Langelaer, Gerrit Rijersz van (->1527)

Gerrit Rijersz van Langelaer, landbouwer op Dashorst, zoon van Reijer Gijsbertsz van Dashorst en NN van Glinthorst, overleden > 14 mei 1527

 

Bronnen: 1) oudscherpenzeel.nl, 2) Langelaar, Henk van Woudenberg, januari 2009, 3) archiefeemland.nl, 4) razu.nl, 5) NT00061_4. Nadere Toegang op inv. nr. 4 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Hij is in 1501 en 1511 gebruiker van Groot Dashorst.

Op 3 april 1501 verpacht St Jan te Arnhem aan Lubbert Stevenss, Gerrit van Langelaer en Johan die Ruwe veen te Amerongen van het convent, voor 8 jaer.

Op 7 januari 1525 ‘Septima post Epiphanie’ heeft Gerijt van Langeler getuijcht ende geseijt bij sijnre eede recht dair thoe gedrongen ende gebracht wordt mitte recht van …
dat hij dair aen bij ende over geweest heeft dat Weijch Wolfz minlick gesceijden is van Henrick Willamz van sulcke scheldijnge van goeden de Henrick mit Geertruijt Weijchge zuster hebben sonder dair mede bij aen ende over waeren heer Goirt Hugenz Jan Mom den ander ende Evert van Domzeler ende toe wordt versproken dat men dair off breijfft maken soude (afgesproken dat men daarover een brief zou opstellen) ende dit is gelegen 10 off 12 jaeren.

In 1527 koopt Gerijt van Langeler het burgerrecht van Amersfoort.
Op 14 mei 1527 ‘Tertia post die Marie ad Martijres’ Gerit van Langeler heift getuijcht ende geseijt bij zijnen eede daer hij toe gedrongen ende gebrocht wort mitten recht voir Hillitgen Willem Jacopz wedue dattot alzoe geschijet is als hier nae volcht: Ick Kazijn van Overeems schout tot Renswoude inder tijt belij ende bekenne dat Hillitgen voerscreven is geweist dat Gelresche Veen mit Rutger Smit ende mit meer nabueren ende mit die veenmeter ende Gerit van Langeler ende zij mit Rutger Smit overcomen is alle twist ende scheldinge die zij op dat veen mochten hebben die gesceijden zijn nu ende then ewigen dagen want die gemeen brieven van eede ende die veenmeter dat haer toe gewesen hebben want zij daer recht toe heift daerop heift zij die veenmeter gegeven een Horen gulden voer zijn loen want dat zijn recht is ende die selve veenmeter die heit Evert Gijsbertz. Noch zijn daer geweist 6 nabueren van eede omme tuijch der waerheijt te doen die heift zij gegeven elx een dubbele wochen, zoe heift Rutger Smit hoer geloeft te leveren alle de voerscreven guede mannen zegelen ende brieven daer Wouter Evertz burch voer is zoe heift Wouter Evertz tot Amersfoert geweist tot Hillitkens huijs ende heift gehaelt dat gelt dat die brief costen soude. Oick mier is hier bij ende over geweist Evert Albertz in oirkonde der waerheit zoe heb ick Kazijn van Overeem scout tot Renswoude mijn zegel hier op spatenen des breifs gedruckt anno utsupra.

 

Kinderen:

1  (?) Reijer van Langelaer van Dashorst, landbouwer te Amerongen, overleden > 1567

Mattheus Gerritsz van Langelaer