Redelijckheijt, Cornelis Thonisz (ca. 1540->1615)

Cornelis Thonisz Redelijckheijt, linnenwever te Alblasserdam (1593), zoon van Thonis Redelijckheijt, geboren ca. 1540, overleden > 19 maart 1615

Gehuwd met

Aertken Jans

Gehuwd met

Neeltge NN

 

Bronnen: 1) Een (eerste) overzicht van de familie Redelijkheid uit de Alblasserwaard, R.J. de Redelijkheid, april 1989, 2) hogenda.nl, 3) Alblasserdam, gezinnen 1610-1699, H. de Bruin, 4) Kohier 10e penning Alblasserdam 1561, Geert Ouweneel. NA, Den Haag, 3.01.03, Archief Staten van Holland voor 1572, inv. nr. 1200, 5) Hoornaar, gezinnen 1604-1695, H. de Bruin, 6) Goudriaan, gezinnen 1613-1695, H. de Bruin, 7) geneaknowhow.net, 8) Verpondingen en heffingen Alblasserdam 1543-1733, Geert Ouweneel. NA 3.01.03 Archief Staten van Holland vóór 1572, 9) Regesten weeskamerarchief Alblasserdam 1611-1805, Geert Ouweneel. Regionaal Archief Dordrecht, toegang 665, inv. nrs. 1-11

In het ‘Quoyier vanden thienden penninck van alle die landen, huysen, renten ende allen anderen domeynen ende incomen v anden dorpe ende ambochte van Alblasserdam vanden jaere XVc een ende tzestich’ (1561) is opgenomen: Cornelis Thonis zoons huys getauxeert op 30s, facit – 3s.

Op 17 maart 1615 een rekening door Jan Adriaensz en Cornelis Thonissen, voogden van de weduwe en weeskinderen van zaliger Huijg Adriaensz en dat van de aetministratije, uijtgeff ende ontfanck die de voorsz. voogden naer den doot vande voorsz. Huijg Adriaensz gehadt gebben, mede int bijwesen van de weduwe ende ten overstaen van schout ende
heemraden. Uit deze rekening: Mareken Jan Deeme weduwe, Lambert Lenaertsz; Pieter Adriaen Andriessen, Jan Adriaen Huygen, Jan Adriaen Multum, Adriaen Lenaertsz, Jan Pleunen, Pieter Pouelsz, Claes de waert Papendrecht, de weduwe van Adriaen Huijgen als grootemoeder. Landbezit een weer groot 7 mergen 1 hond genoemd tmolelant, gelegen in Vinkepolder. Nog twee percelen dijk. De kinderen zijn Adriaen Huijgen, oud 5 jaar, en Pieter Huijgen, oud 3 jaar. Op 19 maart 1615 een rekening door Jan Adriaen Huijgen en Cornelis Thoniz, voogden van de weduwe en weeskinderen van zaliger Huijg Adriaensz. In die rekening worden genoemd, o.a. Mareke Jan Deeme weduwe, Lambert Lenaertsz,
Pieter Adriaen Andriesz, Jan Adriaensz Multum, de weduwe Adriaen Huijgen als grootmoeder. De kinderen Adriaen Huijgen, ca. 5 jaar en Pieter Huijgen, ca. 3 jaar.

Aertgen Cornelis
Op 21 april 1620 competeren Crijn Adriaen Jansz voor zichzelf en voogd van de nagelaten weeskinderen van Aeij Adriaen Jansz, ter eenre, en Sebastiaen Ellertsz, man en voogd van Janneken Adriaen Jansdr, ter andere zijde, tezamen geassisteerd met Adriaen Crijnen, en Crijn Adriaen Crijnen, hun neef, voogd van Aertgen Cornelisdr, die ten echte gehad heeft den voornoemde Aeij Adriaen Jansz. Hebben gesplitst en gedeeld de meuble en roerende goederen die de voornoemde Sebastiaen Ellertsz de gerechte helft was competerende, en naar Adriaen Jansz, hun zaliger vader was de wederhelft. Volgt een opsomming van de bezittingen. Verderop staat: Adriaen Adriaen Jansz, waarbij Adriaen is doorgestreept en vervangen door “Aeij”. Hij wordt dan de oudste soon genoemd. De weeskinderen: Aeij Adriaen Jansz, de oudste zoon, Crijn Adriaen Jansz en Janneken Adriaen Jansdr In dezelfde akte wordt gesproken van het overlijden van de “kinderen broeders”.

