Mulder, Simon (1733-1806)

Simon Mulder, zoon Jan Ezijassen Mulder en Kuniertje Alberts Brink, geboren 11 mei 1733, begraven 14 april 1806 te Amersfoort (#)

Ondertrouwd 13 mei 1757 en gehuwd op 29 mei 1757 te Amersfoort (#) met

Anna Maria Lammerts, dochter van Jan Lammers en Anna Catharina van Meijel, geboren ca. 1726 te Doornik, overleden 27 december 1811 te Amersfoort (#)

 

Bronnen: 1) archiefeemland.nl

Op 5 oktober 1747 is opgenomen in het Stadskinderhuis te Amersfoort, Simon Mulder zoon van Jan Mulder, soldaat onder ’t regiment van Hartenbroek, broer van Grietje. Hij is vertrokken uit het weeshuis in oktober 1754. Op 25 juli 1763 is gratis geadmitteerd (burgerrechten verleend) uit consideratie van zijne sobere toestand Simon Mulder, in het stadtkinderhuijs opgevoedt en alhier woonagtig. Benevens zijne huijsvrouw Anna Maria Lammers en twee kinderen met naame Johannes, oud twee en een halff jaaren en Jan, oudt negen maanden’.

Op 21 oktober 1780 koopt Sijmon Mulder (borger), van Cornelis Kloot en zijn vrouw Arnolda Adolphij, zekere huisinge, erve en grond staande op de Langegragt, met de staande en leggende ijzeren platen en de glazen deur en de in de keuken hangende kast. De koopsom bedraagt 799 gulden. Simon Mulder en Anna Maria Lammers, echtelieden en burgers van Amersfoort, verkopen op 19 januari 1785 aan Jan de Wit, een huizinge, erve en grond, staande in de Lieve Vrouwestraat. Namens de verkopers treedt op als gemachtigde Christoffel Vestner, deurwaarder te Amersfoort, volgens procuratie opgenomen in de koopcedulle dd 15 januari 1780.

Op 14 april 1787 koopt Simon Mulder van Roelof van ter Veen en Margaretha van Bemmel, echtelieden, zeker huisinge staande in het Hellesteegje. Op dezelfde datum koopt hij ook van de erfgenamen van Evert van Grootwedde, zekere huizinge, hof en hofstede staande in de Krankeledestraat, zijnde het derde huis van de Lieve Vrouwetoren en bewoond geweest door Lambartus Tins. Op 13 mei 1788 koopt Simon Mulder van Geertrudis Clara van Halteren, zekere huizinge, erve en grond, staande op de Bredestraat. Op 26 januari 1789 koopt Simon Mulder van Johannes Lagerweij en Maria van Mispelaar, een blekerij met woonhuis, een schuur, stallinge, hooibergh en verder getimmer daarop staande, gelegen even buiten de Sint Andriespoort aan de Beek tegenover Luijaard voor een totale verkoopprijs van 5000 gulden. Op het geheel rust een plecht van 2000 gulden ten behoeve van Geertruida Clara van Halteren tegen een rente van 3½%. Op 28 maart 1789 lenen Simon Mulder, zijn huisvrouw en hun erfgenamen, aan Geurt Termaten en zijn vrouw Barbara Gijsberts, 1200 Carolus gulden tegen een jaarlijkse rente van 4%. Als onderpand dienen hun drie huizen staande annex de andere in de Kreupelstraat, met nog een huis daar tegenover in dezelve straat. Op vertoon van de kwitantie van de weduwe van Simon Mulder, dd 12 september 1806, en met haar consent, is de plecht op dezelfde datum geroijeerd. Op 26 januari 1799 koopt Simon Mulder, wonende binnen deze stad, van Johannes Lagerweij en zijn vrouw Maria van Mispelaar, een gaaren en linnen blekerije met een woonhuis annex wasch- en looghuis alsmede een schuur, stallinge, hooibergh en verder getimmer daarop staande, gelegen even buiten de Sint Andriespoort aan de Beek tegenover Luijaard; daarnaast ook twee kampen weiland, gelegen naast en achter de voorschreven bleek en strekkende tot aan Randenbroek. De totale verkoopprijs bedraag 5000 gulden. Op het geheel rust een plecht van 2000 gulden ten behoeve van Geertruida Clara van Halteren, tegen een rente van 3½%.

In het register van de weeskamer is in september 1806 aangetekend ‘Anna Maria Lammerts wegens hare overledene man Simon Mulder en verklaarde dat dezelve gene minderjarige Erfgenamen had nagelaten’.

 

Uit dit huwelijk:

1  Hendrikje Mulder, gedoopt 31 maart 1758 te Amersfoort, overleden < 25 juli 1763

2  Johannes Mulder

3  Jan Mulder, gedoopt 10 oktober 1762 te Amersfoort, overleden 1763-1764

4  Jan Mulder, gedoopt 19 februari 1764 te Amersfoort

5  Kaatje Mulder, gedoopt 29 november 1765 te Amersfoort