Jansz, Helmert (->1577)

Helmert Jansz, landbouwer op de Ringelpoel onder Woudenberg, zoon van Jan Helmertsz, overleden > 1577

 

Bronnen: 1) oudscherpenzeel.nl, 2) Ringelpoel, Henk van Woudenberg, herzien maart 2021, 3) Overeem, Henk van Woudenberg, november 2022, 3) razu.nl, 4) NT00061_58. Nadere Toegang op inv. nr 58 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 5) bhic.nl, 6) archiefeemland.nl, 7) Oudschildgeld Woudenberg en Geerestein 1536-1775. Historische toegangen van de Gelderse Vallei, deel 13. Bureau voor Familie-Historie, Woudenberg 1993, 8) veluwsegeslachten.nl, 9) Register op de lenen en tinsen van het huijs Scherpenzeel. J.W. van Maren, A. van Veldhuizen, R. Klaasen, 1995. Publicatie 217, Vereniging Veluwse Geslachten

Op 15 juni 1551 compareren voor de griffie Hof van Utrecht Herman Gerritsz van Roijen en Gerrit Willemsz te Utrecht die hemluijden borg maakten voor Helmert Jansz wonend op Ringelpoel onder Woudenberg, pachter van Henrick Valckenaer burgemeester der stadt. Helmert is nu gevangen op Vredenborch. Borgen Jan Helmertss vader van de gevangene, Thijs Jansz en Elgis Ariss.

In het pachtboekje van de Abdij van Berne staat aangetekend:

  • Op 10 juni 1555 verhuijrt aen Helmert Jans een thient,
  • Op 6 juli 1562 bekennen Jorden Willems en Helmert Jans te hebben gekocht die thienden behorende aen deselve Jorden Willems sijn bouwinge daer hij nu ter tijt woont,
  • Op 15 november 1563 heeft Antonis Aelberts gehuert van heer Theodorick Spierinck van der Well abt tot Bern die corenthient van den bouhoff die Helmert Jansen gebruijckende is toebehorende Hendrick Valckenaer een tijt van 4 jaeren jaerlicx voor 36 carolus gulden,
  • In 1577 Helmert Jansz van de hofstede waar hij op woont genaamd Ringelpoel.

Op 22 juni 1569 hebben Goert Willems zoen moelenaer mit Dirckgen zijn echte huijsfrouw beleden als recht ende oirdel wijsden Helmert Jan zoen woenende op die Rijngelpoel een rente van twe gulden 10 stuver jaerlicx die gulden van 20 stuver Hollants uuijt haer huijs hoff ende hoffstede moelen ende moelenwerff staende buijtten de Slijckpoirt ende voorts uuijt alhaer ander goederen die zij inden gerechte van Amersfoirt hebben ende vercrijgen moegen nijet uuijtgesondert te betalen alle jaer mertini inde wijnter ofte 14 dagen daer nae onbegrepen daer van deerste renten verschenen sullen zijn mertini hijemalis toecommende gedurende ter offlossinge toe beheltelicken dat zij comparanten dese voorschreven renten tot allen tijden zullen moegen lossen mit eens twe ende veertich gelijcke guldens ende vijff stuver mits die losse een halff jaer te voorens op te seggen ende te betalen die verschenen ende onbetaelde renten nae advenant des tijt, sonder alle arch ende list.

Op 6 april 1620 Gijsbert Helmertsz op….stierf, nalatend Adriana Thonisdr zijn weduwe en zijn broers en zusters oft hun kinderen als erfgenamen; Adriana is geassisteerd door haar zoon Roeloff Willems en accordeert met: Henrick Helmertsz, Henrick Fransz, Helmert Fransz, Willem Fransz, voor henzelf en hun huisvrouwen, Harman Thijsz (tekent: Jan Thijss), Cornelis Arisz (er tekent: Reijertge huisvrouw van Cornelis Ariss), Gerrit Albertsz en Peter Cornelisz als gehuwd met hun huisvrouwen; Jannichje Helmertsdr, weduwe Jacob Arisz met Henrick Helmerts haar broer voor haarzelf en voor haar kinderen; Rijck Jansz x Hubertgen Henrickx uijt naam van de onmondige kinderen van zaliger Peter Helmerts, Hubertgen’s vorige man; Roeloff Willemsz en Jan Thoenisz als gehuwd met hun huisvrouwen; Aeltje Peters weduwe van Willem Jansz voor haar onmondige kinderen bij Willem Jacobsz en Willem Jansz haer twee overleden mans; Henrick Fransz en Helmert Fransz bloedmombers van de onmondige kinderen van Engel Jansz x Jannichge Fransdr; Helmert Hubertsz voor hemzelf en vervangende broers en zusters, kinderen van Hubert Helmertsz, allen erfgenamen van zaliger Gijsbert Helmerts; gedaan op het erf Ronselaer in Woudenberg; ongedeeld blijft 1/4 van Huijckhorst (De Glind, Barneveld) en de helft van 6 1/2 m op Eeckeris (Woudenberg). De weduwe koopt de erfgenamen uit voor 525,-.

 

Kinderen:

Peter Helmertsz, landbouwer op de Ringelpoel, overleden 1604-1606. Gehuwd met Hubertgen Henrickx, overleden > 22 juli 1642

Huijbert Helmertsz. Gehuwd met Reijertje Hendricks

Dirkgen Helmerts

Gijsbert Helmertsz, overleden 1618-1620. Gehuwd met Adriana Thonis, geboren ca. 1557, overleden > 1647

Henrick Helmertsz, overleden > 6 april 1620. Gehuwd met Rikgen Jansen

Jannichje Helmerts, overleden > 6 april 1620. Gehuwd met Jacob Arisz, overleden < 6 april 1620

Reijertgen Helmerts, overleden > 6 april 1625. Gehuwd met Cornelis Arisz van Overeem, zoon van Arris Hendricksz van Overeem en Elizabeth NN, overleden 1620-1625

Aeltje Helmerts. Gehuwd met Harman Thijsz