Cruijff, Cornelis Dircksz de (ca. 1540-1598/1601)

Cornelis Dircksz de Cruijff, zoon van Dirck Jansz de Cruijff, geboren ca. 1540, overleden 1598-1601

Gehuwd met

NN

Gehuwd met

Swaentgen Anthonis Hermans

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) razu.nl, 3) NT00061_45. Nadere Toegang op inv. nr 45 uit de Collectie Digitale Bronnen (61), M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 4) NT00061_54. Nadere Toegang op inv. nr 54 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 5) NT00061_68. Nadere Toegang op inv. nr. 68 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). H.J. Postema, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

NB: Er leven in de begin van de 17e eeuw meerdere Cornelis Dircksz de Cruijff-en, een aan de Wijckersloot onder Wijk bij Duurstede, een onder Cothen en een onder Dwarsdijk. De Cornelis Dircksz aan de Wijckersloot leeft in ieder geval nog in 1624 is de zoon van een Dirck Jansz de Cruijff. Cornelis Dircksz de Cruijff uit Cothen overlijdt tussen 27 januari en 20 maart 1633. Onze Cornelis Dircksz staat op 3 juli 1601 al als ‘zaliger’ genoteerd staat. Hij is ook zoon van een Dirck Jansz de Cruijff die halverwege de 16e eeuw aan de Dwarsdijk woont. Het is al met al lastig om in de periode voor 1601 het onderscheid te maken tussen de een en de ander. Mogelijk dat ik informatie heb gemist en/of de onjuiste informatie heb weergegeven. 

In 1564 is Cornelis die Cruijff beleend met 2 morgen in het Broek, genaamd Velincxkamp, die zijn vader laatst gebruikt heeft. In 1572 id met nog 4 hont in der vicarienland van het Heilige Kruis.

Op 17 januari 1572 is Cornelis Diercxz de Cruijff gedaagde in een proces voor doodslag op zijn broer Gerrit Diercxz de Cruijff. Hij krijgt een geldboete opgelegd en moet de proceskosten betalen.
Op 22 januari 1572: ‘Up huyden den XXII january anno LXXII heeft Cornelis de Cruijff wederomme in gehuert vanden heeren des capittels ontrent twee mergen landts gelegen int Broeck genaempt Velincx camp, midts noch vier hondt lants gelegen inder vicarie landt vanden heyligen cruijs, soe groot ende cleijn als elcx aldaer van oudts ende nu ter tijt gelegen leijt. Ses jaeren lanck duerende, jaerlic te samen voor XXI Karolus gulden van XXtich stuivers tstuck, midts noch alle jaer sPaesschens een vett lam off eene der voorschreven gulden ende thien stuivers daer voor, twee cappoenen off voor elcx ses stuivers, een voeder torffs te halen off XV stuivers daer voor. All vrij gelt als d’anderen. Daer den eersten pacht off verschenen sall wesen Martinij inden wijnter anno XVc LXXII. Twaleff gulden tot rantsoen te betalen eerstdages. All onder submissie vanden Hove van Utrecht ende acte van condempnatie tot vermaninge daer op passeren tot des pachters cost’.

Op 13 januari 1574 Cornelis Dirckx de Cruijf versus Herman Gerritsz wonend aan de Nederdijck bij Wijck over de coop van raepsaet. Harman verklaart in bijzijn van Peter Cornelisz en Adriaen Adriaensz ten huize van zijn moeder, volledig betaald te hebben.

Op 14 april 1582 sluit Cornelis Dirxs de Cruijff een plecht van een hoofdsom van 320 Carolus gulden bij Jan Janss van Sterrenburch te Utrecht met betrekking tot 4 morgen weiland in Wijckerbroeck.
In een overzicht uit mei 1582 van de landerijen te Wijk bij Duurstede van de St. Janskerck is opgenomen: Cornelis Dircksz de Cruijff wonend aan de Dwersdijck 2 morgen int Broeck genaamd Strotencamp gelegen besijden de Geercamp.

Op 23 oktober 1587 constitueert Aert de Cruijff vervangende Cornelis de Cruijff zijn vader overmits zijn absentie.

Op 11 november 1592 stelt Cornelis de Cruijff, gehuwd met Swaentgen Anthonis Hermans en wonende aen de Dwarsdijck, zijn testament op. Hij benoemt tot erfgenamen zijn drie dochter verkregen met zijn eerste vrouw, en zijn drie zonen verkregen met Swaentgen Anthonis Hermans. Op last van lijftocht van zijn echtgenote. Aernt de Cruijff, zoon uit het eerste huwelijk, ontvangt f 125-0-0 ter voldoening van de legitieme portie van oudste zoon of dochter en met de leen- en erfpachtgoederen delen met de overige erfgenamen met uitzondering van Aernt de Cruijff. Indien deze bepaling niet wordt nagekomen, ontvangt de oudste zoon of dochter slechts de legitieme portie, met herroeping dd 21 mei 1595.

Op 29 oktober 1594 is Cornelis de Cruijff gedaagd door Willem de Ridder van Vronesteijn, maerschalck van ’t overquartier slants van Utrecht. Cornelis krijgt een boete van vijftich gulden ende daer beneffens in de costen van den processe tot taxatie van den hove. Hij is aansluitend gedaagd vanwege de weigering de boete te betalen.

Op 20 oktober 1598 Cornelis de Cruijff gedaagde versus Gerit Jansz de Cruijff impetrant; Anna Dirck de Cruijfsdr 60 jaar oud en huijsvrouw van Jan Jansz opde Eersbil verklaart dat de moeder van gedaagde [ook moeder van haar getuige en bestemoeder van de impetrant] heeft op 80-jarige leeftijd gedeeld; impetrant was knecht bij gedaagde, zijn oom; Henrick Petersz Duijffhuijs oud 29 jaar en Gerrit Jansz de Cruijff voorschreven zelf is ook 29 jaar.

Op 3 juli 1601 ontvangt Aert Cornelisz de Cruijff de erfpacht van een camp lants geheten Velincxcamp zoals Cornelis Dirckx de Cruijff zijn zaliger vader die had. Hij transporteert deze erfpacht meteen op Adriaen Eelgisz.

 

Uit het 1e huwelijk:

Aert Cornelisz de Cruijff, schoenmaker, geboren ca. 1565 te Dwarsdijk, overleden 1602-1603. Gehuwd op 9 april 1586 te Utrecht met Marigen Jan Loufs

Dirckgen Cornelis de Cruijff

Marigen Cornelis de Cruijf, geboren te Dwarsdijk. Gehuwd met Willem Gerritsz. Gehuwd 16 december 1596 voor het gerecht te Utrecht met Cors Jan Gerritsz, zoon van Jan Gerritsz van Papendorp

Uit het 2e huwelijk:

4  (?) Cornelis Cornelisz de Cruijff, overleden > 28 januari 1641. Ondertrouwd 1 maart 1603 te Utrecht met Mariken Peters de Koning, overleden 1603-1607. Ondertrouwd 16 juni 1607 te Amsterdam met Magdaleentje Verkammen, geboren te Antwerpen (B), overleden mei 1627 (aangetekend 28 mei 1627), begraven in de Regulierskerk te Utrecht

5  (?) Jacob Cornelisz de Cruijff. Gehuwd 19 oktober 1605 voor het gerecht te Utrecht met Antonia Joost Cornelis