Op 12 juni 1624 een rekening door de gemene erfgenamen van zaliger Adriaen Adriaen Jansz, als bij name Crijn Adriaen Jansz, Bastiaen Ellertsz, Crijn Adriaen Crijnen, Antonij de Redelijkcheijt, elk voor zichzelf en Crijn Adriaan Crijnen als voogd van de onmondige kinderen van Adriaen Adriaen Jansz en Aertge Cornelis Redelijkcheijt, beide zaliger, Crijn Adriaen Jansz, Bastiaen Ellertsz, ooms van de weeskinderen. Namen: Adriaen Crijnen, Cornelis Pietersz Stout.
Op 29 april 1626 een rekening door Cornelis Cornelisz, Antonis Cornelisz (oom), Crijn Adriaen Jansz (oom), Crijn Adriaen Crijnen, heemraad, en Bastiaen Ellertsz, voor de nagelaten weeskinderen van zaliger Adriaen Adriaen Jansz en Aertgen Cornelis Relijckheijt. Oom van de kinderen Cornelis Cornelisz Redelijkcheijt (hier eerstgenoemde). Namen: Adriaen Cornelisz Langgeraeck, obligatie, Gerrit de Wever, Jan de Visser, Lenaert de Redelijckheijt. Adriaen Jansz is de grootvader van de weeskinderen.
Op 18 februari 1630 competeren Crijn Adriaen Jansz, Cornelis Cornelisz, Antonis Cornelisz Redelijckheijt, met Crijn Adriaen Crijnen, heemraad, alle ooms en bloedvoogden van de twee dochters, met name Adriaentge Adriaensdr en Geertge Adriaensdr, nagelaten bij Aeij Adriaen Jansz en Aertgen Cornelisdr, mede ten overstaan en met consent van Wouter Jacobsen, man en voogd van de voornoemde Adriaentge Adriaensdr. Boedelscheiding. Namen: Adriaen Cornelisz Langgeraeck, Jan de Visser.

Wouter Cornelis Tonissen
Op 13 maart 1623 een rekening door Quirijn Adriaen Crijnen, oom en voogd van het nagelaten kind van zaliger Meerten Adriaen Crijnen, vanaf dat de ouders overleden zijn tot 1621 toe. Omvat de jaren 1612 tot 1621. Namen in de uitgaven: Meerten Walen, Adriaen Pouwelsz (dijkonderhoud etc.), Gheen Melissen. Het saldo door Crijn Adriaen Crijnen betaald aan Wouter Cornelis Tonissen op 6 augustus 1626.
Op 13 maart 1624 een rekening door Quirijn Adriaen Crijnen als grootvader van het weeskind van zaliger Meerten Adriaen Crijnen, tot 13 maart 1624 toe. (Vanaf 1609). Namen: Ghijsbert Michielsz, Jan Cleyssen, Jacob Meertensz zaliger, Cornelis Pietersz Stout, oom van het weeskind. Op 6 augustus 1626 heeft Wouter Cornelis Tonissen ontvangen van zijn oom Crijn Adriaen Crijnen 107.12.0 en van Adriaen Crijnen zijn grootvader 8.18.0 en van Crijn Adriaen Crijnen vanwege Cornelis Cornelisz, Adriaen Crijnen volgende dese reeckening op de andere sijde geinserreert ende noch van Adriaen Crijnen 8.10.0, comende van Sijcken Meertens’ overgrootmoeder, sijnde erffgout.
Op 6 augustus 1626 een rekening door Crijn Adriaen Crijnen als voogd geweest van Pleuntgen Meertensdr, van 1620 tot 6 augustus 1626. Namen: Cornelis Pouwelsz en Adriaen Pouwelsz. Op 14 maart 1624 heeft Anthonij Cornelisz Redelijkcheijt, oom, aangenomen om Geertge Adriaensdr te alimenteren gedurende 1 jaar. Aldus gepasseerd in het bijwezen van Adriaen Crijnen, grootvader, Wouter Cornelisz Tonisz, man van de voornoemde dochter (Pleuntgen Meertensdr), Jan Cleijssen, stiefvader, Cornelis Pietersz Stout, mede oom.

