Dircxsz, Govert (1550/51-1604/05)

Govert Dircxsz, geboren 1550-1551, overleden 1604-1605

Gehuwd met

Jenneke Otten, dochter van Oth Dircksz Raeijmaecker en Marijke Adriaens, overleden < 7 juli-28 november 1575

Gehuwd met

Marike Frans, overleden 1605-1615

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Acquoy, oud-rechterlijk archief 1591-1660, Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 3) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1572-1589. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 4) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1590-1602. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 5) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1602-1611. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 6) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1615-1627. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 7) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1655-1661. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 8) Gorcum, rechterlijk archief (1574-1600). Ir. A.I. Grabowsky

Op 7 juli 1575 deden Govert Dircxsz x Jenneke Ottendr en mede zich sterkmakende voor de 2 andere broers van zijn huisvrouw gerechtelijk insinueren Anna en Grietge Gheritsdr dat sijluiden pretenderen te sijn erfgenamen in de achtergelaten goederen van Oth die Feijter x zijn huisvrouw za en dat zij 16 juli naar Leerdam zullen komen om te schiften.
Op 28 november 1575 Aert Ottensz en Thonis Ottensz met Jochem Hermansz als oom en bloedvoogd, te eenre en Govert Dircxsz x Jenneke Ottensdr za, te andere; deling als volgt: Govert Dircxsz 11 hont op Nieuw Schaijk in Jan Gielisz weer.

Op 22 februari 1582 renuncieren Dirck Thonisz en Govert Dircxsz de huur die zij van Claes Aertsz, indertijd procuratie hebbende van Gerit Geritsz van der Gauw, gehuurd hadden van 15 morgen op Hoog Oosterwijk en wel omdat het land vercocht werd.
Op 8 april 1582 doet Herman Ariensz als gemachtigde van Joncker Hubrecht de Scheij besetting op penningen zoals Reijnier de Bijere, Steven Jansz, Dirck Tonisz en Govert Dircxsz mitsgaders Dirck Otten raeijmaker uit crachte van landpacht ene Juffrou Clara de Bije schuldig sijn.

Op 23 januari 1587 verklaren Lenaert Franss en Govert Dircxs schuldig te zijn aan Willem Hermanss Pijll 160 gulden wesende een obligatie door Frans Janss za schout van Oosterwijk gepasseerd en op de voornoemde Willem Hermanss en ondertekent door de voorn Frans Janss op 31 juni 1586 j.l.
Op 8 maart 1587 verklaart Govert Dircxs schuldig te zijn aan Digna Jacob Stols weduwe 100 kar gul voor de betaling van een huis en hofstede binnen Leerdam over de Vliet en zoals comparant dat van de weduwe gecocht heeft.
Op 16 juli 1587 verklaren Jan van Duijven Loijenss schepen van Leerdam oud 40 jaar, Lenaert Franss oud 36 jaar en Govert Dircxs oud 36 op verzoek van Pelgrom van Voort x Geertge Jan van Brechtdr dat Jan Janss van Brecht za x zijn eerste huisvrouw Aeffke Willemsdr van Liesvelt tijdens hun huwelijk altijt laecken te Gorcum vercocht hebben behalve de eerste jaren dat zij te oost gingen ten huise van haar moeder genaamd ’t Paternoster. Na haar overlijden is Jan Janss naar Leerdam vertrokken en huwde daar Steventge Loijendr x Roeloff Ottenss za met achterlaten van al zijn goederen te Gorcum (de vader van Aeffke Willemsdr heette Willem Willemss van Liesvelt).

Op 10 april 1589 transporteren Pelgrom Voorde Fredericxs x Geertge Jansdr aan Govert Dircxs een halve akker hooglands op Oosterwijk in Wouter van Megens hoeff, enz.

Op 6 juli 1592 transporteert Roelof de Bruijn Janss wonende te Leerdam aan Goevert Dircxs wonende te Oosterwijk de schepenbrief van een acker hooglands in Groot-Oosterwijk in Wouter van Megens hoeff naast de tiendweg.
Op 4 december 1592 transporteert Digna Jacob Stolle weduwe aan Govert Dircxsz huis en hofstad te Leerdam over de Vliet, strekkende tot de stadswal.

Op 6 februari 1594 transporteert Goevert Dircxsz transporteert aan Elijsabeth van Clootwijck x Roelant Aernoutsz za de helft van 2 morgen op Hoog Oosterwijk buitendijks, strekkende van Floris Willemsz tot Berendrecht.

Op 11 juli 1595 transporteert Jacob Evertss Bronckhorst wonende te Utrecht aan Goevert Dircxs wonende te Oosterwijk 2 morgen op Oosterwijk in ’t Smaelweer, strekkende van de noelsloot tot de halve tiendweg.
Op 11 december 1595 geeft Jacob de Leeuw Aertss een schuldbekentenis af op penningen berustende onder Goevert Dircxss te Oosterwijk competerende Jacob Evertss van Bronckhorst te Utrecht.

