Baerle, Emont van (ca. 1429-1488)

Emont van Baerle, knape, heer van Overen (1449), lid van het riddergenootschap van Montfort (1460), leenman te Randenrath (1461), leenman van de hertog van Gelder en Gulik (1469), zoon van Willem van Kriekenbeck van Baerle en Elisabeth van Pardelaer, geboren ca. 1429, overleden 8 mei 1488

(?) Gehuwd met

NN

Gehuwd in 1479 (huwelijkse voorwaarden 24 januari 1479) met

Eva van Brede, dochter van Peter Zeetsesz van Bree en Ermgard Rose, overleden 8 augustus 1510

Gehuwd ca. 1490 met

Heijnrich van Baerich, jonker, drost te Stokkem, stadhouder der lenen van Thorn (1501, 1504, 1505), Horns leenman (1511), overleden 1536 (?)

 

Bronnen: 1) archieven.nl, 2) rhcl.nl, 3) archiefroermond.nl, 4) Bijdragen tot de geschiedenis der Graven van Kessel, Ed. Rosenkrantz. In: De Maasgouw. Orgaan voor Limburgsche Geschiedenis, Taal en Letterkunde, 23e jaargang, 15 maart 1901, no. 5, 6) genwiki.nl

De afbeelding links is het zegel van Eva van Brede op 19 januari 1510.

Emont van Baerle wordt in 1449 beleend met Overen bij Roermond.

Op 22 februari 1451 sluiten Hendrik van Kriekenbeek genaamd van Baerloe Willem, heer te Empt, Emont van Kriekenbeek genamd van Barloe en Sijbrecht van Brede, voogd van zijn vrouw Margriet, een overeenkomst met Arnold Trijppartz en diens neven meester Johan Pollart, proost te Arnhem, Dederik Pollart, kanunnik van Onze Lieve Vrouw te Aken en Dederik Pollart genaamd kraen, als erfgenamen van Baetse Kreenkens wegens goederen in het graafschap Horn en in het land van Thorn en van Kessenich en van Itter, waar hun oom Hendrik van Baerle en Baetse Kreenkens uitgestorven zijn, en dat zij als erfgenamen van Hendrik van Baerle toegedeeld is en hebben zullen de helft van 3 hoeven in land Kessenich, met name Birkenbosch, Hongerenhuggen en Beeghe (sic) c.a., de helft van hoeve Kukenbosch te Thorn en de helft van land in Panheelerbroek dat Arnold van Goor verworven heeft van Hendrik van Baerle en Baetse en een halve beemd die Gerard Haeck van Hendrik gepacht heeft. De andere helft zal Arnold Trijppartz en diens neven hebben. Hun oom zaliger heeft een vrouw gehad die hij vruchtgebruik heeft verleend aan land in het hertogdom Gelre. Dat goed wordt na haar dood gedeeld.
Op 4 juni 1451 ‘op sunte bonifaciusavent’ verklaren Sijbrecht van Brede en Margriet van Bairlle, echtelieden, zuster van Emont van Bairlle, als kindsdeel van Margriet ontvangen te hebben het Korfsaertsgoed te Odiliënberg en doen deswegen afstand van vorderingen op het overige goed van Emont.

Op 21 september 1452 ‘op sent mathiasdach apostoli’, op 1 februari 1468 ‘op onser liever vrouwen lichtavont’, op 25 maart 1471 ‘op onser liever vrouwendach annuntiacionis’, op 14 april 1472, op 16 januari 1477 ‘op st anthonijsavont’, op 24 juni 1482 ‘op sunte jacobsavont apostoli’ en op 12 januari 1486 ‘des godesdage na derthiendach’ verklaart Wilhelm van Vloedorpe, erfvoogd van Roermond, dat hij Emont van Baerle schadeloos zal houden.

Op 19 mei 1453 ‘op den heiligen pinxtavont’ verklaart Jacob van Mechelen dat hij ontvangen heeft uit handen van Willem van Elmpt, Emont van Baerle en Sijbrecht van Brede de 200 postultaet gulden die zij hem schuldig waren. 

In 1454 ‘op sent Matheusdach apostoli’ verklaart Adrijaen van Broickhuijsen dat hij aan Emont van Barle een stuk land gelegen te Breempt had geleend, dat deze dat land ‘versat hadde in hant Sijpkens Steven bastertz soen van Breempt’, en dat Adriaan nu daarvoor het geld van Emont ontvangen heeft.  

Op 29 november 1455 ‘op sent andriesavent apostoli’ verklaart Emont van Barle dat hij zijn zwager Sijbrecht van Brede schadeloos zal houden.

Op 5 oktober 1456 ‘des dijnxdaegs na sente remeijsdaege’ verklaart NN voor richter Johan Drabbe en schepenen van Odiliënberg een bedrag schuldig te zijn aan Emondt van Baerle.

In 1462 is er een geschil tussen de voogd van Wassenberg en de drost van Heinsberg over een griend in de Roer op de grens van beide landen. RIdderschap en leenmannen van Wassenberg geven kleernis van recht, te weten WIllem van Vlodorp, ridder, Gerard van Ghoir, Daem van Belle, Goetschalck van Mutzen, Reijnart van Grijttern, Adriaen van Broeckhuizen, ridder, Sander van Eijle, Gerart van Oderode, Gerart van Parle en Emont van Bairle.

