Goijertsz, Thoenis Jan (-1588/91)

Thoenis Jan Goijertsz, kerkmeester te Veenendaal, overleden 1588-1591

Gehuwd met

Anna Rebrechts

 

Bronnen: 1) gemeentearchief.veenendaal.nl, 2) Kerkmeestersrekeningen te Veenendaal 1574 – 1812, 3) razu.nl, 4) NT00066_397. Nadere Toegang op inv. nr 397 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66). H.J. Postema, Oktober 2015. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Alsoe dese kerkmeesters in ’t voergaende tweede blat ar la prinio stellen in ontfanck een gulden van de begraevenisse van Dericks van Rhenen kijndt ende sij evenwel nijet ontfangen overmits d’selve Derick van Rhenen pretendeert ende seijt hier bevoerens aen hande van zaliger Thuenis Jan Goijertsz in sijnen leven kerckmeester betaelt the hebben twee twee philippus gulden ende nijet doet blijcken ende d’ander resterende twee philippus gulden tot een erf begraevenisse oeck seijt te willen betalen dan daervan in gebreke blijft daarover alhier. Hiervan zal Dirck van bescheijt doen blijcken van de erffcoop van de grafstede, naderhant es bevonden bij de reeckening van Thonis Jan Goijertsz dat hem d’grafstede gekost es voor V gulden. Daerop hij betaelt heeft 1 gulden XIX stuijvers XII penningen des was hij gehouden d’selve te betalen voor den reeckendach de anno 1588.

1590-1591 Kerkmeester rekeningen Veenendaal: Ontfangen van Anna Rebechts wedue zaliger Thoenis Jan Goijertsz van dat hij oeck in den kercke gegraven is worden 1-0-0.

Op 1 november 1591 hebben Cornelis Dircksz, mede-erfgenaam van Dirck Hendricksz Bruiren, voor hemzelf en namens de andere kinderen en erfgenamen van Dirck Bruiren, mitsgaders Jacob Gerritsz als oom en naaste bloedmomber van deze kinderen, voor de lichting van 47 gulden met de rente daarvan tot de furnissemente toe als borg gesteld hun huis met hofstede en 2 morgen land te Elst, daar boven de erfgenamen van Teunis Quint en beneden mr. Peter Ruijsch naast gelegen zijn, en dit ten einde Mathijs Roelofsz, won. Veenendaal, die gecondemneerd is deze 47 gulden te namptiseren, daaraan zal mogen verhalen hetgeen hem zou mogen van Thonis de Goijertsz erfgenamen of iemand anders wegens het huis waar Mathijs tegenwoordig in woont, zou mogen opgelegd worden.

 

Uit dit huwelijk:

1  Jan Tonisz Goijer