Henrickx, Willem (->1523)

Willem Henrickx, cuijper, poorter van Wijk bij Duurstede (ca. 1521), overleden > 5 januari 1523

Gehuwd met

(?) Janna van Zijll, dochter van Jan van Zijll en Kerstina NN

 

Bronnen: 1) razu.nl, 2) NT00061_54. Nadere Toegang op inv. nr 54 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Op 15 juni 1504 Stees van Bueren x Dirc van Zijll en Alit Jan Cruven wedue met Willam hoer soen, verklaren schuldig te wezen aan Peter Hennep 2 gu jaerlijcx daer Janna van Zijll en Willem Henrickx de wederhelft af toebehoert, gaende wt Willem Bodens huijsinge inde Oeverstraet, bij zaliger Jan van Zijll Aliden voorschreven vader, in erfpacht wtgegeven.

Op 18 juni 1507 bekent Willem Hendricksz dat de muijr tusschen zijn hofstat en s’convents erff leijt gemeen (?) is.

Op 10 november 1509 compareert voor richter en schepenen van Wijk bij Duurstede Anthonis Janss x Gertruijdt en transporteert op Willem Henrickx de helft van een hofstat onderdeilt mit Ott van Moerss die de wederhelft heeft, aent cleijn straetgen.

Op 19 februari 1512 compareren voor richter en schepenen van Wijk bij Duurstede Heijlwich (Jansdr van Zijll) Dirck Jacobs wedue met Barbara Dircks hoer dochter, Jan Dirckx haar zoon, Cornelia Dirckx haer dochter die vrouw is van Gerrit Jansz en transporteren op Margriet Willem Henrickxdr het rechte 6e deel van de renten haer aangekomen na dode van Jan van Zijll haar vader en van idem Kerstina haar moeder, gaende uijt drie boomgaarden leggende aent eijnde van de Boemgaertstraet streckend aen Jan Spierinckx boomgaard, welke bogerds nu ter tijt Dirck Stevenss, Willem Woutersz en Joris Jansz elck in erfpacht hebben.

Op 10 november 1519 transporteert Anthonis Jansz x huisvrouw op Willem Henrickx de helft van een hofstede int cleijne straetien.

Op 27 mei 1520 transporteert Willem Henrickx die Kuijper op het convent de helft van een huijs en hofstede te Wijck.

Ca. 1521 laten de burgemeesters van Wijck weten alle tollenaars in Holland en Zeeland dat Aernt Wouters, Anthonis Jansz, Gregoris Tijssel, Comen Joest, Henrick van Cleeff, Peter Voss, Cornelis Henrickx en Willem Henrickx tsamen onse poerters sijn en dattet merck gestelt inde tolbrief hun gewonelicken merck is.

Op 17 mei 1521 compareert voor richter en schepenen van Wijk bij Duurstede Willem Henrickx die Cuper en transporteert op broeder Johan van Steenre conventuael en rentmeijster van het St Maria Magdalena clooster te Wijck t.b.v. het clooster de helft van een hofstede daer Ot van Moers de andere helft af heeft. Op 31 mei 1521 compareren voor richter en schepenen van Wijk bij Duurstede Ot van Moerss en Gregoris Tijssel als oudermans van OLV-broederschap in St Jan Baptistkerk en transporteren op het Clooster een half hofstede aent cleijne straetgen onderdeijld met het clooster dat de helft al heeft na transport van Willem Henrickx de Cuper.
Op 8 oktober 1521 compareert voor richter en schepenen van Wijk bij Duurstede Margriet Willem Henrickxdr met Willem Henrickx voorschreven haar vader en transporteert op Oudmunster 1/6e deel van drie bongaerden (1512) die nu Cornelis Claesz in erfpacht heeft.

Bij de opmetingen van de Lekdijk op 5 januari 1523 is vermeld onder 201A: Willem Heijnricksz B van Joost van Lent te Wijck 2 ackers, van Gerijt Stevensz 1 acker, van Jan van Wijck Dircks 2 ackers en van Willem Jansz + St Anna te Doern 3 ackers,

Op 2 augustus 1552 compareren voor schout en schepenen van Wijk bij Duurstede Heijnrick Anthonisz, Claes Jansz x Belij, Jacob IJsbrantsz x huisvrouw Adriana Anthonis Willemsdr, en transporteren op Dirck Woutersz een huijs hen aanbestorven bij dode van Margriet Willem die Cuijpersdr en dat Dirck Woutersz zelf bewoent, inde Stroestraet, streckend lijnrecht aen Thomas Maess erff toe, belast met 1½ st jrl t.b.v. de keijserl. majesteijt.

 

Uit dit huwelijk:

Margriet Willems, overleden < 2 augustus 1552

2  (?) Anthonis Willemsz