Overeem, Hendrik Fransen van (ca. 1585-1640)

Hendrik Fransen van Overeem, boer op de Wetering, zoon van Frans Hendriksz van Overeem en Dirkgen Fransen, geboren ca. 1585 te Woudenberg, overleden (?) november 1640 te Woudenberg

 

Bronnen: 1) archiefeemland.nl, 2) Quotisatie en consumptie geld gerecht Woudenberg 1614. Historische toegangen van de Gelderse Vallei, deel 10, 3) De voorvaders van Hendrick Gerritsz. van Overeem, W. Spies. In: Gens Nostra, jaargang XLVII, februari 1992, blz. 61-72, 4) oudscherpenzeel.nl, 5) Overeem, Henk van Woudenberg, november 2022

In het overzicht quotisatie- en consumptiegeld (quotisatie was het aandeel dat bewoners moesten opbrengen in de provinciale omslag die de bijdrage vormde van de gewesten in de algemene kosten van de republiek, consumptiegeld was een dorpsbelasting) van Woudenberg uit 1614 is vermeld ‘Op de Wetering Hendrick Franssen, quotisatie 4 gulden thien stuivers, consumptie 3 gulden 16 stuivers’.

Hendrik Fransen pacht van 1615 tot circa 1635 11 morgen land onder Woudenberg van het Sint Anna Convent te Amersfoort. In 1629 vermeld de rentmeester van het Sint Anna Convent ‘Ander extra ordinaris uijtgegeven affslach ofte korting aende pacht bij respective bruijckers der landen van desen conventie gedaen ten reguarde van de vijant in de jaere 1629 geschiedt … Hendrik Fransz heeft ter saecke van sijn schade aen sijn pachtpenningen gecort twaalf gulden’.

Op 6 april 1620 Gijsbert Helmertsz op….stierf, nalatend Adriana Thonisdr [merk] zijn weduwe en zijn broers en zusters oft hun kinderen als erfgenamen; Adriana is geassisteerd door haar zoon Roeloff Willems en accordeert met: Henrick Helmertsz, Henrick Fransz, Helmert Fransz, Willem Fransz, voor henzelf en hun huisvrouwen, Harman Thijsz [tekent: Jan Thijss ], Cornelis Arisz [er tekent: Reijertge huisvrouw van Cornelis Ariss], Gerrit Albertsz en Peter Cornelisz als gehuwd met hun huisvrouwen; Jannichje Helmertsdr, weduwe Jacob Arisz met Henrick Helmerts haar broer voor haarzelf en voor haar kinderen; Rijck Jansz x Hubertgen Henrickx uijt naam van de onmondige kinderen van zaliger Peter Helmerts, Hubertgen’s vorige man; Roeloff Willemsz en Jan Thoenisz als gehuwd met hun huisvrouwen; Aeltje Peters weduwe van Willem Jansz voor haar onmondige kinderen bij Willem Jacobsz en Willem Jansz haer twee overleden mans; Henrick Fransz en Helmert Fransz bloedmombers van de onmondige kinderen van Engel Jansz x Jannichge Fransdr; Helmert Hubertsz voor hemzelf en vervangende broers en zusters, kinderen van Hubert Helmertsz, allen erfgenamen van zaliger Gijsbert Helmerts; gedaan op het erf Ronselaer in Woudenberg; ongedeeld blijft 1/4 van Huijckhorst (De Glind, Barneveld) en de helft van 6 1/2 m op Eeckeris (Woudenberg). De weduwe koopt de erfgenamen uit voor 525,-. 

In de rekering van de rentmeester van St. Aagt te Amersfoort is in 1641 opgenomen: Gerrit Henr[icksz]. in plaets van de wed[uw]e van Henrick Fransz sijn moeder heeft in huijre elff mergen landt gelegen tot Woudenbergh voor den tijdt van ses jaeren ingegaen petri ad cathedram anno xvj c en veertich jaerlicx voor de somme van vijftich gul[den] vrij gelts van alle ongelden daer tegenwoordich op staende te betalen d’eene helfte der pachtpen[ningen] Baumisse ende d’andere helfte Carsmisse waervan dit ‘t eerste seste jaer is dus L gul[den] [in kantlijn:] bij de nieuwe huyrcedulle hierop nagesien. In 1649 en 1652 is opgenomen ‘Gerrit Hendriksz in plaats van de weduwe van Henrick Fransz sijn moeder, heeft in huijre 11 morgen lands tot Woudenbergh voor 6 jaren ingegaan’.

 

Kinderen:

Gerrit Hendriksz van Overeem