Jacobsz, Jan (-<1668)

Jan Jacobsz, overleden < 26 januari 1668

Gehuwd met

Luijtgen Aris, overleden < 10 december 1688

 

Bron: rhczuidoostutrecht.com

Den 28e April 1657 dat voor ons quam int Gerechte Anthonis Ghijsbertsz van Sterkenborch scholtus van Werckhoven ende Sterckenborch als volmachtichde vanden Wel Ed Heere Jacob van Baxen, Heere van Harmelreweert Haenwijck ca gecommiteerde raed ter vergaderinge van den Ed Mo Heeren Staten Slandts van Wtrecht, als bij den Ed Hove van Utrecht gestelde curateur over de persoon ende goederen vande wel E Jonkvrouwe Antonetta van Aesswijn, naergelaten onmundige dochter van wijlen den Wel Ed Heere Antonis van Aesswijn, in zijn leven lest Heere van Braeckel Sterckenborch Westenthorst en geprocureert bij Vrouwe Margareta Turck breder vermogens procuratie inden Griffie s’hooffs van Wtrecht op den 22 Martij 1656 gepasseert ende alhier vertoont ende heeft hij compt in den voorsz qualite gecedeert getransporteert ende overgegeven als hij cedeerde transporteerde ende overgaff in crachte deses aen ende ten behoeve van Jan Jacobsz, wonende onder Doorn, ende des selffs erffgenaemen seeckere hoffstede huijsinge, berch schuijr mettet bouw ende weijlandt in verscheijde parthijen onder Doorn met die Conijnwarande daer aen gelegen met een bequame steech beplant met Eijcken Heijsters alsmede het heetvelt naest Doorn aende voorsz hoffstede behoorende, ende waer om het bouw ende weijlandt groot ongeveerlijck ses en veertich mergen landts, volgens de caerte daer van onlanghs gemaeckt ende bij den voorn Jan Jacobsz in huijre vande Heerlijckheijt van Sterckenborch gebruijckt, wesende de voorsz hoffstede ende landen vorens verhaelt alleenlijcken belast boven s’heeren ongelden met een jaerlijckxen thins van vier off vijff stuijvers ten behoeve vande caple vanden Dom ende met soodanige gerechticheden ende servituijten als d’zelve sijn hebbende ende ludende, ende hij compt in qualite voorsz renunchieerde ende verteech daer van mitsgaders van alle actie rechts ende toeseggens hij compt in qualite voorsz daer aen hadde, ende mede van alle bescheijden daer van spreeckende claerlijck geheel ende al ten behoeve van als vooren, bekennende dat de cooppenn vandien voldaern ende betaelt zijn den lesten penningh met den eersten belovende hij compt als inde voorsz qualite t’voorsz goet te vrijen ende waren op de voorsz lasten ende servituijten, ende alle andere voorcommeren ende voorplechten daer van aff te doen dat wt last ende op de goederen vanden voorgemelte Joffrouw Antonetta van Aesswijn sonder arch.