Op 2 juli 1625 Wouter Cornelis Thonisz, vader van 2 onmondige weeskinderen, in echte geprocureerd bij Lijntge Davitsdr zaliger, ter eenre, geassisteert met Jan Cornelisz Tonisz, zijn broeder, ter eenre, en Jan Davitsz, oom en voogd van de voornoemde kinderen. Boedelscheiding. De twee weeskinderen: Neeltgen Woutersdr, ca. 3 jaar, Mareken Wouters, mede out ontrent ii jaren (tweelingen).

Op 17 december 1631 competeren Pleuntge Maertensdr, weduwe van Wouter Cornelis Tonissen, geassisteert met Crijn Adriaen Crijnen, heemraad, haar oom en voogd, en Jan Claessen, haar stiefvader, ter eenre, en Jan Cornelis Tonissen, en Jan Davitsen, oomers ende voogden van de 2 onmondige weeskinderen nagelaten door Wouter Cornelissen Tonis voornoemd, genaamd Mareken Woutersdr, ca 9 1/2 jaar, moeder is Lijntgen Davitsen, en Maerten Wouterssen, ca 2 jaar, moeder is Pleuntgen Meertensdr voornoemd, van tweeden bedde. Boedelscheiding. Land in Kortland, in Blokweer, een griend. De weduwe woonde in een huis aan de Kinderdijk, belent zuid Jan Davits, west Jan Claessen.
Op 25 augustus 1632 competeren Cornelis Adriaenssen Aes, geassisteert met Lenaert Cornelissen en Willem Janssen Soeten, sijne oomers, ende Merijnis Janssen sijn swager, ter eenre, en Jan Cornelis Tonissen, oom, Crijn Adriaen Crijnen, heemraad, oud-oom, met Jan Pieterssen Stoudt, mede oom, ende voogden van het nagelaten weeskind van zaliger Wouter Cornelis Tonis ende Pleuntgen Meertensdr zaliger, ter andere zijde. Het weeskind: Maerten Wouterssen, oud ca 2 3/4 jaar. Alsoe de voornoemde Cornelis Adriaenssen Aes ten echten gehadt heeft de voornoemde Pleuntgen Meertensdr, sijnde haer tweeden houwelijck, ende overleden sonder kinderen bij den voornoemde Cornelis Adriaens Aes verweckt te hebben, verklaarden overzulks met den anderen overeengekomen te zijn een boedelscheiding. Volgt een inventaris van de goederen het weeskind competerende. Een huis met erf aan de Kinderdijk, waar zijn ouders gewoond hebben, land in Kortland; land aan de wetering, land in Blokweer, enkele grienden.
Op 12 december 1633 hebben de voogden van de nagelaten weeskinderen van zaliger Wouter Cornelis Tonisz en zijn huijsvrouw land verkocht. Cornelis Adriaensz heeft ontvangen van Crijn Adriaen Crijnen.
In 1636 (?) liquidatie door Crijn Adriaen Crijnen, heemraad, Jan Cornelis Tonisz en Jan Davits, met Antonis Cornelis Tonisz, oomers en voogden van de nagelaten weeskinderen van wijlen Wouter Cornelis Tonisz en Pietertgen Meertensdr, en Lijntge Davitsdr, mede int bijwesen van Jan Cleijssen, grootstiefvader. Weeskind: Mareken Wouters.
In 1643 (?) liquidatie door Crijn Adriaen Crijnen, heemraad, en Jan Cornelis Tonisz, ooms en voogden van de nagelaten weeskinderen van zaliger Wouter Cornelis Tonisz en Ploentge Meertensdr en Lijnken Davits, mede in bijwezen van Antonis Cornelis Tonisz en Jan Davitsz en Jan Claesz groot-stiefvader.
Op 30 (?) februari 1643 liquidatie door Crijn Adriaen Crijnen, heemraad, en Jan Cornelis Tonisz, ooms en voogden van de nagelaten weeskinderen van zaliger Wouter Cornelis Tonisz en Lijnken Davits, mede in het bijwezen van Antonis Cornelis Tonisz, Jan Davits en Jan Claesz.
Op 28 maart 1643 liquidatie door Crijn Adriaen Crijnen, heemraad, oom en voogd van het nagelaten weeskind van zaliger Wouter Cornelis Tonisz en Ploontie Meertensdr, mede in bijwezen van Jan Cleijssen, groot-stiefvader. Meerten Woutersz, het stiefkind, neef van Crijn Adriaen Crijnen, dechargeert en bedankt zijn voogd.

