Mom, Jacob Antonisse (ca. 1625-1666/72)

Jacob Antonisse Mom, binnenschipper, pachter van de ‘Cromme Rhijn schuijties’, zoon van Teunis Aertse Mom en Maijchje Jolijs Verkerck, geboren ca. 1625, overleden 1666-1672

Ondertrouwd 23 april 1648 te Wijk bij Duurstede (#) en gehuwd 7 mei 1648 te Buurmalsen met

Maria Hendriks van Meppel, dochter van Hendrik Hendriksz Meppel en Grietje Jans, geboren ca. 1625, overleden > 29 september 1675

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) rhczuidoostutrecht.com, 3) Nadere Toegang op inv. nr 140 uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300- 1810. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 4) Nadere Toegang op inv.nr 51E uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 5) Nadere Toegang op inv.nr 51F uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 6) Nadere Toegang op inv.nr 51I uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 7) Nadere Toegang op inv.nr 51L uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 8) Nadere Toegang op inv.nr 371 uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 9) Nadere Toegang op inv.nr 419 uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 10) Nadere Toegang op inv. nr 2499 uit de Notariële archieven tot 1896, 1621-1895. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 11) Nadere Toegang op inv. nr 2500 uit de Notariële archieven tot 1896, 1621-1895. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Den 3en maii 1647 is rapport gedaen bij de schepenen B. Kemp, G. Kemp ende Wijborg … hoe dat sij … den officier met … Jacob Petersoon van Santen ende Jacob Thonissoon Mom over ’t gedane vechteling hebben geaccordeert ter somme van hondert gulden, ende dat sij daerboven souden betalen de costen van de processe, welck gehoort hebben die van den gerechte ’t selve geapprobeert.

Maendag den 8en december 1651 op de requeste van Jacob Loduwijcksoon Knijff ende Jacob Mom is geappoincteert op elx requeste. De borgeremeesteren ende regierders ouden ende nieuwen raedt der stadt Wijck admitteert den suppliant tot buijten-merckt schipper neffens een van haer tween, om met eene schuijt de rivire van de Leck te 14 dagen om te bevaren op ende van Utrecht tot commoditeijt van de gemeente, ende dat men haer beijde mede toelaet tot binnen-schippers, mits dat sij de twee weduwen sullen doen contentement ende haer regulerende nae de ordre algereets beraemt ende noch te maecken. Maendagh den 23en februarii 1652 is rapport gedaen bij den heer borgermeester Schaghen van sijn verrichting tot Utrecht bij den here van Hardenbroeck ende gravin van Zolms. Is verstaen dat Jacob Loduwijcksoon Knijff ende Jacob Mom sullen betalen aen de weduwen van Berndt van Cothen ende Jan Florissoon Deijs … voor den tijdt van drie jaren twee gulden ter weeck te weten elx van de voorschreven weduwen eene gulden, ende dat voor de verlating van ’t veer van de binnen schuijten met hare schuijten.

Op 26 september 1654 sluit Piere Grall een plecht van 200 gld op twee huizen in de Muntstraat bij Jacob Mom en een schuld van 90 carolus gulden voor geleverde en gehaalde waren. Te betalen in twee termijnen.

Maendagh den 14en januarii 1656 is verstaen dat bij provisie ende tot wederseggens de binnen schipperen Jacob Loduwijcksoon Knijff, Jacob Mom ende Willem Vermeerten ijder een schelling, ende Loduwijck Jansoon Knijff twee schellingen weeckelick sullen contribueren tot onderhout ende alimentatie van de vrouw van Jacob Leendertsoon Cloot ende hare kinderen.

Op 7 mei 1666 vindt het transport plaats van 11 morgen, 1 hont en 17 roeden land genaamd “de Wiltcamp” door Rudolphus van Noordijck en Elisabeth van Welij aan Vrouwe Johanna van Harderbroeck en Jacob Mom. Het land is belast met 3000 gulden ten behoeve van Catharina Uitenbogaert, 1400 gulden ten behoeve van Mr. Lepetit en 1000 gulden ten behoeve van Cunera van Bilsen.

Op 2 februari 1672 benoemt Grietgen Jans van Laeckervelt, weduwe van Gijsbert Cornelis van Schalkwijck, per codicil tot haar erfgenamen de kinderen van Jacob Antoniss Mom en Maria Hendrix Meppell. 

Op 13 december 1672 constitueert Maria Hendricx van Meppel, weduwe van Jacob Mous, IJsbrant Vos van Avesaet om op te treden namens haar tot redding van de boedel, na het overlijden van haar moeder Grietgen jans weduwe van Gijsbert Corneliss van Schaijck.

