Cornelissen, Bart (1550/51-<1605)

Bart Cornelissen, geboren 1550-1551, overleden < 4 augustus 1605

Gehuwd met

Adriaentgen Joosten, dochter van Joost Cornelisz en Peterke NN, overleden 1625-1628

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1572-1589. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 3) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1590-1602. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 4) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1602-1611. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 5) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1611-1614. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 6) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1614-1618. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 7) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1615-1627. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 8) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1628-1646. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 9) Acquoy, oud-rechterlijk archief 1591-1660, Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 10) Gorcum, rechterlijk archief (1574-1600). Ir. A.I. Grabowsky

Op 26 september 1571 hebben Bart Cornelisz x Adriaentke … Joost Cornelisz za dochter, te eenre en Adriaen Willemsz en Baltes Andriesz als naaste vrunden en magen van Joost Cornelisz za met Hubertge Claes als bestemoeder van de kinderen van Joost Cornelisz za met name Neelken, Floris, Mariken en Lijsken, te andere, een uitcoop gemaakt met de voornoemde Bart Cornelisz en wel als volgt: Bart Cornelisz met zijn huisvrouw Adriana zal alle goederen hebben die Joost Cornelisz met zijn huisvrouw Peterke in het laatst van hun leven bezeten hebben.

Op 6 september 1573 bekent Bart Cornelisz aangenomen te hebben van Balthasar Andriesz in qualite als voogd van de kinderen van Joost Cornelisz Floriske en Marike beide dochters van voornoemde Joost Cornelisz za.
Op 17 november 1573 heeft Hubertgen Claes Gielisz weduwe gemaeckt Bart Cornelis dochter (?? huisvrouw) Adriaentken genaamt, etc. (deze zou prelegaat moeten krijgen).

Op 23 juni 1575 heeft Ghijsbert Gheritsz Hoochbeen vercocht aan Bart Cornelisz een koe voor 13½ gld.

Op 1 juli 1582 verklaart Lijntgen Dircxs met haar oom Adriaen Jansz schuldig te zijn Barthe Cornelisz als voogd ende tot behouff van de nagelaten weeskinderen van Aert Bartensz za x Marike Cornelisdr 80 kgl en stelt als onderpand 17 hont in de Meijnt.

Op 1 september 1584 geeft Frederick Corneliss in de oijevaer een schuldbekentenis aan Bart Corneliss wonende aan de Diefdijk.

Op 12 maart 1587 transporteren Luijcas Thomaess, Harman Luijcass, Jan Arienss x Lijsbeth Luijcasdr en Aelke Luijcasdr aan Barth Corneliss een verbrand erff eertijts gecomen van Willem Dircxs de Ruijter in de Nieuwstraat waarvan de wederhelft Arien Thomaess toebehoort.
Op 31 mei 1587 eist Willem Peterss vleeshouwer te Gorinchem van Bart Corneliss en Dirck Corneliss Ouweknecht.

Op 8 mei 1588 transporteert Roeloff de Bruijn Janss aan Barth Corneliss 17 hont op Nieuw Schaijk, strekkende van de middelwetering tot de Diefdijk.
Op 1 juni 1588 eist Willem Peterss Vleijshouwer te Gorinchem van Bart Corneliss in Middelcoop voor landpacht.

Op 9 november 1589 Arien Tomaesz eiser contra Barth Cornelisz.

Op 24 januari 1591 Bart Cornelisz oud 40 jaar, Hermen Teunisz oud ca 60 jaar, Claes Hendrixsz oud ca 40 jaar en Peeter Hermansz de Helt oud ca 40 jaar, tesamen wonende op de Diefdijk tegenover ’t polderke van de Gheeren getuigen op verzoek van Cornelis Florisz van Diemen als vertegenwoordigende de rentmeester Gherart van Roijen dat door inbreuk het voornoemde polderke 2 jaar onder water gestaan heeft.

Op 3 mei 1592 machtigen Barth Cornelisz x Adriaen Joostend, Willem Aelbertsz x Florijke Joostend en Lijsken Joosten hun zwager Claes Willemsz Deventer te transporteren voor het gerecht van Acquoy aan Hendrick Dircxsz 2 morgen aldaar gelegen.
Op 10 mei 1592 transporteert Claes Willemsz Deventer als man van … (onleesbaar) Joostend en procuratie hebbende van zijn huisvrouws zuster Adriana Joostend en Willem Aelbertsz x Florisken Joostend en Lijsken Joostend met Bart Cornelisz x zijn huisvrouw, aan Hendrick Dircksz de Hont, 2 morgen alhier in de Vette Landen.
Op 14 mei 1592 transporteren Jan Crol Aertsz x Christina Cornelis Joostensd, Christiaen Cornelisz x Adriana Cornelisd en Steven Petersz x Luijtien Cornelisd, en de voornoemde Christiaen procuratie hebbende van Johanna Cornelis Joostens weduwe, hun resp moeder, aan Bart Cornelisz 5 morgen alhier. Verkopers weren het land met een huis en hofstede met aancleven binnen Culemborg aan de Voorstraat, nu bewoond door de voornoemde weduwe.