Lenaert Cornelissen Redelickheijt
Op 21 juni 1630 competeren Cornelis Janssen, als getrout hebbende Trijntge Cornelis, die weduwe was van zaliger Lenaert Cornelissen Redelickheijt, ter eenre, en Antonis Cornelissen Redelickheijt, oom en bloedvoogd van de drie onmondige weeskinderen, nagelaten door de voornoemde Lenaert Cornelisz zaliger, in echte geprocruereert bij de voornoemde Trijntge Cornelisdr, met name Mareken Lenaert, oud ca. 13 jaar, Geertgen Cornelisdr en Machtelt Cornelisdr, beide oud ca, 10 1/2 jaar. Boedelscheiding.

Antonis Cornelis Tonisz
Op 23 oktober 1625 competeren Sebastiaen Ellertsz, als ten echte gehad hebbende Mareken Adriaensdr (doorgehaal: Meertens), die weduwe was van Meerten Meerten Walen, geassisteert met Crijn Adriaen Jansz, ter eenre, en Antonis Cornelis Tonisz voor zichzelf en medevoogd van de weeskinderen van Neeltgen Meertensdr, Jan Dircxsz, vader van …, Crijn Adriaen Crijnen, heemraad en voogd van Sijcken Meertens en van de voornoemde weeskinderen, als erfgenamen van de voornoemde Mareken Adriaensdr.
Op 14 januari 1626 compteren Antonis Cornelis Tonisz, voor zichzelf, met Crijn Adriaen Crijnen, heemraad en voogd van Sijcken Meertensdr. Boedelscheiding. Ook de kinderen van Neeltgen Meertensdr zijn er bij betrokken.
Op 23 maart 1628 competeren Jan Dirxsz, als vader van de naergelaten weeskinderen van Neeltge Meertensdr, geassisteerd met schout Lenaert van Asperen en heemraad Pieter Hermansz Pijl als voogden van de weeskinderen, Pietertge Meertensdr, getrout hebbende Antonis Cornelis Tonissen (ende nu absent is), Sijcken Meertensdr, geassisteerd met Crijn Adriaen Crijnen, heemraet en voogd van Sijcken voornoemde, Bastiaen Ellertsen die ten huwelijk gehad heeft Mareken Adriaensdr (Meertens, doorgehaald), ende hebben met den anderen geliquideert, affgereeckent ende vereffent alle tgeen de nagelaten goederen van Mareken Meertens (!) consereneerde. Tevens competeeert voor Lenaert van Asperen, schout, Antonis Pietersz Focker ende Crijn Adriaen Crijnen, heemraden tot Alblasserdam, Jan Dircxsz, ten echten gehadt heeft Neeltge Meertensdr ende Antonis Cornelis Tonisz, getrout hebbende Pietertge Meertensdr, ende hebben affgereeckent. Antonis moet betalen aan Sijckens Jans, een part van de 14 pont, de rest van de 50 g die Tonis Jans schuldig is.

