Chaudron, Charles (ca. 1565->1641)

Charles Chaudron, tamboerijn (1589), slotenmaker (1596-1613), diaken (1613), ziekentrooster (1636), geboren ca. 1565 te Ekelsbeke / Esquelbecq (F), overleden > 15 juli 1641

Ondertrouwd op 27 juli 1589 (#) te Amersfoort met

Martijntje Jacobs Scherpijnck, geboren ca. 1565 te Eeklo (B), overleden 1589-1591

Gehuwd op 6-7 oktober 1591 te Oudewater (#) met

Hester Christiaens, geboren ca. 1570 te Venlo, overleden < 15 juli 1641

 

Bron: archiefeemland.nl

Op 6 december 1596 kopen Carolus Choudron, stadsslotenmaker en zijn vrouw Hestera, van Cornelis Aertsz Cremer en zijn vrouw Geerloffgen een huis in de Vrouwestraat.

Op 20 januari 1598 besluit het stadsbestuur van Amersfoort dat Peter Woutersz van Lockhorst, timmerman, Warner Lubbertsz, smid, Chaerle Choudron en Aris van Schaijck, glazenmaker, geen werk voor de stad zullen doen zonder advies van de burgemeesters en de cameraar en dat zij elke maand een overzicht inleveren bij de cameraar van de verrichte werkzaamheden.

Op 22 augustus 1599 sluiten Levinus Botter en Rijck van Mulenborch als vader van zijn voorkinderen(?) een overeenkomst met Charles Choudron over de bouw van een muur door de laatste op de grens van hun percelen.

Op 17 juni 1609 worden verklaringen afgelegd voor het gerecht op verzoek van Carel Chaudron, afkomstig uit Lekelsbeke in Vlaanderen, gehuwd geweest met Martine Scharpijns uit Eeklo in Vlaanderen, bij wie hij een dochtertje heeft, Jannitgen genaamd.
Op 21 juli 1609 kopen Chaerle Choudron en zijn vrouw Hestera van Eechtgen, weduwe van Seger Gerritsz, met haar momber Rijck Bosch, een plaatsje achter het huis van Caerl aan de Hof, door hem betimmerd en een afvoer achter het huis nu van Goesen Roeloffsz Vlug.
Op 31 oktober 1609 wil Cornelis Janszn van Wijck bij openbare verkoop aan de meestbiedende verkopen een huis staande in de Crommestraat, alhier, vrij van lasten, uitgezonderd ’s Heeren ongelden (grondbelasting) en onder enkele voorwaarden waaronder dat de tussenmuur en de goot aan de zijde van C. Choudron gemeenschappelijk zijn met C. Choudron. Het huis is uiteindelijk pas verkocht op 8 juni 1611 aan Ariaen Rijcksz en zijn vrouw Grietgen.

Op 8 juni 1610 machtigt Kaerl Chaudron Samuel Mostert, wonende binnen Santen, om uit zijn naam te vorderen alzulke erfenisse en besterfenisse als hem als man en voogd van Hester Christiaens (Cristiani) aanbestorven is door de dode van saliger Trijn Jannes, gestorven binnen Wesel (Hester’s oude moije) en alles te doen wat hij zelf present zijnde zou doen.

Op 5 juli 1613 is uit het voorgedragen dubbeltal voor een jaar door het stadsbestuur gekozen tot ouderlingen Jan Woutersz Brinck en Nicolaes Brinck en tot diakenen Jacob Woutersz en Carel Chaudron.

Op 14 juli 1616 heeft Jan Jacobszn voor zichzelf en als gemachtigde van de mede-erfgenamen van wijlen Frans Gerritszn., verkocht aan Neeltgen Chaudrons, voor haar en haar erven, een huis, of woning, hof en hofstede, zoals dit door de overledene is nagelaten in de Cranckerelestraat, ten overstaan van Gerrit Franszn, als mede-executeur van het testament van de overledene. Dit voor de som van 450 carolus gulden vrij geld. De koopster neemt de 40e penning voor haar rekening. Te betalen, contant bij de aanvang, die zal plaatsvinden op de verhuistijd in mei 1617, waarna behoorlijk transport zal worden gedaan. Voor de verkoper heeft Gerrit Franszn zich tot borg gesteld. Voor de koopster hebben zich tot borg gesteld Chaerle Chaudron en Henrick Goortszn.

