Cloot, Jan Hendricksz (ca. 1580->1664)

Jan Hendricksz Cloot, bombasijdewerker, remonstrants ouderling (1643), geboren te Bocholt (D), geboren ca. 1580, overleden > 8 november 1664

Ondertrouwd 2 maart 1605 en gehuwd 10 maart 1605 te Amersfoort (#) met

Beertgen Jans, overleden 1651

 

Bron: archiefeemland.nl

Op 21 september 1612 verkrijgt Jan Henricsz Cloet burgerrechten van de stad Amersfoort.

Tussen 24 september 1612 en 8 oktober 1647 treedt Jan Hendricksz Cloot regelmatig op als getuige in notariële akten.

Op 14 oktober 1626 compareren Lourens Cornelis, Willem Martens, Jan Henricxz Cloot, Peter Jans van Oppouteren en Jan Volckensz, allen borgers van Amersfoort, en verklaren dat zij op huijden omtrent half twaalf uren geweest zijn voor de deur van de overleden Elis Dircxz zaliger, staande aan de Veste. Aan de deur waren verschenen Emmichgen Elis en Sara Elis Dircxz dochteren. Emmichgen was ziek aan de pest, en Sara was gezond van lichaam. Beiden hadden verklaard dat zij alles wat zij zullen nalaten, aan elkaar zullen nalaten. Zij legateren aan hun andere zuster en broeders elk 3 Carolus gulden. Mocht hun broeder Gijsbert overleden zijn, dan krijgt zijn kind in diens plaats drie gulden. Emmichgen en Sara wensten dit door de notaris op schrift te doen stellen, waarvan akte. Akte te Amersfoort, ten comptoire mijns notarij.

Op 27 mei 1628 kopen Jan Henricxsz Kloot en zijn vrouw Beertgen Jans een huis, hof en hofstede in de Muurhuizen van Jonker Seger van Achtervelt voor een helft. Rijck Bosch als executeur van het testament van juffrouwe Geetruijt Swarten, met last van juffrouwe Beatris van Wede en Bernert Joachimss, samen erven voor de andere helft.

Op 25 mei 1637 stellen Jan Hendricxzn Cloot, bombasijdewercker te Amersfoort, en zijn vrouw Beertgen Jansdr hun testament op. Zij vermaken elkaar de lijftocht van al hun goederen, geen uitgezonderd, ter lester dood toe, zonder dat de langstlevende gehouden zal zijn aan de Heeren Weesmeesters, aan de kinderen of iemand anders, enige rekening, bewijs, reliqua, inventaris of boedelcedulle te leveren. Daarom secluderen zij de weeskamer en alle anderen die menen recht te doen gelden op hun boedel. De langstlevende van hen zal gehouden zijn om de ongehuwde kinderen, wanneer deze met goedvinden van die langstlevende zal trouwen, ten huwelijk 200 gulden mee te geven, zoals de oudste zoon ten huwelijk heeft ontvangen. Tevens voor de zonen ieder twee mantels en 35 gulden, voor gouden ringen, en de dochters elk, boven de 200 gulden, nog twee heucken en een bed met toebehoren. De eventuele ongehuwde kinderen zullen na de dood van de erflaters, dit ook vooruit ontvangen, voordat de gehuwde zonen en dochters tot een deling zullen komen. Onverminderd de lijftocht, hebben erflaters alle goederen vermaakt aan de kinderen van hen beiden, zonen en dochters gelijk en bij gelijke portie, zonder speciaal voorrecht. Behoudens dat de oudste, die zijn vaders dood beleeft, het voordeel krijgt volgens de ordonnantie van deze stad en de dochters hun moeders linnen, wollen, clederen. Zij institueren hiermee hun kinderen tot hun erfgenamen en bij overlijden van enig van hen vóór comparanten, diens nalatende geboorte. Indien hun kinderen of kindskinderen alle overlijden (hetzij voor of na de dood van comparanten, of bij leven van enig van hen), zonder geboorte na te laten, dan gaan de goederen voor de helft naar de zijde van Jan en de helft naar de zijde van Beertgen en dit alles onverminderd de lijftocht indien de goederen door kinderen en kindskinderen niet zijn verteerd en zij dit nalieten. Acte ter woonplaatse van de comparanten.