Memorie aen de heeren van de magistraet der stadt Wijck bij den ontfanger van ‘t huijsgelt Jacob van Sandick overgegeven van de huijsen in de stadt Wijck ende de vrijheijt van dien dewelcke in de jaren 1672 ende 1673 als in den jare 1674, soo door den vijand waren geruïneert als door den harden wint beschadight ende die naer dato weder in reparatie sijn gebracht, ende ten deelen woonbaer ende eenige noch onwoonbaer: Jacob Mom — 4 – 14 – 0.

Op 10 maart 1675 Isbrant Vosch als momber over de kinderen van Jacob Mom en Maria van Meppel, erfgenamen van Grietgen Jans weduwe van Gijsbert Cornelisz van Schalckwijck. Het betreft de verdeling van de goederen uit het testament van Grietgen Jans. Op 29 september 1675 vindt de publieke verkoop plaats van een huis en erf in de Peperstraat, een huis in de Peperstraat en een boomgaart in de Hoogstraat, komende uit de nalatenschap van Grietge Jans, weduwe van Gijsbert Cornelissen van Schalkwijck, bij acte van surrogatie van Maria Hendricx van Meppel weduwe Jacob Mom.

Op 6 mei 1675 is opgetekend nav een schouwing van de wegen te Wijk bij Duurstede: “Inde Peperstraet een planck op de kerck straetgjensguet te leggen, t’huijs van Jacob Mom voor aende straet dicht te maecken, een nieuwen boom aenden put teijnden de Peperstraet te maecken”.

In 1676 is in het kohier van de belasting op de bezaaide landen opgetekend: Jacob Mom s’ erfgenamen brengen aen …

Is op het geproponeerde desen aengaende verstaen, dat conform ‘t transport door de heeren gecommitteerden uijt de magistraet op den 2. januarii 1686 aen joffrou Aleda Turcke gedaen, volgens accoort met Barbara van Henghst gemaect, wegens het huijs gecompeteert hebbende Jacob Mom, de huijsgelden en haerstede gelden, mitsgaders de ses gulden 5 stuyvers van den Armenpot, jaerlijcx verschult ende onbetaelt, uijt de voors. huijsinge gaende, sullen worden affgeschreven tot Paesschen 1600 táchtigh. Den 25e april 1687 is geresolveert aff te schrijven de huijsgelden verschuldight tot Paesschen 1680 van de huijsinge van Jacob Mom alsmede het haerstede gelt ende aen sijn selffs handen goet gedaen op den 11e augusti 1687: 92 – 11 — 8. 

Op 12 september 1687 is verstaen, dat Adriaen van Ossenbergh die in den jare 1670 borge voor Jacon Mom als pachter van den Crommen Rhijn schuijties was gebleven, de pacht tot 21 guldens aen den cameraer in der tijt sal hebben te betalen, niettegestaende hij daervoor alleen als borge, in ’t pachtboeck staet aengeteeckent.

 

Uit dit huwelijk:

Hendrik Mom, bakker te Utrecht, gedoopt 11 februari 1649 te Wijk bij Duurstede, overleden 18 juli 1706, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht. Gehuwd maart 1673 te Utrecht met Annetje Schijf, dochter van Antonis Henricxsz Schijff en Jannichje van Bijlevelt, geboren ca. 1650 te Utrecht, begraven 17 september 1735 in de Geertekerk te Utrecht

Aart Mom, gedoopt 17 augustus 1651 te Wijk bij Duurstede

Maijhkje Mom, gedoopt 11 januari 1654 te Wijk bij Duurstede

Geertruida Mom, gedoopt 26 juli 1655 te Wijk bij Duurstede

Elisabet Mom, gedoopt 7 mei 1657 te Wijk bij Duurstede

Cornelia Mom

Antoni Mom, gedoopt 7 oktober 1662 te Wijk bij Duurstede, overleden < 11 mei 1724. Gehuwd mei-juni 1694 met Johanna van Leerdam, overleden > 11 mei 1724

Reijnier Mom, (?) soldaat bij de VOC, gedoopt 22 januari 1665 te Wijk bij Duurstede, overleden (?) 25 augustus 1725 op het schip Nederhoven. Gehuwd ca. 1690 met Marij Spieringh, begraven 12 maart 1705 te Rotterdam. Ondertrouwd 4 juli 1706 en gehuwd 21 juli 1706 te Rotterdam met Cornelia van der Vlugt, geboren te Overschie