In 1648 compareerde voor Jan van Asperen, schout, Gerrit Adriaensz Sterrenburch en Antonis Pietersz Focker, heemraden te Alblasserdam: Antonis Cornelis Tonissen. Hij bekent
schuldig te zijn aan Maeijken Pieters, weduwe van wijlen Huijbert Jacobsz de somma van 100 gulden. Onderpand is een huis met erf aan de Kinderdijk.
Op 22 november 1648 compareerde voor Jan van Asperen, schout, Gerrit Adriaensz Sterrenburch en Antonis Pietersz Focker, heemraden te Alblasserdam: Antonis Cornelis Tonisz. Hij bekent schuldig te zijn aan Cornelis Tonissen biersteker de somma van 100 gulden met als onderpand een huis met erf aan de Kinderdijk, belend oost Piertie Pietersz, de weduwe van Jan Cornelis Tonisz, west Tomas Pietersz.

Jan Cornelis Tonisz
Op 12 februari 1625 competeren Jan Cornelis Tonisz, als ten echte gehad hebbende Anneken Willemsdr zaliger, ter eenre, en Jan Willemsz voor zichzelf, Gerrit Adriaensz Sterrenburch, heemraad, vanwege en in de naam van Mareken Willemsdr en Dirck Cornelis Jan Aertsz, oom mombaer en voogd van de onmondige weeskinderen van de voornoemde Jan Willemsz, in echte geprocureerd bij Crijntge Cornelisdr zaliger.

 

Uit het 1e huwelijk:

Aertgen Cornelis, overleden 1620-1623. Gehuwd met Adriaen Arien Jansz, zoon van Adriaen Jansz, overleden < 21 april 1620

Cornelis Cornelisz de Redelijckheijt, werktuigkundige, uitvinder van de schuifsluizen, inspecteur van de Generaliteit Fortificatiën en Waterwerken te Breda, overleden > 5 oktober 1636. Gehuwd met Mariken Pieters, overleden 1618-1620. Ondertrouwd 5 april 1620 te Hoornaar en gehuwd 20 april 1620 te Goudriaan met Ursula Floren, geboren ca. 1595 te Bergambacht, overleden > 13 maart 1672

Wouter Cornelis Tonissen, overleden 1629-1631. Gehuwd met Lijntgen Davits, overleden 1622-1625. Gehuwd 15 maart 1627 te Alblasserdam met Pleuntge Meertens, dochter van Meerten Adriaen Crijnen, overleden 1 januari-25 augustus 1632

Lenaert Cornelisz Redelijkcheijt, kerkmeester, overleden 1629-1630. Gehuwd met Trijnken Cornelis, geboren te Mijnsheerenland, overleden > 17 oktober 1638

Bastiaentje Cornelis

Anthonis Cornelis Tonisz, heemraad (1624), overleden > 22 november 1648. Gehuwd met Pietertge Meertens, dochter van Meerten Meerten Walen en Mereken Adriaens, overleden > 12 oktober 1642

Jan Cornelis Tonisz, kerkmeester te Alblasserdam (1625-1628, 1633-1635), heemraad (1633), overleden 1642-1648. Ondertrouwd 19 maart 1623 te Alblasserdam met Anneken Willems, geboren ca. 1600 te Nieuwpoort, overleden < 12 februari 1625. Gehuwd 28 februari 1626 te Alblasserdam met Pietertjen Pieters Pijl, dochter van Pieter Hermansz Pijl en Neeltje Pieters, geboren ca 1600 te Alblasserdam, overleden > 22 november 1648

Uit het 2e huwelijk:

Aertgen Cornelis, gedoopt 20 december 1610 te Alblasserdam