Mom, Teunis Aertse (ca. 1595-1668/74)

Teunis Aertse Mom, bakker (1643-1652), kerkmeester van Wijk bij Duurstede (1645), schepen van Wijk bij Duurstede (1647), ouderling (1654, 1655), zoon van Aert Antonisse Mom, geboren ca. 1595 te Wijk bij Duurstede, overleden 1668-1674

Gehuwd op 27 april 1620 te Wijk bij Duurstede (#) met

Maijchje Jolijs Verkerck, dochter van Jelis Jansz Verkerck en Jantgen Huijberts, geboren ca. 1590 te Beusichem, overleden 1632-1633

Gehuwd op 24 november 1633 te Wijk bij Duurstede met

Marrike Cornelis Vernoij, dochter van (?) van Cornelis Jacobsz Vernoij en Anna Marchal, geboren te Nederlangbroek, begraven 20 oktober 1636 in de kerk te Wijk bij Duurstede

Gehuwd op 27 mei 1638 te Wijk bij Duurstede met

Neeltje Cornelis, geboren ca. 1610 te Darthuizen, overleden 1651-1654

Gehuwd op 23 november 1654 te Wijk bij Duurstede met

Geertruijt Theunis Bos, geboren ca. 1630. Ondertrouwd 5 juli 1674 en gehuwd te Wijk bij Duurstede met Pieter Brus, geboren te Amerongen, overleden juli 1721 (overluiding 20 juli 1721 te Amerongen)

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) razu.nl, 3) Wijk bij Duurstede index transporten 1546-1811. Streekarchivariaat Kromme-Rijngebied – Utrechtse Heuvelrug (Wijk bij Duurstede), Hans van der Linden, 4) Nadere Toegang op inv.nr 51E uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 5) Nadere Toegang op inv.nr 51F uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Op 9 januari 1626 vindt het transport plaats van een huis in de Vuijlesloot te Wijk bij Duurstede van ’t Gasthuijs aan Antonis Aertss Mom. Het huis strekt van de straat tot de kopers zelf toe. Op 1 mei 1626 transporteert Reijer Mom een huis in de Muntstraat te Wijk bij Duurstede naar Antonis Mom.

Op 22 september 1632 draagt Maria Cornelis, weduwe van Cornelis IJsbrantss, een plecht op een huis in de Flierstraat over aan Thonis Mom. Op 9 mei 1633 Reijnier Aertss Mom, backer te Utrecht en weduwenaar van Marichgen Gerrits van Kesteren, constitueert zijn broer Anthonis Aertss Mom, wonende te Wijk bij Duurstede, om, desnoods rechtens, renten van twee kapitalen van respectievelijk f 100-0-0 en f 75-0-0, beide gevestigd op huis, erf en hofstede in de Stroijstraat te Wijk bij Duurstede, te ontvangen van Jan Terlon, gewoond hebbende aldaar.

In 1632-1633 is in de rekeningen over het begraven van de Nederduits gereformeerde kerk te Wijk bij Duurstede opgetekend: “De huijsfrouw van Thonis Mom, 5 gulden 10 stuivers”. “Den xxiiii augusti 1636 is de soon van Anthonis Aerts Mom begraven in de kerck int middelste pant vande grafstede drije gulden mette middelste clocke overluijt ergo tsamen f 4-10-0″. “Den xxix augusti (1636) is de soon van Anthonis Aerts Mom begraven in de kerck int middelste pant van de graffstede drije gulden ende mette middelste clock overluijt ergo tsamen f 4-10-0″. “Den xx october (1636) is de huijsfrou van Theunis Aertss Mom begraven in de kercke int middelste pant van de graffstede drije gulden ende met alle de clocken overluijt tsamen f 7-0-0″. “Den viii martij 1640 is begraven het kindt van Thonis Aertss Mom, f 5-10-0″. In 1640-1641 “Van Anthonis Mom van t overluijden van sijn kindt ende de grafstede te openen 4 gulden”. In 1641-1642 “Vant kindt van Thonis Aertss Mom met drie clocken te overluijden ende de grafstede te openen 4 gulden”. In 1642-1643 “Vant kindt van Thonis Antonis Mom 4 gulden”. In 1643-1644 “Van Anthonis Mom kijnt vande graffste met van het luijden ses gulden thien stuvers”.

Op 10 februari 1643 transporteert Jan Willemse van der Smacht c.s. een huis in de Muntstraat naar Thonis Aertse Mom, bakker. Het huis strekt voor van de straat tot achter aan het backhuijs van Thomas Mom toe. Het huis is belast met 16 stuivers ten behoeve van de zoon van de Heer van Broeckhuijsen c.s. Op 26 augustus 1645 transporteren Anthonis en Reijnier Mom, broers, een huis en erf in de Munstraat naar Mr. Hendrick Dessembergh. Het huis strekt voor van de straat to achter aan het erf van Claes de Vaell. Het huis is belast met 1 gulden 14 penningen ten behoeve van Capoengeld. Op 4 december 1645 transporteert Anthonis Aertss Mom, backer, een hoekje bouwland aan de Hoochstraat aan Goosen de Bie.

