Jansz, Briene (ca. 1610->1676)

Briene Jansz, zoon van Johan Peelen en Gerrigen Jaspers, geboren ca. 1610, overleden > 11 maart 1676

Gehuwd op 5 november 1637 te Zijderveld (#) met

Geertie Gijsberts, dochter van Gijsbert Willemsz Pijselman en Elisabeth Gerrits Scheer, geboren ca. 1610 te Zijderveld

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Everdingen, oud rechterarchief 1627-1644. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 3) Everdingen, oud rechterarchief 1633-1727. B. de Keijzer, 4) Everdingen, oud rechterarchief 1644-1661. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 5) Everdingen, oud rechterarchief 1661-1676. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer

Op 5 oktober 1629 compareren Gerrigen Jaspers weduwe en boedelhoudster van Johan Peelen, te eenre en Aert Jansz voor hem zelf, Peel Jansz ook voor hem zelf, Neelken Jansz weduwe van Peter Cornelisz ook voor haar zelf, de onmondige Elizabeth Jansz, de voornoemde Gerrigen Jaspers voor haar zwager Henrick Coenen x haar dochter Elbrecht Jans, en de voornoemde Aert Jansz als broer en momboir over Claes, Jaspar, Brienen en Jan Jansz, alle kinderen en erfgenamen van hun vader zaliger de voor Johan Peelen, te andere. Uitkoop:

  • Elbrecht Jans heeft bij haar huwelijk reeds ontvangen 2½ morgen op Bolgrij, waarvan 2 morgen leengoed en ½ morgen staande het huwelijk door de vader aangekocht; nog 2 morgen op Bolgrij; nog 2 morgen 2 hont op Neder Zijderveld; nog een akker leengoed op Over Zjderveld staande het huwelijk door Jan Peelen aangekocht,
  • Aert Jansz als oudste zoon behoudt 2 morgen leengoed op Over Boeicoop staande het huwelijk door Jan Peelen aangekocht.

Op 16 augustus 1630 testeert Gerrigen Jaspers weduwe van Johan Peelen. Erfgenamen zijn:

  • haar zoon Jasper Jansz krijgt vooruit 150 gl.,
  • haar zonen en dochters Peel Jansz, Claes Jansz, Brienen Jansz, Neelken Jans x Dirck Aertsz, Elisabeth Jans, Elbrecht Jans tegenwoordig huisvrouw van Henrick Coenen 100 gl.,
  • haar oudste zoon Aert Jansz 2 morgen leengoed op Over Boeicoop genaamd ‘Kaeweer’.

Op 1 oktober 1635 zal Gerrichjen Jaspers, weduwe zaliger Jan Peelen, geassisteert met Andries Jansz scholt, Brenninck Jansz, haar soon, de huijsinghe en landen hebben groot 3½ morgen gelegen in Nederzijdervelt, waar sij nu woont, en haere andere 5 kinderen de andere 6 morgen lant namelijk: Peel, Claes, Jasper, Neel ende Lijsbeth Jans.  

Op 26 maart 1638 compareren Brienen Jansz x Geertruijt Gijsberts en Cornelis Willemsz Pijselman, als oom en bloedvoogd van vaderszijde en Henrick Gerritsz Scheer als oom en bloedvoogd van moederszijde van de kinderen van Gijsbert Willemsz Pijselman x Elisabeth Gerrits, te weten Gerrit Gijsbertsz oud 21 jaar, Willemken Gijsberts oud 24 jaar, Cornelis Gijsbertsz oud 19 jaar en Janneken Gijsberts oud 14 jaar. Deling v/d nagelaten goederen van hun za vader en moeder en wel als volg:

  • Geertruijt Gijsberts 10 hont op Over Zijderveld,
  • Gerrit Gijsbertsz 2 morgen op Bolgrij,
  • Cornelis Gijsbertsz 2 morgen leengoed in het land van Leerdam,
  • Willemken en Janneken Gijsberts 2 morgen met huis en bepotinge op Neder Zijderveld; nog 1½ morgen in het zelfde weer gemeen in 4½ morgen.

