Adriaensz, Adriaen (ca. 1610-1664/66)

Adriaen Adriaensz, varkensdrijver, geboren ca. 1610 te Pelt ‘uijt het lant van Luijck’ (B), overleden 1664-1666

Ondertrouwd 1 juni 1639 te Amersfoort en gehuwd 25 augustus 1639 te Leusden (#) met

Willemtgen Everts, geboren ca. 1610, overleden > 18 februari 1693

Ondertrouwd 20 september 1628 te Amersfoort en gehuwd te Leusden met

Elis Hansen, geboren te Woudenberg, overleden 1634-1639

Uit dit huwelijk:

Teuntje Elias, geboren 1634-1635, begraven 18 januari 1695 te Amsterdam. Ondertrouwd op 30 maart 1662 te Amsterdam en gehuwd met Harmen Jansz van der Reede, kleermaker, geboren 1632-1633 te Den Haag, overleden 1668. Ondertrouwd op 12 oktober 1668 te Amsterdam en gehuwd met Wigman Jansz, kaarsenmaker, geboren 1640-1641 te Elburg

Ondertrouwd op 30 april 1667 en gehuwd op 15 mei 1667 voor het gerecht te Amersfoort (get: vader Aert Maez) met

Bartholomeus de Vries, zoon van Aert Maesz de Vries, overleden 1701-1702. Ondertrouwd 21 januari 1698 te Amersfoort en gehuwd te Hoevelaken met Maria Jans van Vaassen

 

Bron: 1) archiefeemland.nl, 2) Huwelijken gerecht Amersfoort 1585-1811. Eemlandse Klappers, deel 26. Genealogische documentatie service. Bewerkt door J.H.M. Putman en H.A. Burgman-Feenstra, 1994

Op 7 juni 1639 koopt Willemtgen Everts, weduwe van Elis Hansen, een huis, hof en hofstede met de schuurberg daar achteraan, staande op de Singel en achter strekkende tot in de Viesteegh, van Looch Woutersen, gewezen brouwer en zijn vrouw Neeltgen Thonisdr.

Op 25 maart 1658 kopen Arien Arienzen en Willemtgen Everts en hun erfgenamen een een huis, schuur, berg met twee hoven, van de stadssingel tot aan de Koestraat van Adam Jansen Gout en zijn vrouw Petertgen Jans, Gerrit Janzen Gout en zijn vrouw Jannitgen Jacobs, Dirck Janzen Gout, kinderen en erven van Jan Adamz Gout en Beatris Peters Bonert (koopcedulle 1649; Ellert Elbertzen Verhell en Jan Morren als behuwd ooms en gewezen mombers en Adriaen Adriaensz en zijn vrouw Willemtgen Everts en de Weesmeesters).

Op 10 april 1663 lenen gemachtigde Johan van Zijll van Leijden en zijn vrouw Aleijda Hoorn van Adriaen Adriaenz en zijn vrouw Willemtien Everts op de last van een hoofdsom van 1050 gulden aan diverse plechten. Als onderpand een vierdel land groot omtrent vier morgen buiten de Kamppoort aan de Hogeweg in de vrijheid van deze stad met de bepoting en de beplanting die daarop staat.

Op 28 maart 1664 verkopen Adriaen Adriaenz en zijn vrouw Willemtgen Everts een huis aan de Singel, strekkende voor van de Zuidsingel (stadsbinnensingelstraat) tot achter aan de Koesteeg (koestraat) met de hof die voor de voordeur ligt aan de Singel zo breed als het huis is, aan Jan Maesz. Het huis tegenwoordig bewoond door Jan Maess. Diverse voorwaarden betreffende onderhoud en het regelen van afvoer van (regen)water via secreet op de heul die van uit de Koesteeg uitkomt in de stadsgracht.

Op 31 mei 1670 verkopen gemachtigden van Cornelis Bor en zijn vrouw Catharina van der Naij aan burgemeester Henrick van Schaeck, een plecht van 800 gulden gevestigd op een beecqvierel buiten de Kamppoort. De hypotheek is gevestigd door Willem van Hoorn als gemachtigde van Johan van Zijl van Leijden en zijn vrouw Aleijda van Hoorn ten behoeve van Cornelis Bor. Het beecqvierel is nu van Willemtje Elis tevoren de weduwe van Arien Ariensz de oude, varckensdrijver.