Op 16 november 1596 eist de weduwe en boedelhoudster van Claes Coenen te Bommel als houder van een rentebrief van Goevert Dircxs te Oosterwijk 2 jaar rente.

Op 22 maart 1603 transporteren Neeltke Cornelisdr x Gerrit Liebensz van de Weteringe, mitsgaders Theunis van Ka Willems x Theuntke Liebendr en Nicolaas Boe(n) (??) Jansz x Digna Liebendr als oom en voogden van de nagelaten weeskinderen van Gerrit Liebensz za x voornoemde Cornelia Cornelisdr aan Govert Dircxsz en Jan Aertsz van Acquoy 4 morgen op Clein Oosterwijk, strekkende van buitendijks tot de halve tiendweg.

Op 24 oktober 1604 Oth Dircxsz Raymaecker, Govert Dirxsz, Mr Jacob Jansz Buth x Aentken Dirxsdr, Jan Petersz x Erke Dircxsd en Steven Cornelisz van Zundert procuratie hebbende van Dirck Willemsz x Jenneke Dircxsdr als erfgenamen van hun broer Hermen Dircxsz za x Eeltke Cornelisdr; scheiding en wel als volgt:

  • Govert Dirxsz een voor- en middenmeijnt gelegen in de Meijnt omtrent Leerdam en zoals gekomen van Jan Zas Hoensz za,
  • Oth Dircxsz en Jan Petersz nom ux 10 hont op Hoog Leerbroek, strekkende van de Rijleetse dijk tot de middelwetering,
  • Jacob Buth en Dirck Willemsz een kamp op Loosdorp genaamd “Joost Otten camp”, strekkende van Herbert Jansz tot de Middelcoper dijk.

Op 19 juni 1605 testeert Marike Fransdr x Govert Dircxsz za met haar gekozen voogd haar zwager Mr Jacob Buth. Erfgenamen zijn een prelegaat aan haar jongste zoon Dirck Govertsz groot 200 gulden, de andere sonen en dochters.

Op 23 maart 1615 vindt de deling van een boedel plaats tussen Joost Barthen x Fijke Cornelis, te eenre en hun zwager en zuster Peter Janss x Metghen Cornelis, te andere, uitgesondert dat wat Govert Dircxs x Marike Frans reeds aanbestorven is en wel als volgt:

  • Joost Barthen 7½ hont op Oosterwijk, strekkende van de heijnthuijn tot de gemene weg; nog 1 morgen aldaar, strekkende van Leenert Franss tot de tiendweg; nog ½ morgen als boven gemeen met Peter Janss in 1 morgen op Klein Oosterwijk, strekkende van de griendtsloot tot de tiendweg toe; nog een boomgaert als boven; nog 14 hont in de Meijnt, strekkende van de Meijntse dijk tot de meulensloot; nog 10 hont op Nieuw Schaijk, strekkende van de middelwetering af tot Willem Aelberss,
  • Peter Janss 7½ hont op Oosterwijk, strekkende van Jasper Melchiorss grient tot de tiendweg; nog als boven, strekkende van Leenert Franss tot de broekgraeff; nog ½ morgen gemeen in ’t Smaelweer, strekkende van de oelsloot tot de tiendweg; nog 1 morgen op Hoog Oosterwijk in de “Nootenboomen hoeff”, strekkende van de grientsloot tot de tiendweg; nog een huis te Leerdam over de Vliet

Op 7 april 1618 Willem Otten als enig erfgenaam van zijn vader za Oth Dircksz, Jan Petersz x Sijken Dircksz, Dirck Willemsz x Jenneken Dircks en hem sterk makende voor Aentgen Dircksd x za mr Jacob But en Fijken Dircksd, mitsgaders Metgen Govertsz, machtigen Davit Willemsz, te transporteren voor het gerecht alhier, alle rechten, die zij mochten hebben in 5 hont genaamd “de Laserus acker” gelegen alhier op de Hoochweij.
Op 12 september 1618 transporteren Govert Willemsz burger te Leerdam, procuratie hebbende van Willem Otten als enig erfgenaam van zijn vader za Oth Dircksz, Jan Petersz x Jenneken Dircksz en vervangende Aentgen Dircksd x za mr Jacob But en Fijken Dircks haere (??) dochter met Metgen Govertsd x za Peter Jansz met haar gekozen voogd de voornoemde Jan Petersz, aan Jan de Bruijn Jacobsz, alle rechten, die zij mochten hebben in 5 hont genaamd “de Laserus acker”, gelegen op de Hoochweij alhier.

 

Uit het 1e huwelijk:

Methgen Govers, overleden > 14 mei 1657. Gehuwd met Peter Jansz, zoon van Jan NN en Ottien Peters Haan, overleden 1615-1618

Uit het 2e huwelijk:

Fijken Govers

Dirck Govertsz