Grootveld, Hermanus Bartsz (1694->1763)

Hermanus Bartsz Grootveld, landbouwer, zoon van Bart Petersz en Geertje Aris van Wolfswinkel, gedoopt 26 augustus 1694 te Zeist (#), overleden > 12 november 1763

Ondertrouwd op 20 november 1716 en gehuwd op 6 december 1716 te Amersfoort met

Engeltje Goosens van Twiller, dochter van Gosen Segersen Twiller en Gerritie Jans, gedoopt 14 juli 1687 te Nijkerk, overleden 1716-1722

Gehuwd op 15 november 1722 te Maartensdijk met

Hendrikje Gerrits Woudenberg, dochter van Gerrit Evertsen van Woudenberg en Gerrichjen Rijcken, gedoopt 2 oktober 1698 te De Bilt (#), overleden 1757-1763

 

In 1740 is in het lidmatenboek van De Bilt opgenomen ‘Den 7 april deszen jaers zijn na voorgaande beproevingen aangenomen tot lidmaten Hermanus Grootveld en Hendrikje van Woudenberg’.

Op 27 juni 1750 compareerde Maria Voorst ‘ende verklaarde verhuert te hebben aen ende ten behoeve van Hermannus Grootvelt en Hendrickie van Woudenbergh egtelieden woonende onder den Geregte van Oostveen aen de nieuwe Weetering, de welke meede compareerden en bekende gehuert te hebben en in huere aan te nemen sekere partije bouwland en heetvelt soo groot en kleijn het selve is gelegen onder den geregte van Oostveen en de ackerlanden strekkende van de nieuwe Wetering tot aen het Leijiensepad toe’ voor de periode van zes jaar ‘jaarlijks en ider jaar voor de somme van twee en vijftig gulden van 20 stuijvers het stuk’. Daar geldt als voorwaarde dat ‘de huerders uijt dat perzeel geen plaggen of aerde moogen halen meerder als tot gebruijk van dit land nodig is, mitsgaders sorge dragen dat geen vreemden het selve daar uijt haelen nog ook daar toe permissie mogen geven, de huerders sullen in het plagge of aerde haelen alteijt ten minstens een roede van de boomen moeten afblijven’ en ‘de huerders sullen tot hackbare houd gewas hier op staende o sijn behoorlijke tijt mogen hacken dog niet jonger als vijfjaerig nog ouder als ses jaerig houdt uijtgesondert de opgaende bomen daar op reets staende of te nog te planten die de verhuerdersse aen haer behoud om de selve te snoeijen en hacken tot haer behoef’ (#). Op 5 maart 1757 wordt de huur met nogmaals zes jaar verlengd (#) en op 12 november 1763 nogmaals voor zes jaar. Is in 1757 nog Hendrickje vermeldt als huurder, in 1763 is ze dat niet meer (#).

 

Uit het 2e huwelijk:

1  Bart Grootveld, gedoopt 20 november 1722 te Amersfoort

2  Geertjen Grootveld, gedoopt 6 februari 1724 te Amersfoort, overleden 1724-1725

3  Geertruij Grootveld

4  Gerarda Grootveld, gedoopt 29 augustus 1727 te Amersfoort. Gehuwd op 11 mei 1749 te Blauwkapel met Gerrit Jansz van Oostveen, geboren te Ankeveen

5  Engiltje Grootveld, gedoopt 11 september 1729 te Blauwkapel

6  Bartje Grootveld, gedoopt 20 mei 1731 te Blauwkapel, overleden 1762-1764. Gehuwd op 26 oktober 1749 te Blauwkapel met Aart Jacobsz van Rhenen, zoon van Jacobus Evertsz van Rhenen en Aaltje Aarts van Moorst, gedoopt 3 april 1718 te De Bilt, overleden > 29 mei 1774

7  Gerrit Grootveld, gedoopt 6 februari 1735 te Blauwkapel, overleden 1735-1736

8  Gerrit Grootveld, gedoopt 19 februari 1736 te Blauwkapel