Hermensz, Henrick (-1561/62)

Henrick Hermensz, overleden 1561-1562

Gehuwd met

Cornelia Gijsberts, overleden < 29 maart 1593

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Gorcum, oud rechterlijk archief (1540-1597). Ir. A.I. Grabowsky, 3) Gorcum, oud rechterlijk archief (1541-1560). Ir. A.I. Grabowsky, 4) Gorcum, oud rechterlijk archief (1561-1574). Ir. A.I. Grabowsky, 5) Gorcum, oud rechterlijk archief (1574-1600). Ir. A.I. Grabowsky, 6) Gorcum, oud rechterlijk archief (1598-1663). Ir. A.I. Grabowsky, 7) Gorcum, oud rechterlijk archief (1600-1619). Ir. A.I. Grabowsky, 8) 10e penning van Leerbroek 1543, B. de Keijzer. Nationaal Archief, Staten van Holland voor 1572 (toegangsnr. 3.01.03) inv. nr. 274, 9) 10e penning van Leerbroek 1561, B. de Keijzer. Nationaal Archief, Staten van Holland voor 1572 (toegangsnr. 3.01.03) inv. nr. 1329

In het register van 10e penning van Leerbroek uit 1543 is vermeld: Henrick Hermansz eigenaar van 1 morgen, en Henrick Hermansz eigenaar van 2 morgen.

Op 7 juli 1544 is Henrick Harmanss borg voor Reijer Gijsbertss.

Op 18 juli 1546 (?) Henrick Hermanss belooft Balthasar Thoeniss uit Middelcoop aan de Heul over de coop van 5½ hont op Weverswijk in 4 morgen gemeen met Cornelis Thoeniss en Lijs Claes Jacobss weduwe, strekkende van Lijs Claes Jacobss weduwe tot de achterwetering toe.

Op 10 oktober 1549 heeft Henrick Harmanss als oom en voogd van vaderszijde aangenoemen de voogdij van de weeskinderen van Joost Harmanss te Arkel x Thoentge Harman Jacobsdr za. Verder wordt nog gesproken van een Daem Jan Reijerss.
Op 7 december 1549 verklaeren Aerdt Vinck Thoeniss schout en Jacob Geritss van Gendt gesworene van Nuland op verzoek van Dirck Corstenss, Thomas Janss en Henrick Harmanss dat verpachting van tienden plaats gevonden heeft en dat de muijzen enz.

Op 28 mei 15? transporteert Henrick Hermanss als oom van Harman Joostenss, Jan Joostenss, Deliana Joostendr en Marijke Joostendr zijnde mondige en onmondige kinderen van Joost Harmanss aan Adriaen Dircxs de huijrcedulle van 4 morgen te Arkel waarop Joost Hartnanss za tot zijn dood woonde.

In het register van 10e penning van Leerbroek uit 1561 is vermeld: Henrick Hermansz eigenaar van 2 morgen in Ghijsbert Hagen weer.

Op 17 februari 1562 transporteren Cornelia Gijsbertsdr x Henrick Hermenss za met haar gekozen voogd Willem Huijghenss voor de ene helft en Peter Henricxs, Gijsbert Henricxs, Anneke Henricxdr, Marike Henricxdr, Cornelis Geritss x Eelke Henrcxdr, Grietge Henricxdr en Aentge Henricxdr allen kinderen en alleen erfgenamen van hun vader za aan Jan Damass won te Leerbroek 2 morgen op Leerbroek, strekkende van de dwarssloot van Damen land tot het Middelcoopse land toe. Als speciale zekerheid stellen zij een huis en hofstad op Leerbroek waarin de weduwe althans woont, strekkende van het Leerbroekse kerkhof af tot Gijsbert Willemss.

