Jansz, Inge (ca. 1565-1645)

Inge Jansz, landman, geboren te Delfgauw, geboren ca. 1565, overleden 9 april-10 september 1645

Ondertrouwd op 28 april 1590 voor het gerecht te Delft (#) en gehuwd op 13 mei 1590 te Pijnacker (#) met

Trijntgen Cornelis, geboren te Delfgauw

 

Bronnen: 1) stadsarchiefdelft.nl, 2) hogenda.nl, 3) Giftboek Hof van Delft 1621-1654. GA Delft – Ambacht Hof van Delft inv. 91. Teun van der Vorm, versie 0.3, d.d. 13-7-2008, 4) Giftboek Hof van Delft 1645-1692. GA Delft – Ambacht Hof van Delft inv. 92. Teun van der Vorm, versie 2.0, d.d. 10-5-2010, 5) Weesboek  A 1626-1654. Amb. Hof van Delft inv. 141, Teun van der Vorm, versie 2.0, d.d. 16-8-2016, 6) Rekeningen van de landgifter van Hof van Delft 1589 – 1621. SA Delft – Archieven van het stadsbestuur van Delft inv. 1092. Teun van der Vorm, versie 2.0, 9-4-2021

Op 2 maart 1600 hebben de Heeren Staten van Holland gift gegeven Inge Jansz wonende tot Delfgauw van 2 morgen hofland leggende in de hoefslag van de Oude Laen.

Op 18 februari 1618 heeft Willem Joosten van der Hooff als man en voogd van Maritgen Adamsdr gift gegeven Inge Jansz van omtrent 1 hond land leggende in de hoefslag van Baertoutsaet en is houtland.

Op 29 november 1629 compareerden Inge Jansz Bruijn tot Delffgauw, als grootvader ende voogt van de kinderen van Jan Ingensz Bruijn zijn zaliger zoon, Heijndrick Claesz tot Delffgouw getrout met Maritgen Ingen, Dirck Lenertsz de Zeeuw tot Delffgauw, man ende voogt van Pietertgen Ingen, Isaacq Pleunen, man ende voogt van Jannetgen Ingen, en Cornelis Jansz van Noordermeer in Crooswijck buijten Rotterdam, man ende voogt van Jonge Maritgen Ingen, kinderen ende kintskinderen van zaliger Trijntgen Cornelisdr Hollant, gewonnen bij de voorsz. Ingen Jansz. Het betreft de nalatenschap van Adriaen Cornelisz Hollant.

Op 4 april 1637 compareert voor Willem van Assendelft, notaris, Inge Jansz lantman, wonende tot Delfgauw, ziekelijk van lichaam te bed liggende, en verklaarde te stellen tot voogden over de twee minderjarige kinderen van Jan Ingensz Bruijn zijn zoon, was gewonnen bij Marijtgen Pietersdr, beide zaliger, en over de vier kinderen van Pietertgen Inge zijn zaliger dochter, geprocreerd zowel bij Feijs Ariensz als Dirck Lenertsz de Zeeu haar respectievelijke mannen, Willem Jacobsz de Loos zijn zwager en Lenert Jansz zijn neef, beide wonende in het Noordeinde van Delfgauw, en bij overlijden van een van hen in de overledenes plaats Jan Lenertsz zijn Leendert Jansz zoon. Niet willende dat enige andere voogden die bij het gerecht of weeskamer van Zoetermeer of Rotterdam al reeds over de kinderen van Jan Bruijnsz zijn gesteld of enige bloedverwanten of vrienden zich zullen bemoeien.

Op 17 mei 1641 zijn tot voogden van het Trijntgen Feijsdr, nagelaten weeskind van Feijs Arijensz en Pietertgen Inge, oud 19 jaar, gesteld Inge Jansz en Dirck Lenertsz de Zeeu tot Delfgauw mitsgaders Isaac Pleunen tot Delft en Arijen Ariensz Feijs in de Kethel, welke voogdij zij allen voor schout en gezworenen comparerende hebben aangenomen.

