Jacobsz, Matheus (-1556/59)

Matheus Jacobsz, overleden 1556-1559

Gehuwd met

Stijntgen NN, overleden > 18 maart 1562

 

Bron: archiefeemland.nl

Op 18 oktober 1542 leent Mateus Jacopsoen, ten behoeve van de broederschap van de Heijlige Drivoudicheijt, aan Thijs Arijaensoen en zijn wijf Hijllitgen een hollantse gulden aan rente jaarlijks te betalen op Sinte-Lucasdach te lossen de penning veertien. Onderpand is een huis hof en hofstede gelegen op De Camp. Deze brief is afgelost door Ariaen Cornelissoen aan handen van Hillitgen Jacopsdochter op 17 oktober 1559 bij mij L. Botter secreartaris.
Op 17 november 1542 (sexta post Martini hijemalis) leent Matheus Jacopsoen, ten behoeve van het cremergilt, aan Jan Albertsoen en zijn wijf Geertruijt twee hollandse gulden aan rente jaarlijks te betalen op Sint Martijnsdach in de Wijnter te lossen de penning met twintig. Onderpand is alle goed dat zij hebben of nog verkrijgen mogen in het gerecht van Amersfoort.

Op 23 januari 1552 maken Matheus Jacobszn en zijn vrouw Cristijna hun testament.

Op 22 december 1556 kopen Matheus Jacobzn en zijn vrouw Cristina een half huis met de hof gelegen op de Camp aan de Sijngel van Jan Dircxzn en zijn vrouw Geertruijt. Zij zullen dit huis hun leven lang mogen gebruiken mits betalende de uitgang en houdende deselve ‘wandicht ende dekendicht’ (wand- en dakdicht) zonder dit te mogen bezwaren of te verhuren.

Op 8 augustus 1559 lenen Stijntgen, Theus Jacobszn weduwe en haar drie kinderen die zij verwekt heeft bij haar man Matheus Jacobzn, aan Aernt Matheuszn een losrente van 15 keizersgulden sjaars, te lossen met 50 keizersgulden drie gulden sjaars en de rest tot eenmaal met 200 keizersgulden paijment. De ene helft van deze renten heeft Aert Theus Jacobzn afgelost en is na bevel van Stijntgen, Jacobszn weduwe hier aangetekend op 9 september 1561. De andere helft heeft Aert Matheuszn aan handen van genoemde Stijntgen voldaan op 18 maart 1562.

Op 23 augustus 1584 lenen Frans Andriesz als rentmeester van ’t armenweeshuis die ’t recht heeft van de overleden Joffrouwe Aleijdt Peter Foeijtendochter, 25 karolusgulden aan Jacob Matheus Jacobs en zijn vrouw Elisabeth, mede voor hun broer Aert Theusz, erfgenamen van hun overleden vader Matheus Jacobsz. Onderpand een stuk land van 1 morgen, buiten de Utrechtsepoort.

 

Uit dit huwelijk:

Jacob Theusz

Aert Theusz, overleden > 23 augustus 1584. Gehuwd met Geertgen Jans