Den 28e April 1657 Dat voor ons quam jnt Gerechte Jan Jacobsz wonende onder den voorsz Gerechte ende bekende hij Compt voor hem ende zijn huijsvrouw daer hij op dese tijdt blijckende geboorte bij heeft ende haer beijde Erffgen[aemen] v[er]cocht te hebben ende wel duechdelijck schuldich te zijn aen ende ten behoeve van[den] Ed: Jor Andre van Panhuijs wonen[de] binnen Wtrecht sijn Ed: erffgen[aemen] ofte den wettigen thoonder deser om de somme van drie duijsent Carolj guldens pajements naerbesz die hij Compt bekende dat hem ten vollen aengetelt zijn (spruijtende ende hercomende wt saecke van twee distincte rentobligatien bij den voorn Jan Jacobsz ten behoeve vanden voorgemelten Jor Johan Andre van Panhuijs voor desen gepasseert d’eene van date den 29e Novemb 1656 inhouden[de] een Capitael ter somme van twee Duijsent guldens, ende d’ander van date den j Martij 1657 daeraenvolgende continuerende een capitael ter somme van een duijsent gul[den] een hondert seven ende tachtich car: gul[den] en thien sts tot twintich gevalueerde stuijvers t’stuck gereeckent ofte ander goet pajement dier waerden, in der tijdt der betalinge cours ende gangh hebben[de] des Jaers Erffelijcke losrente te betalen de voorsz rente opden 28 Aprilis xvjc acht ende vijftich naestcomende ende soo voorts Jaerlijcx erffelijck ende euwelijck onder expresse reserve nochtans dat in cas den compt ofte des selffs naercomelingen de voorsz Jaerlicxe rente binnen den tijdt van ses maenden naer constitutie van[den] voorsz verschijndach komen te voldoen dat hij Compt ende zijne naercomelingen in sulcken gevalle de selve renthen Jaerlijcx sullen connen betaelen met een hondert ende vijftich caroli guldens pajements voorsz ende dit vrij gelts van alle cortingen, die wt saecke van Outschiltgelden schellinghgelden, huijsgelden, Lecendijcx ofte Hinderdamsgelden alrede tot laste vande rentheffers ingewillicht ende die noch naemaels opcomen ende ingewillicht zoude mogen worden niet tegenstaende eenige tegenwoordige ofte toecomende Ordonnantien ofte resoluijtien desen ter contrarie, de zelve voor nu alsdan ende dan voor alsnu wel expressel[ijck] renunchieerde ende deroguerende bij desen met alsulcke voorwaerden, dat hij Jan Jacobsz compt voornt ofte zijn erven de voorsz rente tot allen tijden op eenich termijn van betalinge zullen mogen lossen en affcopen met de somme van drie duijsent car: guldens pajements voorsz mette renthen die alsdan daer van verschenen ende onbetaelt zullen wesen, zijnde mede tot voordeel van[den] compt ende des zelffs naercomelingen versproocken ende geaccordeert dat hem compt ende zijne naercomelingen oock vrij zall staen de voorsz rente tot allen tijden aff te mogen lossen in drie termijnen off parthijen alse telckens met een duijsent car: guldens pajements voorsz mits telckens daer bij leggende die verschene ende onbetaelde renthen in voegen als vooren bedongen ende naer advenant vant Capitael ende des tijdts verlopen, ende verschenen Stellende voorts hij compt tot een speciael hijpoteecq ende onderpant voorde voorsz hooftsom[m]e ende Jaerlijcxe renthen vandien, seeckere hoffstede huijsinge berch, schuijr mettet bouw ende weijlandt in verscheijden parthijen onder Doorn met die Conijnwarande daer aen gelegen, met een bequame steech beplant met eijckenheijsters, alsmede het heetvelt naest Doorn, aende voorsz hoffstede behorende bij den comparant laest gecocht wt den boedel van[den] Wel Ed: Joe Antonetta van Aesswijn Erffdochter van Braeckel Sterckenborch Ca ende op huijden date deses tzijnen behoeve getransporteert verclaerde hij Compt de voorsz hoffstede ende Landerijen met geen kommer ofte lasten beswaert te wesen dan met dese jegenwoordige plecht v[er]soecken[de] hij Compt hier jnne gecondemneert ende het gestelde hijpoteecq daer vooren verclaert te worden executabel, gehoort welck beken ende versoeck hebben wij schout ende gerechtsluijden voornoemt gecondemneert ende condemneren mits desen den compt jnt gunt voorsz staet v[er]claeren[de] het voorsz hijpoteecq daer vooren executabel sonder arch.

Den 26e Januarij 1668 Dat voor ons int Gerecht erschenen ende gecompareert zijn Teunis Teunisz Cool ende Neeltgen Thomas dr echte luijden wonende in desen dorpe, de welcke (al voorens vertoont hebbende het recht vanden veertichsten penn betaelt te zijn, mitsgaders oock de reele ongelden tot date deses vervallen) Verclaerden gecedeert, getransporteert ende overgegeven te hebben, gelijck sijluijden Cederen, transporteren ende overgeven bij desen, aen ende ten behoeve van Luijtgen Aris wede van Jan Jacobsz za: seeckere huijsinge ende erve met alle ‘tgene daer in aerd ende nagelvast is, staende ende gelegen jnden voorsz Dorpe, streckende voor van het gemeene pat Noortwaerts op tot aende Schuerbergh van[den] Compten daer aende Oostzijde de Compten ende aen[den] Westzijde De Diaconi armen naest gelegen zijn, vrij goet uijtgesondert ’s heeren ongelden Daerop sij Compten ‘tselve belooffden te vrijen ende waren mitsgaders alle voorcommer ende voorplichten aff te doen als Erffcooprecht is, naer Costume vanden lande van Utrecht, Bekennen[de] vande totale Cooppenningen voldaen ende betaelt te zijn, renunchierende diensvolgende van alle actie recht ende toeseggens als sij Compten daeraen hadden, mitsgaders van alle oude brieven ende bescheijden als daervan roerende ende spreeckende zijn, alles ten behoeve vande voorn Luijtgen Aris ende haren nacomelingen, Sonder arch etc.