Op 21 april 1672 verklaart Willemtge Everts dat zij schuldig aan haar zoon Adriaen Adriaens f 200,-. Dit zal na haar overlijden worden voldaan.

Op 31 december 1677 verkoopt Anna Jans, borger van Amersfoort, laatst weduwe van Aert Maes, met haar zonen Maes en Cobus Aerts en dochters Margrieta en Agnes Aerts, land met schuur aan de Lageweg buiten de Camppoort, strekkende van het Vaelpad tot Oosterhorst land, aan Bartholomeus de Vries, gehuwd met Willemtje Everts te Amersfoort, voor 2300 car. guldens. Belast met 600 guldens capitaal ten behoeve van Pieter van Rhenevelt.

Op 22 december 1678 verkoopt Bartholomeus de Vries, gehuwd met Willemtge Everts, seeckere huysinge, hoff en hoffstede op de Camp te Amersfoort, strekkende van de Campstraat met een vrije uitgang in de Poth of Soghstraat aan Simon Gerrits van Binnendijck en Weymtge Jacobs van Westervelt. Belast met 9 à 10 stuivers jaarlijks ten behoeve van de Lieve Vrouwe Capelle (= grondrente) en slaperdijksgelden en buijrlasten. In de marge: Simon Gerrits kan de eerste 200 gulden niet op tijd betalen, dd. 22 mei 1680.

Op 19 mei 1679 kopen Bartholomeus de Vries en Willemtgen Everts een huis, hof en hofstede op de Kamp, strekkende van de Kamp (Campstraat) met een vrije uitgang in de Pothstraat, van Henrick Aelbertsz zich ook sterckmakende voor Cornelis Aertsz van Esvelt, Willem van Lienden, als vader en voogd van zijn kinderen door hem van Willempje Aerts behouden, en Claes Peelen als vader en voogd van zijn zoon door hem van Fijtgen Aerts behouden, kinderen van Aert Aelbertsz; Willem Rijcks en Henrick Jansz als man en voogd van Saartje Rijcx en zich sterckmakende voor Fijtgen Wulpherts haar zuster, tezamen kinderen en erfgenamen van Marritgen Aelberts en van Ernst Aelberts innocente nagelaten soon van Albert Aerts, hun respectieve vader en grootvader.

Op 10 mei 1681 verkopen Bartholomeus de Vries en zijn vrouw Willemtgen Everts, burgers, een huis, hof en hofstede op de Kamp, strekkende van de Kamp (Campstraat) met een vrije uitgang in de Pothstraat of Sogstraat toe, aan Simon Gerritsz van Binnendijck en zijn vrouw Weijntgen Jacobs van Westervelt.
Op 20 mei 1681 verkopen Bartholomeus de Vries en Willemtgen Everts, Johannes Ipenburgh en zijn vrouw Annitgen Aerts, mitsgaders de voornoemde De Vries zich sterkmakende voor Barent Walvoort en zijn vrouw Maria de Vries, alsmede voor Jacobus Aerts hun onmondige broer, een huis, hof en hofstede op de Singel aan Dirck Jansz.
Op 12 oktober 1681 verklaart Willemtgen Everts, huijsvrouw van Bartholomeus de Vries, sieck te bedde leggende, dat zij en haar man, drie weken geleden te Purmerent, uit de erfenis, die haar man door ’t overlijden van Anthoni Servaes toeviel, de somme van 1768 gulden ontvangen hebben, en dat zij daarvan aan Matheus van der Maet betaald hebben op de kooppenningen van het huijs en schuur buiten de Camppoort 1300 gulden, tot betaling van verscheidene schulden, die hun gemeen aangaande. Zij wil dat haar kinderen en erfgenamen bij haar overlijden, het voorgaande zullen willen geloven.