Op 13 september 1642 kopen Jan Cloot bomesijdewerker, zijn vrouw Bertgen Jans en hun erven, van Claes Woutersz en zijn vrouw Aeltgen Geritsz een huis, hof en hofstede in de Schalkestraat strekkende tot aan de grond van de erfgenamen van Helena Schade (met afspraken over de muur tussen dit huis en naastgelegen huis ‘het Valckgen’, etc).

Op 16 mei 1643 kopen Jan Henricxz Cloot, zijn vrouw Beertgen Jans en hun erven, van Claes Woutersz en zijn vrouw Aeltgen Gerrits een huis, hof en hofstede in de Stovestraat, met al wat daarin aard- en nagelvast is.
In 1643 is in Johan Hendriksen Cloot als als ouderling opgenomen in het eerste overzicht van lidmaten van de remonstrantse gemeente in Amersfoort.

In 1651 is Jan Henricksz Cloot, bombasijnwercker, ingeschreven in de weeskamer te Amersfoort.

Op 8 november 1664 wordt een lening genomen van 630 gulden door een gemachtigde van Claes Meijer en zijn vrouw Geesje Cloot, tevens gemachtigde van Jan Henrick Cloot. De lening wordt gegeven door Seigneur Cornelis Moijaert uit zake van geleverde kalven en garen. Als onderpand dient de erfenis van Jan Henrick Cloot en zijn vrouw. Jan Henricksz Clooth compareert als borg.

Op 23 april 1670 verkopen Henrick Jansen Kloot, als weduwnaar en boedelhalder van Sijtgen Stellings, Cornelis Jansen Cloot en zijn vrouw Jannitgjen Poulis, zich mede sterk makende voor hun verdere zuster en broeders, Johan Block koopman te Amsterdam als het recht bij cessie verkregen hebbende van Lucas Petersen en zijn vrouw Jannitjen Jans en Cornelis Mojert, eveneens als het recht bij cessie verkregen van Claes Meijen en zijn vrouw Geesjen Cloot tezamen erfgenamen van Jan Henricks Cloot, een huis en hofstede in de Muurhuizen te Amersfoort aan Geurt Bartelsz van Meursen. Op 8 mei 1670 verkopen dezelfde erfgenamen huis, hof en hofstede in de Valkestraat aan Evert Otten.

 

Uit dit huwelijk:

Jan Jansz Cloot

Geesjen Jans Cloot, geboren ca. 1612, overleden > 8 mei 1670. Ondertrouwd 6 januari 1638 en gehuwd 28 januari 1638 te Amersfoort met Gerrit Aertsen, zoon van Aert Gerritsz van Arch en Aeltgen Saaren, overleden 1648. Ondertrouwd 12 oktober 1654 en gehuwd 5 november 1654 te Amersfoort met Claes Meijer, bombasijnwercker, geboren te Hamburg (D), overleden > 8 mei 1670

Henrick Jansz Kloot, gedoopt 28 augustus 1614 te Amersfoort, overleden > 8 mei 1670. Gehuwd met Sijtgen Stellings, overleden < 23 april 1670

Aert Jansz Kloot, gedoopt 30 januari 1617 te Amersfoort, overleden > 14 januari 1639

Jannitgen Jans Cloot, gedoopt 12 november 1618 te Amersfoort. Ondertrouwd 11 april 1642 te Amersfoort en gehuwd te Hoevelaken met Jan Wermertsz Hoefslager, bombasijnwerker, geboren te Zutphen, overleden 1651. Ondertrouwd 6 maart 1651 en gehuwd 31 maart 1651 te Amersfoort met Lucas Petersz, geboren te Hamburg (D)