Op 9 mei 1593 transporteert Bart Cornelisz aan Cornelis Dircxsz huis en hofstede te Leerdam in de Nieuwstraat.

Op 8 december 1596 transporteert Daem Claesz aan Bart Cornelisz 2 morgen op Middelcoop, strekkende van de middelwetering tot de Over Heijcoper opslag.

Op 4 augustus 1605 zijn de erfgenamen van Bart Cornelisz genoemd als belenders.

Op 14 juni 1612 transporteert Adriaen Jan Segersz aan Gijsbert Cornelisz won Hoog Middelcoop 1½ morgen aldaar, strekkende van het weeskind van Thomas Lucasz tot Hendrick Dircxsz. Comparant had het land verkregen van zijn huisvrouws vader Barth Cornelis.

Op 19 maart 1614 transporteren Anneke Thonisdr weduwe van Cornelis Florissen van Diemen met haar gekozen voogd haar schoonvader Geraert van Rooijen, mitsgaders Herberen Flooren als voogd van de nagelaten weeskinderen van eerst genoemd echtpaar, met name Anthonette, Geertgen en Jenneken Cornelis Floriszdrs, aan Adriaentgen Joosten weduwe van Bart Cornelissen en haar zoon Joost Barten 2½ morgen ½ hont op Nieuw Schaik, strekkende van de halve Diefdijkse sloot tot de middelwetering.

Op 2 november 1625 belooft Adriaentie Bartten geassisteerd met haar zoon Cornelis Barten te betalen aan Jan Gijsbertss 27 gld.

Op 15 januari 1628 Adriaen Janss x Anneke Bartten, Jan Janss Verhups x Peterke Barten, Jacob Janss x Hubertien Barten, Govert Joosten voorhemzelf en Gijsbert Janss x Aertien Joosten en de voornoemde Govert Joosten voor de kinderen van Cornelis Barten en noch neffens Hermen Bastiaenss als voogden van de kinderen van Phop Hendricxs en Thonis Bartholomeuss x Aertien Cornelis en Claes Janss als voogd van de kinderen van Mari Claes x de voorn Cornelis Barten za, allen erfgenamen van hun moeder resp grootmoeder Ariaentie Barten za: deling als volgt:

  • Adriaen Janss 8 hont op Nieuw Schaijk gemeen met de weduwe van Joost Barten en genaamd Cornelis Floren land; nog 4½ hont op Acquoij genaamd “de Duijlhoef”,
  • Jan Jansen Verhups 11½ hont op Hoog Middelcoop,
  • Jacob Janss een hofstede buijten de Diefdijk waarop Ariaentie Barten op gewoond heeft,
  • Govert Joosten en Gijsbert Janss 2½ morgen op Acquoij zijnde de benedenste zijde van 5 morgen,
  • de kinderen van Cornelis Barten met name Thomas Bartholomeus x Aertien Cornelis en Aechtien, Anneke, Bart, Jan en Aefke Cornelis 2½ morgen op Acquoij zijnde de bovenste helft van de voorn 5 morgen,
  • de kinderen van Phop Hendricxs za met name Aechtge en Bart Phoppense 2 morgen 5 hont op Nieuw Schaijk.

 

Uit dit huwelijk:

Cornelis Barten, overleden 1624-1626. Gehuwd met Jantien Hendricx, dochter van van Hendrick Huijbertsz en Aertke Foppen, overleden 1605-1609. Gehuwd met Maijke Claes, overleden < 28 oktober 1620. Gehuwd 1616-1620 met Neesken Jans, overleden 1642-1643

Joost Barten

Anneke Barten, overleden > 15 januari 1628. Gehuwd met Adriaen Jan Segersz, schepen (1611-1612) en burgemeester van Leerdam, overleden > 27 april 1644

Maijke Barten, overleden < 29 november 1624. Gehuwd met Fop Hendricxs, zoon van Hendrick Huijbertsz en Aertke Foppen, overleden 1620-1624

Peterke Barten, overleden > 15 januari 1628. Gehuwd met Jan Jansz Verhups, overleden 1641-1644

Hubertien Barten, overleden > 29 mei 1655. Gehuwd met Jacob Jansz van Santen, overleden 1650-1655