Op 15 april 1685 transporteert Henrick Jansen van Beeck, timmerman, nu wonend tot Amsterdam, twee derde parten van een huijsinge, hoff en hoffstede op de Cingel alhier aan Bartholomeus de Vries en zijn vrouw Willemtgen Everts. Henrick treedt op voor zich zelf en als momber van zijn minderjarige broeder Jan Jans. Hij machtigt zijn vrouw Cornelia Jans om voor het Gerecht van Amersfoort het transport te doen van het hierboven vermeld onroerend goed. Dit is belast met 100 gulden ten behoeve van Johan van Bemmel, Outraadt van Amersfoort.
Op 16 april 1685 kopen Bartholomeus de Vries en Willemtgen Everts een huis, hof en hofstede op de Singel bij de Varkensmarkt van Cornelia Jans, vrouw van Henrick Jansz van Beeck voor haarzelf en als gemachtigde van genoemde Henrick Jansz haar man en als momber van Jan Jansz van Beeck zijn minderjarige broeder en Anthonius Buijs en zijn vrouw Neeltje Theunis. 

Op 6 september 1686 stelt Willemtge Everts, getrouwd met Bartholomeus de Vries, wonend even buiten de Camppoort te Amersfoort, haar testament op. Om redenen haar daartoe moverende wil zij dat Teuntje Elias, nu huijsvrouw van Wichman Jans, wonend Amsterdam, haar dochter, niet méér zal genieten dan haar legitieme portie, en dat daarin eerst zal worden verrekent de portie van haar clederen, linnen, goud- en zilverwerk tot haar comparantes lijve behorende, die zij met haar verdere kinderen zal komen te delen. Tot mede-erfgenamen nomineert zij Elias Hermans van der Heijden en Jan Hermans van der Heyden, zonen van haar dochter Teuntje Elias, om die bij gelijke en egale portie te delen. Secludeert de weeskamer etc. Op 9 juni 1688 approbeert zij dit testament, maar stelt enige nieuwe voorwaarden op ten gunste van haar dochter Teuntje Elias en diens jongste zoon, Johannes van der Heyden, om onenigheid te voorkomen. Bij het overlijden van Johannes mogen haar bezittingen niet aan zijn vrouw of haar familie vererven, maar gaan terug naar de herkomst. Zij secludeert de weeskamer etc. Op 18 februari 1693 herroep Willemtgen Everts, sieckelijck edoch met ons gaende en staende, de institutie van de legitieme portie aan haar dochter Teuntje Elias en vervolgens ten behoeve van haar kinderen (d.d. 5 september 1686) en codicil (van 14 juni 1688).

Op 8 oktober 1691 compareert Willemtgen Everts, borgerse en inwoonster van Amersfoort, gehuwd met Bartholomeus de Vries. Willemtgen is mede-legatarisse van de vruchten en renten uit het kapitaal volgens het testament van Gerrit Pieters van Beeck saliger, wonend Amsterdam, voor Notaris Salomon van der Sluys, notaris tot Amsterdam, d.d. 28 juni 1677. Zij wordt geassisteerd door haar man. Zij machtigen Reijnier Entes en Wicheman Jans, wonend Amsterdam, om de renten te vorderen van 1500 gulden, die Gerrit Pieters van Beeck saliger per testament aan haar had gelegateerd, uit handen van de executeurs van zijn testament Mr. Arnout Loefs of Gerrit Mats van Baerle, en verder gedurende het leven van de comparante. Akte ten huijse van de comparanten. 

Op 15 juli 1717 wordt een plegte of rentebrief verkocht van 800 gulden ten behoeve van Cornelis Bos, jonggeselle uit een beeckvierdel buiten de Kamppoort waarvan toen de eigenaresse was Willemtje Elis, tevoren weduwe van Arien Ariensz den Ouden, varkensdrijver, en welke plegte op 31 mei 1670 voor schout en schepenen door Steven Versteegh, als speciale gemachtigde van Cornelis Bos en zijn vrouw Catharina van del Waij, volgens procuratie voor notaris Salomon van der Sluijs op 6 juni 1670 tot Amsterdam gepasseerd, aan de heer vHenrick an Schaack overgegeven (van welke voorzegde beeckvierdel thans eigenaresse is Willemina van Overeem, bejaarde geestelijke dochter).

 

Uit dit huwelijk:

Arien van Overeem