Jordensz, Splinter (-<1628)

Splinter Jordensz, overleden < 2 juni 1628

Gehuwd met

Neeltgen Roelen, overleden > 2 juni 1628

 

Bron: archiefeemland.nl

Op 13 mei 1614 compareren Thomas ten Berge en Walter Meynszn vanwege Neeltgen Splinters, als moeder en momberse van Gijsbert Splinterszn, haar zoon, oud omtrent 10 jaren, ter ene zijde, Goort van Snuel en Jan Boode de Jonge, vanwege Joachim van Halen, als vader van Adriaen, zijn overleden kind, ter andere zijde. Met behulp van tussenpersonen is tussen voornoemde partijen en met hun goedvinden, een “eeuwige onverbrekelijke erfsoun ende verdrach” is gesloten voor hen en hun nakomelingen. Het betreft een ongeluk dat onlangs, omtrent drie maanden geleden, is gebeurd. Gijsbert Splinters is toen de Teut in komen rijden, waar aan de rechterzijde van de wagen het kind van Joachim van Halen stond van omtrent twee jaar oud. Gijsbert Splinters zag het kind niet en reed met de wagen over zijn lichaam, waarna het kind is gestorven. Aanvankelijk hebben Joachim van Halen en zijn huisvrouw, vader en moeder van het overleden kind, voornoemde Gijsbert Splinters het ongeluk vergeven en (de aanklacht) ingetrokken puur en van ganser harte “om Goods wille”, zonder dat partijen of hun bloedverwanten de een de ander terzake hierover nu of later enige aanklacht zullen mogen indienen, met woorden of werken, hetgeen zal strekken zowel over de afwezigen en de toekomenden als de aanwezigen. Voornoemde Gijsbert Splinters zal gehouden zijn voornoemde Joachim van Halen en zijn huisvrouw om vergiffenis te komen bidden. Neeltgen Splinters, moeder van Gijsbert zal gehouden zijn aan Joachim van Halen uit te keren de som van 36 carolus gulden als een “amende cevijl”, de ene helft nu contant en de andere helft mei 1614. Tot borg stelt zich Jan Boode de Jonge. Neeltgen belooft haar borg van de borgtocht te vrijwaren, kost- en schadeloos te houden. Iedereen gaat hiermee accoord en de helft van het bedrag wordt heden betaald. Op 13 mei 1614 verklaart Joachim van Halen dat hij van Neeltgen Splinters 18 gulden heeft ontvangen als laatste termijn, waarmee aan de betaling ten volle is voldaan.

Op 2 juni 1628 vermaakt Neeltgen Roelen, borgese van Amersfoort, weduwe van Splinter Jordensz, al haar bezittingen aan haar zonen Cornelis, Roeloff, Jorden en Gijsbert Splinterszn en aan haar dochter Neeltgen Splinters, huijsvrouw van Sweer Janzn, backer, en haar jongste dochter Thoentgen Splinters, of bij afsterven, hun nalatende geboorte, en aan de 2 kinderen van zaliger Henrick Splinters, haar overleden zoon, met namen Splinter en Henrick. Hen hiermede instituerende tot haar erfgenamen. Onder voorwaarden dat deze kinderen van Henrick op elkaar vererven en als zij zonder nalatende geboorte sterven, zal het vererven op de naaste in den bloede van comparantes zijde. Hun erfenis zal door hun mombers op rente worden gezet tot hun mondige jaren. Zij prelegateert nog aan voornoemde Thoentgen, haar beste heuck, beste bed met hoofdpeluw, de middelste coperen poth, het vaet-ketelken, een hangijser/rooster, tang en schup, alle stoelen, de aerde schottelen, 2 coperen hantblackertgen, een hangblacker, mits zij aan haar zuster Neeltgen 6 carolus guldens eens zal uitkeren. Zij legateert nog aan Jorden de grootste coperen poth, mits dat hij daarvoor in de gemene boedel zal inbrengen 2 gulden en 10 stuivers. Zij legateert nog aan haar 2 dochters al haar clederen, wollen, linnen.

 

Uit dit huwelijk:

Jorden Splintersz, overleden < 3 juli 1636. Gehuwd met Cuner Jans, overleden < 3 juli 1636

Roelof Splintersz, overleden > 30 augustus 1655. Gehuwd 16 oktober 1610 voor het gerecht te Hoogland met Nellitgen Jans, overleden 1624

Neeltgen Splinters

Cornelis Splintersz, buurmeester van de heul door de stadswal in de stadsgracht aan het einde van de Coninckstraat (1625), overleden 1635. Gehuwd 9 juli 1615 voor het gerecht te Hoogland met Aeltgen Cornelis, overleden 1654

Henrick Splintersz, overleden 1622. Ondertrouwd 5 oktober 1616 te Amersfoort en gehuwd 13 oktober 1616 te Hoevelaken met Annitgen Meertens

Gijsbert Splintersz, voerman, geboren ca. 1594, overleden 1659-1666. Gehuwd met Goortgen Jans

Thoentgen Splinters, overleden > 26 juli 1664. Gehuwd met Gerard Jansz Locht, bouwman, overleden 1661-1664