Weijman, Claes (ca. 1485->1558)

Claes Weijman, alias Claes Ruijtken, glasmaker, raad van Utrecht (1523), geschikte om de kameraars rekeningen te verhoren (1526), zoon van Dirck Hendricksz Weijman en Dibborch NN, geboren ca. 1485, overleden > 16 juli 1558

Gehuwd < 6 november 1505 met

Joostgen Willems Wijn, overleden < 2 november 1515

Gehuwd in 1515 (huwelijkse voorwaarden 2 november 1515) met

Catrijne Peter Laurens, dochter van Peter Laurensz en Eerstgen NN, overleden 1526-1532

Gehuwd met

Margriet NN

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) De religieuze gedrevenheid van Dirck Weyman in het licht van de lotgevallen van een Utrechtse glasmakersfamilie in de zestiende eeuw, Llewellyn Bogaers. In: Jaarboek Oud-Utrecht 1993, Vereniging Oud-Utrecht, 3) razu.nl, 4) NT00061_45. Nadere Toegang op inv. nr 45 uit de Collectie Digitale Bronnen (61), M.S.F. Kemp, februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 5) NT00061_54. Nadere Toegang op inv. nr 54 uit de Collectie Digitale Bronnen (61), M.S.F. Kemp, februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 6) stadsarchief.breda.nl, 7) Recepta ex pulsatione campanarum in funeribus defunctorum. Archief domkapittel no 651 (fabrieksrekeningen) en 702, Simon den Daas. Utrecht, 2012

Op 6 november 1505 ‘S. Willibrordsavond’vertegenwoordigden moeder Dibborch en de broers Henrick, Jan en Claes, en de zuster Lijsbeth ‘Cornelis Weijman, haer uutlandigen brueder’ in de verdeling van de goederen, hun nagelaten door hun man en vader Dirck Weijman.

Op 5 november 1515 worden Jacob Pot en Luijtken van Benthem aangesteld als momber over de onmondige kinderen van Claes Weijman en Joostgen.

Claes werkt tussen 1517 en 1522 met een zekere regelmaat voor het kapittel van St. Pieter te Utrecht. Ook krijgt hij grote opdrachten van bisschop Philips van Bourgondië, het stadsbestuur van Utrecht, het kapittel van Oudmunster, het Domkapittel, de St. Nicolaaskerk en de Buurkerk. Zo maakt hij in opdracht van het stadsbestuur een raam voor het Brigittenklooster, waarop de patroonheilige van de stad, St. Maarten, is afgebeeld samen met de vier burgemeesters en het stadsvaandel. Ook heeft hij in de Buurkerk en in de St. Nicolaaskerk een raam gemaakt ter ere van de Utrechter Adriaen Florisz, die in 1522 tot paus is gekozen.

In 1526 transporteren Hendrick Weijman en zijn vrouw Geertruijt, Claes Weijman en zijn vrouw Katrijn, en de weduwe van Cornelis Weijman aan hun broer Jan.
Uit de rekening over 1526-1527 van de Nicolaïkerk blijkt dat Claes nog geld tegoed heeft van bisschop Philips voor een glas in deze kerk. Het gaat om een bedrag van 20 gulden.

Claes is aanhanger van de elect en van Karel V. Op 19 maart 1528 worden in zijn huis paspoorten gevonden die door de elect en Karel V zijn uitgegeven. Wie meer van de paspoorten wist, moest zich voor zonsondergang melden. Claes en zijn zoon Cornells hadden zich echter al uit de voeten gemaakt.

In 1528-1529 restaureert Claes voor 10 stuivers in opdracht van de Buurkerk het raam dat door Goeijert van Voerde was geschonken.

