Buijens, Jasper

Jasper Buijens

Gehuwd met

Maeijcken Sanders, verkoopster van zijden lakens, dochter van Sander NN

 

Bronnen: 1) Familierelaties in het bestuur van de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Betuwe. In: Aqua Vitae, 2005, 8e jaargang, nummer 2a, blz. 6-58, 2) Het ontstaan der hervorming binnen Bergen op Zoom, J. Kleijntjens S.J. en C. Slootmans. In: Taxandria. Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde, jaargang 39, 1932

Zij bewonen het huijs In den Moijses in Bergen op Zoom gelegen aan de westzijde der huidige Fortuinstraat.

Ende heb ick, Hinckaert, Commissaris voerscr. gevraeght ende mij geinformeerd aen die voerscr. sustere van Cormelis de Clerck eenenander van de huijse desselffs de Clerck, soe ten tijde van der annotatie ende inventarisatie aldaer gedaen alsoijck zedert aen andere naementlijck aen Woutere van Ghoirle, notarijs ende meester Thomas van der Houte, secretaris van der stadt ende aen den Drossaert van Berghen opten Zoom, te weten oft Marie Sanders alias Maijken Jaspers oft Maijken in den Moijses moeder van meester Jaspar Vosbergen ende schoenmoeder des voerscr. de Clerck………

Maeijcken en haar zuster Janne zijn fel voorstander van de reformatie, …. ‘ende is die voerscr. Maijken gaen woenen Tarnemuijen in Zeelandt, daer zij noch woent soe hij deponent heeft verstaen’.

 

Uit dit huwelijk:

Kathelijne Buijens van Vosbergen

Geertruijdt Jaspers Buijens. Gehuwd met Splinter Cornelisz, geboren te Antwerpen (B), overleden < 1566. Gehuwd op 9 maart 1565 te Bergen op Zoom met Janne Nijsz, schepen van Bergen op Zoom (1560), rentmeester (1561-1563), burgemeester van buijten (1562)

Jasper Buijens van Vosbergen, meester in de rechten, schepen van Bergen op Zoom (1563), hoogbaljuw van Zierikzee (1573-1576), baljuw van Veere, ondertekenaar van de Unie van Utrecht namens de Staten van Zeeland (1579), overleden > 23 januari 1579. Gehuwd met Agnes Peeters, dochter van Jan Peetersz van Noorthouck en Janne Sanders