Op 27 maart 1564 transporteert Willem de Haen Adriaenss aan de broers Peter Henricxs en Gijsbert Henricxs 1/5 deel van 2 morgen thijnsgoet op Reijerscoop gemeen met Adam Janss en de erfgenam van Hendrick Harmanss, strekkende van de Leerbroekse weg af tot de voornoemde Adriaen Colff; nog 1/5 deel in 10hont op Leerbroek achter Jan Haeghen, strekkende van de voornoemde Jan Haeghens erff tot de hoichte van Dirck Willemss, alles te weren met 2 morgen op Leerbroek, strekkende van de halve wetering (middel) tot het land van de voornoemde Jan Haeghen.

Op 22 juli 1571 Adriaen Peters x Anneke Henricxdr en Claes Janss x Thoentge (? Aentge) Henricxdr en Peter Henricxs en Joost Hennricxs, scheiding zoals zij dat ook gisteren te Leerbroek gedaan hebben ten overstaan van Ghijsbert Henricxs gaedermeester en Claes Loijen coster in Leerbroek.

Op 29 maart 1593 Cornelis Dircxs x Marijcke Henricxsdr, Cornelis Willemss x Aentge Henricxdr, Herberen Jacobss x Grietge Henricxdr, Willem Cornelis Gheritszoon voor henzelf en zich sterk makende voor zijn broer Henrick Cornelis beiden kinderen van Neeltgen (Eelke) Henricxdr, en Belijke Zeger Janssdochter cum tutore Sijmon Janss als medeerfgenaam van haar halve zus Henricxke Peter Henricxdr, allen comparanten tesamen alleen erfgenamen van hun moeder Neeltge Henrick Hermanss weduwe za en van hun nicht Henricxke Peter Henricxsdr za, en transporteren aan Vranck Vranckenss x Anneke Henricxdr (ook een erfgename) hun deel een huis en hofstede te Leerbroek, strekkende van het weeskind van Jan Damen tot de halve dwarssloot van Marij Gijssen.

Op 2 mei 1611 Ghijsbert Cornelisz als erfgenaam van zijn moeder Geertgen Adriaensd za en Heer Philip Harderman drost van Leerdam voor Salomon en diens broer Adriaen Cornelisz burgers van Leerdam en erfgenamen van hun moeder Welleke (of Nelleke??) Adriaensd za en nog voor Cornelis Petersz won te Schoonderwoerd als zoon en erfgenaam van Peter Cornelisz za, tesamen erfgenamen van (volgens successie) Neeltge Adriaensd za die huisvrouw was van Ghijsbert Hendricxsz Haeghen, mitsgaders voor Franck Franckensz voorhemzelf en zich sterk makende voor zijn zwager en zuster won te Geertruidenberg, Dirck Cornelisz ook voor hem zelf en als voogd van zijn moeder en voor zijn broers en zusters; Willem Cornelis Gerritsz, Gherit Harmansz en Henrick Cornelisz won in Herwijnen, mede voor hen zelf en voor Lambert Dircxsz, mitsgaders Aelken Cornelisdr, broers en zusters, al tesamen erfgenamen van za Ghijsbert Haeghen Hendricxsz; nog voor Cornelis Haeghen Adriaensz voor hem zelf en als voogd van het weeskind van zijn zoon
za Adriaen Haeghen en zich sterk makende voor zijn zoon Gherit Haeghen, mitsgaders voor Thonis Adriaensz voor hem zelf, tesamen erfgenamen van Neeltge Adriaensd die huisvrouwe was van Ghijsbert Haeghen Henricxsz en transporteren aan Adriaen Laurensz won te Leerbroek hun deel in huis en hofstad in Reijerscoop in het land van Arkel, strekkende van de Leerbroekse dijk tot de middelwetering.

 

Uit dit huwelijk:

Peter Henricxs, overleden < 29 maart 1593

Gijsbert Henricx, wonend te Leerbroek, overleden < 29 maart 1593

Anneke Henricx, overleden < 21 april 1608. Gehuwd met Vranck Vranckensz, overleden < 21 april 1608

Marike Henricx. Gehuwd met Cornelis Dircxs

Eelke Henricks

Grietge Henricx. Gehuwd met Herberen Jacobsz, schout te Oosterwijk (1592), overleden < 22 februari 1617

Aentge Henricx. Gehuwd met Cornelis Willemsz