Op 29 juli 1645 stellen Anthonis Aertss Mom en Neeltgen Cornelis, wonende te Wijck bij Duijrstede, hun testament op met lijftocht op de langstlevende. Prelegaat door de testateur aan zijn dochtertje Geertgen Anthonis Mom en aan de eventueel nog te verwekken kinderen bij zijn vrouw, van f 600-0-0.

Op 9 januari 1646 transporteert Jan Ruttense Been, een huis, grond en erf in de Peperstraat, strekkende voor van de straat tot achter aan het Kerkhof, naar Aert Anthonisse Mom. Het huis is belast met 4 gulden 4 stuivers ten behoeve van ’t Capittel van St Jan, 2 stuivers ten behoeve van de uitgang op ’t Kerkhof, 200 gulden ten behoeve van de Armen of Diaconije, als ’t recht van Joffrouw Maria de Wijs van Schevichoven, weduwe van Hamel. Op 13 april 1646 transporteert Thonis Mom een huis en ef in de Leuterstraat, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de Heer van Gent toe, naar Ghijsbert Ghijsbertse van Cleef. Het huis is belast met 25 stuivers ten behoeve van de Heer van Gent en 2 gulden 8 stuivers ten behoeve van de kerk.

Op 29 januari 1649 Janneken Anthonis Mom constitueert haar oom en gewezen voogd Reijnier Aertss Mom om met haar vader Anthonis Aerts Mom te Wijk bij Duurstede en broers de boedels van haar moeder Maijchgen Jelis Verkerck en grootvader Jelis Verkerck te scheiden.

Op 4 september 1649 stelt Anthonis Aertss Mom zijn testament op. Op 28 oktober 1654 stelt Anthonis Aertss Mom, ziek te huis liggende in zijn woning in de Muntstraat, opnieuw zijn testament op. Zijn erfgenaam is zijn ondertrouwde bruid Geertruijdt. Op 22 november 1654 verkoopt Jacob van Bijller een huis in de Peperstraat dat het laatst bewoond is geweest door Aert Mom en verlaten. Op 22 februari 1657 stelt Antonis Aertsen Mom, bakker, opnieuw een testament of codicil op waarbij hij de helft van een huis en hofstede met schuur aan de zuidzijde van Muntstaat vermaakt aan zijn pasgeboren kind Cornelia, alsmede aan alle nog te verwachten kinderen. Op 13 augustus 1662 doneert Anthonis Aertsen Mom opnieuw bij testament de (andere ?) helft van een huis en schuur aan de zuidzijde in de Muntstraat aan Cornelia, zijn dochter.

Op 5 oktober 1652 benoemt Reijnier Aertsz Mom, gehuwd met Cornelia van Overmeer, zijn broer Anthonis Aertsz Mom tot erfgenaam. Op 10 februari 1655 benoemt Reijnier Aertsz Mom naast zijn broer ook diens kinderen Jan Anthonisz Mom, Janneken Anthonis Mom, Adriaentgen Anthonis Mom, Abraham Anthonisz Mom, Dirckgen Anthonis Mom en Ghijsbert Anthonisz Mom tot erfgenamen.

Lunae den 9en november 1657 op ’t voorstel van Reijnier Mom van dat het kindt van sijn broeder Antoni Mom mocht worden gesneden, is sulx geconsenteert.

Den 6en februari 1660 De Hooft Aelmoesseniers geauthoriseert tot het doen van transport van de huijsinge gecocht bij den out borgemeester Berndt de Kemp van de Hooft Aelmoesseniers Vuijlecop, borgermeester Hattum ende Romare, voor de somme van sestich gulden boven de lasten daer affgetrocken vijftien gulden sijnde twee gulden van geleverde waren door Anthoni Mom, huijsgelt ses gulden, van verlopen renthen aen Jan Matthijssoon seven gulden 10 stuvers soo dat noch staet te ontfangen vier en veertich gulden ses stuvers.

Op 2 oktober 1662 bekent Cornelis Breugel en Johan Noest dat zij schuldig zijn aan Anthonis Aertss Mom de somme van 200 gulden.

Op 31 maart 1668 Anthonis Aertss Mom constitueert Geertruijt Bosch van Amerongen om namens hem penningen te ontvangen van de erfgenamen van jonker Adriaen Ram van Tul en t’Wael.