Claes is in 1531 betrokken in een smaadproces als hij er door de schout van wordt beschuldigd op politieke gronden een drankje van Jan Aertsz van Boesichem te hebben afgeslagen. Jan Aertsz hoort in de woelingen van 1525-1528 tot de Conroedsen en is heftig Gelders-gezind. Claes zou tegen Jan hebben gezegd: ‘lek en drinck mit geen verraders’. Claes ontkent deze woorden niet, maar zegt dat hij ‘sulcke woerde mit enen lachenden monde in boerte geseijt hadde, sonder enige ander woerden in quade moede voer off nae te gebruijcken’. Ook Jan Aertsz verontschuldigt het optreden van Claes. Op 23 juni 1531 wordt Claes Weijman vrijgesproken. De substituut-schout tekent hoger beroep aan, maar van een vervolg-proces is niets bekend.

Op 19 september 1532 vermaakt Peter Lauwerensz die Maelre Dirck, Eerst, Borijchgen, Barbara en Janna Claes Weijman die glaesscrivers onmondige kinderen bij zaliger Kathrijn Peter Lauwerensdr, al zijn goederen.
Op 14 oktober 1532 worden Jan Weijman en Aernt Wemmers aangesteld als momber over de vijf onmondige kinderen van Claes Weijman en Catrijne.

Op 7 juni 1535 is in een overzicht van crediteuren van zaliger heer Philips van Bourgogne, in leven bisschop van Utrecht, vermeld: Claes Weijman te Wijck 4 gu.

In 15511552 zet hij ‘doir beveel van den doemdeken’ twee ruiten voor het Domkapittel, kosten 2 gulden en 6 stuivers.

Op 17 november 1553 transporteren Jan Weijman, Christina Jan Weijmansdr, Marie Jan Weijmansdr weduwe Floris Claesz glaesmaker met oa Claes Weijman als voogd van de onmondige kinderen.

Op 29 mei 1554 transporteren Claes Weijman die glaesmaker x Margriet en Cornelis Claesz Weijman voor henzelf en vervangende broers en zusters aan Jacob Strick x Agnies die eerst Cornelis Weijmans wijf was, de erfenis van zaliger Cornelis Weijman zijn broeder.

Op 16 juli 1558 draagt Claes Weijman zijn deel van het huis aan de Springweg plus de inboedel over aan de kinderen uit zijn tweede huwelijk. Op 23 januari 1559 wordt het huis, dat Claes Weijman ’te gebruijcken ende te bewonen plach’ verkocht.

Op 17 november 1559 wordt te Breda het testament van Gertruijdt Claes Weijmans, huijsvrouw van Henrick Maes Jan Maes, ten uitvoer gebracht. Als haar erfgenamen zijn genoemd Cornelis Claes Weijmans, Melchior Cornelis Claes Weijmans, Anne Claes Weijmans, Ernest Claes Weijmans, Dijrcke Claes Weijmans, Burchge Claes Weijmans en Barbara Claes Weijmans.

 

Uit het 1e huwelijk:

Cornelis Claesz Weijman

Anna Claes Weijman, overleden > 17 november 1559. Gehuwd met Jan van Gemen

Gertruijdt Claes Weijman, overleden < 17 november 1559 te Breda. Gehuwd met Hendrick Melisz Maes, ‘conchierge opden huijse van zijn Exc. die Prince van Oraingnien hoger memorie tot Breda’

Maria Claes Weijman, overleden 1552-1553. Onechte relatie met Nicolaes Ruijsch, raadsheer, kanunnik van Oudmunster (1505-1558), zoon van Ruijsch Jans en Divera NN, geboren ca. 1496, overleden 12 oktober 1558

Willemtgen Weijman

Uit het 2e huwelijk:

Eerst Weijman, overleden > 17 november 1559

Jan Weijman

Dirckje Claes Weijman, overleden 1573. Gehuwd met Jan Schetter, kanunnik van Oudmunster, overleden november-december 1578 (overluid 2 december 1578 te Utrecht)

Burchge Claes Weijman, overleden 1559-1568

10  Barbara Claes Weijman. Gehuwd met Arijaen Woutersz