Op 10 februari 1474 ‘gonsdages nae agathe der heijligen jongferen’ verklaren Johan Stock en Margriet, echtelieden, schuldig te zijn aan Emont van Barle en erfgenamen 21 malder rogge.

In 1479 ‘op sent Pouwels avont convers’ worden de huwelijksvoorwaarden opgesteld tussen Emont van Barle en Eva van Brede. Bezegeld door Johan van Brede, Wilhem van Vrijersom, Zeetsen van Brede Peterszoon, Arnold van Boeckholt, Willem Roze, Peter van Brede en Emont van Baerle.

Emund van Krickenbeck genaamd van Baerll zegelt op 24 juni 1480 als vriend van de bruidegom bij de huwelijkse voorwaarden tussen Johan van Elmpt, zoon van Willem heer te Elmpt, en Margaretha, dochter van Werner heer van Binsfeld.

Op 22 mei 1483 wordt het huwelijkscontract opgesteld tussen Henric en Jan van Barle gebroeder, Wilhem een heer tot Elmpt, Emont van Barle, Derich Pollart, Wilhem Brant van Brede Siebertz soen, en Gaet Kessel, als magen en huwelijkslieden van Wilhem van Barle ter ene, en Thijs Mercator, Thijs van Ruremunde, Gaert Agris, Vullenck van Holtmoele, pastor van Tegelen, Jan en Everat van Holtmoele gebroeders en Gaert Roffart, als magen en huwelijkslieden Gaertje Mercatoris. Wilhem van Baerle, Gaert en Mett Marcatoris erkennen dat deze voorwaarden met hun toestemming zijn gesloten.

Op 9 mei 1488 wordt Eva van Brede, weduwe van Emont van Bairle, te St. Odilienberg beleend met de hof te Oeveren onder St. Odilienberg gelegen. Henrick Roes is haar hulder.
Op 12 december 1488 verklaren Herman Kistenmeker en Willem, echtelieden, tot overeenstemming te zijn gekomen met de weduwe van Emont van Barle over alle zaken en aanspraken en geven kwijting.

Op 29 juli 1489 ‘op dijnstach neist nae sent Jacopsdage des hiligen apostels’ sluiten Wilhelm van Hoisteden, mede voor zijn vrouw Elisabeth van Baerle, en Eva van Brede, mede namens haar kinderen uit haar huwelijk met Emondt van Baerle, een akkoord. Eva van Brede, dochter van Peter Zeetseszoon en Ermgard Rose, bezit op 9 januari 1501 de hof Westeringh te Maasbree. 

Op 1 februarit 1504 verklaren schepenen der dingbank Haelen dat Hendrik Vogels, schout van Maasland, en zijn broers Jan en Jacob en hun moeder Jenne Vogel, een jaarrente verkopen van 12 guldens ten laste van kerspel Heijthuijsen aan Hendrick van Barick, drost en stadhouder van het land van Horn, en Eva van Breijde, echtelieden.

Op 19 januari 1510 vindt de scheiding en deling plaats van de nalatenschap van Emond van Baerle tussen Willem en Peter van Baerle en Eva van Brede en haar tweede man Handrik van Balderick, genaamd Barick. Medezegelaars zijn Heijnrich van Baerich, oom der jonkers, Eva van Brede, moeder, en Jacob van Haelen, priester. Bezegeld door Peter en Wilhem van Baerle, Heijnrich van Baerich hun oom, Eva van Brede hun moeder, en de priester Jacob Haelen. Op dezelfde dag ‘des negentheen der daechs in den Loemaent’ wordt acte van deling opgesteld van nalatenschap tussen Heijnrich van Baerich met diens vrouw Eva van Brede, weduwe van Emont van Baerle, mede voor hun vier kinderen, en Peter en Wilhem van Baerle, zonen van wijlen Emont van Baerle en Eva van Brede.
Op 12 oktober 1510 dragen Hendrik Barich, drost te Stokkem, een vorige jaar van Hendrik Vogels, schout van het Maasland, en Jenne, dienst moeder, en Jan en Jacob, dienst broers, gekochte erfrente van 7½ goudguldens ten laste van de dingbank Hael, met met toestemming van zijn vrouw Eva van Brede en hun kinderen Ermgard, Anna van Sweder, over aan Aleide van Zuijrss en Margriet van Baerlle, nonnen te Keizersbosch.

 

Uit het 1e huwelijk:

1   Wilhelm van Baerle, overleden 8 januari 1513. Gehuwd (huwelijkse voorwaarden 22 mei 1483) met Gaert Mercatoris

Elisabeth van Baerle, (?) kloosterjuffer der Munsterabdij te Roermond, overleden 3 juni 1528. Gehuwd (huwelijkse voorwaarden 14 juni 1485) met Willem van Hoichsteden

Katharina van Baerle, regularisse van Maria Weide te Venlo, overleden 2 maart 1541

Uit het 2e huwelijk:

Peter van Baerle