Op 20 november 1644 geeft Inge Jansz. bouman wonende tot Delfgauw gift aan Cornelis Jansz van de Rotte van een huis, schuur, berg en geboomte met een werf, staande en gelegen in de het Hof van Delft in Baerthoutsaet.

Op 9 april 1645 is Inge Jansz genoemd als belender aan de noordzijde van een kamp onvrij hofland genaamd de Groote Proeijen.

Op 10 september 1645 is in het Giftboek van de vrije en onvrije hoflanden vermeld: “Heijndrick Claesz tot Delfgauw als getrouwd hebbende Marijtgen Ingen de Oude, Isaac Pleunen als getrouwd hebbende Jannitgen Ingen, Cornelis Jansz bouwman bij ’t Wout als getrouwd hebbende Jonge Marijtgen Ingen, Jacob Abrahamsz wonende bij Delfshaven als getrouwd hebbende Trijntgen Fenijse, dochter van Pietertgen Ingen gewonnen bij Fenijs Ariensz, Pieter Arentsz van Burch als getrouwd hebbende Gerritgen Dircxsdr, dochter van Pietertgen Ingen en Willem Jacobsz de Loose vervangende Lenert Jansz van der Wilt als testementaire voogden van de twee nog minderjarige kinderen van Pietertgen Ingen aan haar verwekt bij Dirck Lenertsz de Zeeu, mitsgader nog dezelve Van der Wilt en De Loose als voogden van de twee nog minderjarige kinderen van Jan Ingensz Bruijn overleden tot Zoetermeer, en winnen gift van 2 morgen onvrij hofland gelegen in de hoefslag van de Oude Laen, staande de morgen op 6 ponden schots, nagelaten bij zaliger Inge Jansz. 

Op 3 december 1645 Heijndrick Claesz. wonende tot Delfgauw als getrouwd hebbende Marijtgen Inge de Oude, Isaac Pleunen als getrouwd hebbende Jannitgen Ingen, Cornelis Jansz. bouwman bij ‘t Wout als getrouwd hebbende Jonge Marijtgen Ingen, Jacob Abrahamsz. wonende bij Delfgauw als getrouwd hebbende Trijntgen Fenijse dochter van Pietertgen Ingen gewonnen bij Fenijs Ariensz., Pieter Arentsz. van der Burch als getrouwd hebbende Gerritgen Dircxsdr dochter van Pietertgen Ingen, Willem Jacobsz de Loose en Lenert Jansz van der Wilt als testamentaire voogden van de twee nog minderjarige kinderen van Pietertgen Ingen aan haar verwekt bij Dirck Lenertsz de Zeeu, mitsgaders nog dezelve De Loose en Van der Wilt als voogden van de twee nog minderjarige kinderen van Jan Ingensz. Bruijn overleden tot Zoetermeer, alle kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Inge Jansz gewoond hebbende tot Delfgauw, geven gift aan Hendrick Mercelisz van Goch van 2 morgen onvrij hofland genaamd de Bagijn, gekomen van het convent van St. Anna tot Delft, gelegen in het Zuideinde van Delfgauw, belend ten westen de Ploeije? Watering. 

 

Uit dit huwelijk:

Jan Ingensz Bruijn, begraven 8 november 1624 te Zoetermeer. Gehuwd met Marijtgen Pieters, overleden < 4 april 1637

2  (Oude) Marijtgen Ingen, overleden > 9 april 1649. Ondertrouwd op 10 april 1616 en gehuwd op 17 april 1616 te Delft met Heijndrick Claesz, bouwman te Delfgauw

Jannitgen Ingen, begraven 31 januari 1679 in de Nieuwe Kerk te Delft. Ondertrouwd op 31 januari 1621 en gehuwd op 3 februari 1621 te Delft met Isaac Pleunen van der Koij, zoon van Pleun Michielsz van Delffgauw (alias Koij) en Neeltgen Claes van Thol, begraven 17 augustus 1670 in de Nieuwe Kerk te Delft

4  (Jonge) Marijtgen Ingen. Ondertrouwd op 24 april 1627 te Delft met Cornelis Jansz, bouwman bij ’t Wout

Pietertgen Ingen