Op 28 juni 1638 transporteert Brienen Jansz, wonende op Zijderveld, aan Heijmen Cornelisz als bloedvoogd van Dingna Peters, dochter van zaliger Peter Jansz x zaliger Maria Willemsz 1 morgen in 2 morgen op Lang Bolgrij. Op dito verklaart Brienen Jansz schuldig te zijn aan Jan en Aert Cornelisz als omen en bloedvoogden van de onmondige Jan Petersz, 20 gl 10 st, te nemen uit 10 hont aan de kerksteeg te Zijderveld.

In 1644 heeft Brienen Jansz gehuurd van Toenis Hermensz 2 morgen op Boeicoop, gemeen voor met Meerten Willemsz.

Op 14 januari 1651 belooft Brienen Jansz, wonende op Zijderveld aan IJsbrant Claesz als naaste bloedvoogd van de 2 onmondige kinderen van zaliger Aert Claesz x zaliger Maijken Heijmens, 25 gl jaarlijks, te nemen uit zijn hofstede met 3½ morgen daaraan op Neder Zijderveld, waar comparant op woont. Op 29 juni 1655 transporteren Jantgen Matheusen weduwe en boedelhoudster van Aert Heijmensz en Brienen Jansen als bloedvoogd van de onmondige kinderen van eerst genoemd echtpaar, aan Evert Matheusen van Sadelen, een huis en hofstad op Lang Bolgrij onder Zijderveld, groot 4½ morgen.

Op 1 december 1659 transporteert Anna Cornelis, nu meerderjarig zijnde, nagelaten dochter van Cornelis Pietersen Schaep x Neeltgen Heijmens, aan Brienen Jans, 1½ morgen op Neder Zijderveld.

Op 11 juli 1661 belooft Brienen Jansz te betalen aan Reijer Dircksen van Suijtdam 25 gl jaarlijks, te nemen uit zijn huis en hofstad en 3½ morgen op Neder Zijderveld. Op 29 januari 1662 cedeert Reijer Dircxsen van Suijtdam ten behoeve van Willem Romers, als rentmeester van ‘t vrouwengasthuis te Vianen, een rentebrief groot 500 gl, ten laste van een huis en hofstede groot 3½ morgen op Neder Zijderveld, toebehorende Brienen Jansz. Op 28 juli 1670 transporteeren Daniel Jansen Dorpels, als gemachtigde van Coenraet Drinck(?)velt, apotheker te Amsterdam x Juffr Anna de Bruijn (proc notaris Jacob de Winter 5-8-1670), aan Sr Frederick Pas, als de administratie hebbende van Jacobie Willems x Dirck Sijmonsz, won te Vianen en ten behoeve van desselve ongevolge van de disposite van Aert Pas te Vianen, overleden, een rentebrief groot 300 gl, sprekende op Brienen Jansen won te Zijderveld en gevestigd op diens huis en hofstede, groot 3½ morgen op Neder Zijderveld en die comparant aanbedeeld is uit de boedel van Jan de Bruijn.

Op 8 november 1663 belooft Brienen Jansen aan Pelgrom Cornelissen als kerkmeester van Everdingen, 5 gl jaarlijks, te nemen uit 10 hont op Over Zijderveld. Op 28 juni 1665 belooft Brienen Jansen, won op Zijderveld, te betalen aan Willem Roomers, schout van Bolgrij en Authenae, als testamentiare voogd en momboir van de onmondige kinderen van Jan de Bruijn, 15 gl jaarlijks, te nemen uit zijn huis en hofstede groot 2½ morgen op Neder Zijderveld.

Op 11 maart 1676 transporteren 11-3-1676 Jan Jaspersz, meerderjarge zoon van Jasper Jansen x Willemken Gijsberts Pijselman, gewezen echtelieden voor hem zelf en caverende voor zijn onmondige broer Gerrit Jaspers, mitsgaders Brienen Jansz als oom en voogd van voornoemde Gerrit Jaspersz, aan heer en mr Willem van Groenhoudt, advocaat te Haarlem, een huis en hofstede en schuur en 8 morgen op Neder Zijderveld.

 

Uit dit huwelijk:

Gerrigje Brienen. Gehuwd met Hendrik Lambertsen Goes, overleden 16 april-9 juni 1686. Gehuwd op 12 februari 1688 te Zijderveld met Gerrit Teunisz Sterk, zoon van Teunis Ariensz Sterk en Teuntje Pellens Huijs, gedoopt 24 januari 1666 te Everdingen

Jan Brienen