Den 29e Julij 1677 Dat voor ons int Gerechte Compareerden Anthonis Cooll ende Neeltgen Thomas echteluijden, Ende (al voorens v[er]toonende ‘trecht vanden 40e penninck betaelt te zijn opden 15e Meert 1671 mitsgaders de huijsgelden ende redemptiegelden tot den Jare 1676 incluijs) verclaerden gecedeert getransporteert ende overgegeven te hebben gelijck sij Compten Cederen, transporteren ende overgeven bij desen, aen ende ten behoeve van Elis Jansz van Landaes timmerman sijnen erven ende nacomelingen, den vrijen eijgendom van seeckere huijsinge ende erve met alle het getimmer ende bepotinge daerop staende, ende ‘tgene daerin aerd ende nagelvast is, staende ende gelegen in desen Dorpe Doorn Daer ten Oosten het kerckhoff ende doodenwegh, ende ten Westen d’erfgenamen van Luijtgen Aris wede van Jan Jacobsz ende de Diaconie naest gehuijst ende geerft zijn, streckende voor van het kerck wegh noort waerts op tot den Molenwegh, Opde laste van tien sts die jaerl[ijcks] op Paesschen verschijnende tot uytganck aen de kerck van Doorn voornt betaelt moeten worden, ende voorts vrij goedt uytgesondert ‘sheeren ongelden, Daer op sij Compten tselve belooffde te vrijen ende waren als erffcooprecht is, mitsgaders allen voorcommer ende voorplechten aff te doen, naer Costume vanden lande van Utrecht, Bekennende vande totale Cooppenn ten vollen verneught voldaen ende betaelt te zijn, renunchierende dienvolgende sij Compten van alle actie recht ende toeseggens als sij daer aen hadden, mitsgaders van alle oude brieven ende bescheijden als daer aff roerende ende spreeckende zijn alles ten behoeve voorsz Sonder arch etc. Present Adriaen van Ossenberch Schout Herman van Holten ende Gerrit Tijmensz Schepenen Mij present Adriaen Smits.

Den 10e December 1688 compareerde voorden gerechte van Doorn Aris Jansz voor hem selven ende mede hem sterckmaeckende voor Elisabeth Jans sijn suster mitsgaders Gerrit Goossensz, als man ende vooght van Maritgen Jans dr t’samen erffgenamen van Luijtgen Aris. Ende verclaerden sij compten gecedeert, getransporteert, ende overgegeven te hebben, gelijck sij cedeerde, transporteerden ende overgaven bij desen, aen ende ten behoeve van Adriaen van Ossenberch Schout vanden voorsz dorpe Doorn, een huijsinge ende erve, staende ende gelegen in desen dorpe, met alle tgene daerin aerdt ende nagelvast is. Streckende voor van het gemeene padt noorwaerts op tot aenden hoff van Elis Jansz, daer aende oostzijde de gemelte Elis Jansz timmerman, ende aende westzijde de diaconie naest gelegen zijn, int onderhouden vande heijninge ten oosten ende westen vant voorsz getransporteerde erve, sal den eijgenaar van dit selve erve niet gehouden zijn, nemaer alleen aen het noord eijnde int geheel te onderhouden. Voorts vrij goed uijt gesondert ‘sheeren ongelden daer voor sij compten ’tselve beloven te vrijen ende te waren als erffcoopt recht is naer costuijme vanden Lande van Utrecht gebruijckelijck. Bekennende vande totale cooppenningen verneught voldaen ende betaelt te zijn, renunchierende diensvolgende van alle actie recht ende toeseggens als sij compten daer aen hadden. Mitsgaders van alle oude brieven als daer aff roerende ende spreeckende zijn. Alles ten behoeve vanden voor gemelten Ossenberch zijnen erve ende nacomelingen ende alsoo ons Hendrick Thomsz van Waveren in desen substituijt Schout, Anthonis Cooll ende Pieter Bus Schepenen gebleecken is ’trecht vanden 40e penninck opden 6e Decemb 1684 voldaen te zijn. Desen bij ons onderteijckent opden Xe Decemb 1688. Mij present Adriaen Smits.

 

Uit dit huwelijk:

Aris Jansz, schepen van Doorn (1665-1696), geboren ca. 1630, overleden > 23 november 1699. Gehuwd met Aeltie Tonis

Lijsje Jans

Maritgen Jans. Gehuwd met Gerrit Goossensz