Op 5 november 1618 leggen Caerl Choudron en Jan Janss, beide borger van Amersfoort, een verklaring af op verzoek van Gijsbert van Langevelt d’Jonge en van Gijsbert van Langevelt d’oude (als vader en optredend voor zijn dochter Agneta van Langevelt en als voogd van zijn onmundige kinderen). Zij waren heden aanwezig in het sterfhuis van Jan Willems. zaliger, alwaar zij de kinderen van Gijsbert van Langevelt met Gijsbert van Langevelt d’Jonge hebben helpen bewaren de door Jan Willems. nagelaten roerende goederen, die zich in het sterfhuis bevonden.

Op 31 januari 1620 wordt meester Carel Chaudron aangesteld om in het Sint Pietersgasthuis uit de bijbel voor te lezen.
Op 21 februari 1620 stelt het stadsbestuur van Amersfoort voorlopig Carel Chaudron en Barent Hermansz in de kosterij van het Sint Jansklooster in de verdere kerkelijke dienst die Abraham Goutyer gedaan heeft, mits dat hij (Abraham?) tot mei in de woning kan blijven.

In het lidmatenboek van Amersfoort is vermeld ‘Caerl Chaudron en sijn huijsvrouw, lidmaat 1621‘.
Op 31 december 1621 wordt meester Carel Chaudron gecommitteerd om de stadswapens schoon te maken en daarbij de lijsten van de kapiteins van de burgerwacht te gebruiken.

Op 4 januari 1625 vindt de eedaflegging plaats door Carel Chaudron, Jan Dircksz, Wouter Petersz en Jan Veen, timmerlieden, Gerrit Jansz, metselaar, Lamphert Arisz, glazenmaker, en Steven Aelbertsz, kistenmaker, conform het besluit van 2 januari 1621.

Op 16 april 1627 besluit het stadsbestuur van Amersfoort dat voorlopig Michiel Michielsz, koster in de Sint Janskapel, voor het stellen van de klok 5 gulden zal ontvangen uit handen van Carel Chaudron, gewezen voorlezer in de kapel.

Op 1 april 1630 leent Frans Petersz voor Charle Chaudron en zijn vrouw Hestera Chrijstiaens 200 gulden van Hardeveltgen van Schaaick en haar erven. Als onderpand dient een huis in de Krommestraat, nu bewoond door Charle Chaudron. Op 7 juli 1662 verklaren Claes Simonsen van Velsen en Gerrit Schade, erven Hardeveltgen van Schaaick, van Beatris van Osch de schuldsom ontvangen te hebben.

Op 15 juli 1641 verkoopt Mr Carel Chaudron voor hemzelf als weduwenaar van Hester Christiaens en voor Cornelis Balthessen en Stijntgen Carels zijn vrouw en voor Martijntgen Carels zijn dochters en schoonzoon samen voor hun kinderen, zusters en broeders, een huis in de Krommestraat aan Jan Henricxz van Osch, zijn vrouw en hun erven. Op het huis rust een last van 200 gulden aan Henrickgen van Schaeck, nu vrouw van Johan van Schadijck, welke hierbij is voldaan.

 

Uit het 1e huwelijk:

Daniël Kaerlsz, slotenmaker (1625), geboren ca. 1589, overleden > 1 december 1636. Ondertrouwd op 23 april 1617 en gehuwd op 29 april 1617 te Amersfoort met Cornelisje Jacobs, geboren ca. 1590, overleden > 15 juli 1635

Jannetje Caerls, geboren ca. 1591. Gehuwd < 4 september 1621 met Jan Jacobsz

Uit het 2e huwelijk:

Grietjen Carels, gedoopt 1 april 1596 te Amersfoort. Ondertrouwd op 18 mei 1633 en gehuwd op 6 juni 1633 te Amersfoort (get: Henric Jaspersen namens moeder, Neeltgen Choudron namens ouders) met Dirk Jaspersz Burchart

Martijntgen Karls Chaudron

Stijntje Caerls, geboren ca. 1605, overleden > 1664. Ondertrouwd op 19 juli 1628 en gehuwd op 5 augustus 1628 te Amersfoort met Cornelis Balthessen, geboren ca. 1600 te Breda

Christiaen Caerlssen, gedoopt 14 augustus 1608 te Amersfoort, overleden < 4 juni 1648. Ondertrouwd 29 maart 1628 te Amersfoort met Barber Huberts, overleden > 25 november 1652

Neeltgen Chaudron, gedoopt 21 november 1613 te Amersfoort, overleden > 13 juli 1633