 

Uit het 1e huwelijk:

Aert Anthonissen Mom, bakker, heemraad (1648), geboren ca. 1620. Ondertrouwd op 19 oktober 1645 te Wijk bij Duurstede en gehuwd op 9 november 1645 in de Buurkerk te Utrecht met Aletta van de Kemp, geboren te Utrecht

Jacob Antonisse Mom

Jan Anthonissen Mom, geboren ca. 1625. Ondertrouwd op 5 november 1648 te Wijk bij Duurstede met Anneke Sanders van Liesvelt, dochter van Alexander Liesvelt en Elijsabeth Jans van Beverdijck, geboren ca. 1628

Sophia Tonis Mom, geboren ca. 1627, overleden > 18 september 1678. Ondertrouwd 6 februari 1650 en gehuwd 20 februari 1650 voor het gerecht te Wijk bij Duurstede met Lenert Cornelisse Vernoij, zoon van Cornelis Jacobsz Vernoij en Anna Marchal, geboren ca. 1610, overleden < 18 september 1678

Hendrick Thonisse Mom, geboren ca. 1630, overleden 1668-1675. Gehuwd op 27 mei 1655 te Wijk bij Duurstede met Neeltje Dirks Vermuijr, geboren ca. 1610 te Wijk bij Duurstede, overleden > 4 oktober 1677

Janneken Anthonis Mom, geboren ca. 1632, overleden > 10 februari 1655

Uit het 2e huwelijk:

Maijken Tonis Mom, geboren ca. 1633, overleden > 2 mei 1706. Ondertrouwd 20 januari 1656 en gehuwd 3 februari 1656 te Wijk bij Duurstede met Isbrandt Vosch van Avesaet, overleden 1675-1684

8   NN Mom, begraven 24 augustus 1636 te Wijk bij Duurstede

NN Mom, begraven 29 augustus 1636 te Wijk bij Duurstede

Uit het 3e huwelijk:

10  Roeloff Thonisz Mom, gedoopt 2 februari 1640 te Wijk bij Duurstede, begraven 8 maart 1640 te Wijk bij Duurstede

11  Gijsbert Thonisz Mom, gedoopt 7 juli 1642 te Wijk bij Duurstede, overleden 1642-1643

12  Maria Thonis Mom, gedoopt 10 augustus 1643 te Wijk bij Duurstede, overleden 1643-1644

13  Geertgen Thonis Mom, gedoopt 10 augustus 1643 te Wijk bij Duurstede, overleden > 29 november 1652

14  Ariaentge Thonis Mom, gedoopt 15 september 1644 te Wijk bij Duurstede, overleden 1644-1646

15  Adriaentgen Thonis Mom, gedoopt 4 januari 1646 te Wijk bij Duurstede, overleden > 23  mei 1688. Gehuwd 1 augustus 1675 te Doorn met Arnoldus van Ossenberch, schout van Doorn, zoon van Nicolaes van Ossenberch en Meeusken de Kemp, gedoopt 21 februari 1643 te Wijk bij Duurstede, overleden < 2 februari 1688

16  Dirckgen Thonis Mom, gedoopt 25 mei 1647 te Wijk bij Duurstede, overleden 1647-1649

17  Abraham Thonisz Mom, gedoopt 16 juli 1648 te Wijk bij Duurstede. Gehuwd met Elisabeth Lam

18  Dirckgen Thonis Mom, gedoopt 23 september 1649 te Wijk bij Duurstede, overleden > 10 februari 1655

19  Gijsbert Thonisz Mom, schepen van Wijk bij Duurstede, gedoopt 6 maart 1651 te Wijk bij Duurstede, overleden > 10 augustus 1711. Ondertrouwd 12 augustus 1674 te Wijk bij Duurstede en gehuwd 16 augustus 1674 te Cothen met Geertruida van Bemmel, geboren ca. 1635

Uit het 4e huwelijk:

20  Neeltghen Thonis Mom, gedoopt 8 april 1656 te Wijk bij Duurstede, overleden 1686-1688. Gehuwd 26 februari 1681 te Doorn met Abraham van Ossenberch, zoon van Nicolaes van Ossenberch en Meeusken de Kemp, gedoopt 28 januari 1658 te Wijk bij Duurstede, overleden > 10 januari 1693

21  Anthonis Thonisz Mom, gedoopt 18 juli 1658 te Wijk bij Duurstede. Ondertrouwd 15 mei 1694 te Wijk bij Duurstede met Johanna van Leerdam, dochter van Jan Jacobsen van Leerdam, gedoopt 23 april 1665 te Wijk bij Duurstede

22  Geertruijt Thonis Mom, gedoopt 16 augustus 1660 te Wijk bij Duurstede, overleden 1701. Ondertrouwd 11 april 1686 te Wijk bij Duurstede en gehuwd 25 april 1686 te Werkhoven met Salomon Valck, zoon van Peter Valck en Jacomijntje Cornelis, gedoopt 3 april 1664 te Wijk bij Duurstede, overleden 1687-1690

23  Claes Thonisz Mom, gedoopt 1 januari 1663 te Wijk bij Duurstede

24  Aert Thonisz Mom, gedoopt 15 januari 1664 te Wijk bij Duurstede, overleden > 20 september 1708. Ondertrouwd 26 januari 1697 te Wijk bij Duurstede met Maria Wijborg, dochter van Gerard Wijborgh en Jacoba Kornelia Keerweer, geboren ca. 1670