Bredtsla, Sander Sandersz (ca. 1600-1654)

Sander Sandersz Bredtsla, soldaat onder kapitein Haijdon (1628), bombasijdewerker (1653), geboren ca. 1600 te Engeland, overleden 1654

Ondertrouwd op 8 maart 1628 en gehuwd op 4 april 1628 te Amersfoort (#) met

Rijckje Peters, dochter van Peeter Harmenssen en Gerbrecht Jans, geboren ca. 1610, overleden 1676-1682

Ondertrouwd op 16 juni 1654 en gehuwd op 14 juli 1654 te Amersfoort (get: broer, buurvrouw Merrichjen Jans) met

Geurt Jacobsen van Binnendijk

 

Bron: archiefeemland.nl

Op 6 september 1630 verkrijgt Sander Sandersz, geboren uijt Engelandt, burgerrechten van de stad Amersfoort tegen betaling van 4 gulden.

Op 11 juni 1636 kopen Sander Sandersz, boomzijdewerker en zijn vrouw, een huis en hof gelegen in de Crommestraet van Jan Henrickszn “wonende tot Leuwen in de buijrt van Wageningen” voor hemzelf en als gemachtigde van zijn vrouw Grietgen Jans, voor 1/4 part; Anna Jans, weduwe van Gerrit Jansz voor 1/4 part; Neeltgen Jans, weduwe van Cornelis Thonisz, mede voor 1/4/ part; Willem Peelen “wonende tot Lunteren” voor hemzelf en als gemachtigde voor zijn vrouw Arisgen Wouters, voor het resterende part. Op lasten van jaarlijks 3 stuivers ten behoeve van Onze Lieve Vrouwekapel; 1 gulden en 1 stuiver ten behoeve van ’t Capittel van Sint-Joriskerk.

Op 8 mei 1641 kopen Sander Sandersz, bomezijdewerker, zijn vrouw en hun erven, een huis met hofje daarachter in de Coninckstraat van Andries Thomass, bomezijdewerker, en Lijsbet Hijeronymusdochter zijn vrouw. Op het huis rust een last van 11 stuivers en 8 penningen per jaar aan de Lieve Vrouwekapel en 12 stuivers per jaar aan armen de Poth en 150 gulden aan Henric Heijman van Middendorp. De schulden zijn bij de koop voldaan.

Op 27 mei 1645 kopen Peter Hermansz Speulman en Sander Sandersz, hun huisvrouwen en erven, een huis en hofstede in de Sint Jansstraat van Jan Stevensz, hoedenmaker, en Marritgen Dircx, echtelieden. Op 12 februari 1661 verklaart Lambert Segers, bombasijdewerker, voor Anthoni Paene als man en voogd van joffrouwe Cornelia Schinckell en erfgenaam van Albert Schinckell, van Geurt Jacobzen, bombasijdewerker als man van Rijckgen Peters, voorheen weduwe van Sander Sanderzen de somma van 400 gulden ontvangen te hebben.

Op 17 mei 1647 verkopen Peter Hermanss, linnenwever, en Evertgen Henricx echtelieden en Sander Sanders en Rijcgen Peters, echtelieden, ieder voor de helft een huis, hof en hofstede in de Teut aan mr. Gijsbert van Dompselaer, raad van deze stad en zijn erven. Belast met  1 stuiver en 4 penningen per jaar aan de Lieve Vrouwenkapel.

Op 24 februari 1653 lenen Sander Sanderssen, bombasijdewerker, en Rijckgen Peters zijn vrouw, burgers, van Albert Schijnckell een hoofdsom van 400 gulden met daarover een losrente van 24 Carolus gulden per jaar met als onderpand een huis, hof en hofstede in de Coninckstraat.

In 1654 is Sander Sandersz ingeschreven in de weeskamer te Amersfoort.

Op 15 mei 1661 verkoopt Peter Harmanz, weduwenaar en boedelharder van Gerberecht Jans, en Geurt Jacobsz en zijn vrouw Rijcken Petersdochter, een huis en hof staande in de Sint Jansstraat aan Jan Willemz, molenaer, en Cornelis Caen, notaris.

Op 19 september 1670 verkopen Albert Cornelissen Spijcker en zijn vrouw Gijsbertjen Thomas Echtelsz die vanwege haar moeder erfgenaam is geweest van Rijck Peterssen, linnewever, voor de ene helft, ende Rijckje Peters, weduwe van Sander Sandersen, voor haarzelf en de mede als erfgenaam van zaliger Peter Harmsen, voor de andere helft, een huis, hof en hofstede aan de Weverssingel aan de erfgenamen van Gerrit Aertsen en zijn vrouw Pleuntje Jans. Op het huis rust een last van 6 stuivers en 8 penningen toekomende de Lieve Vrouwenkapel.

Op 6 mei 1673 geven Aelt Rijcksz Puijck, backer, gehuwd met Catharina Jans, voor zichzelf en als man en voocht van Catharina en als momber en voogd van de onmundige kinderen van Jan Willems en Henrickgen Jans, volmacht aan Dirck van Ommeren, procureur voor den Edele Gerechte van Amersfoort, om jegens Rijckgen Peters, lest weduwe van Goort Jacobs, te procederen tot vrijdinge ofte verseeckeringe van soodanige borchtocht als Jan Willems en Jan Ghijsberts van Deventer, ten behoeve van het Weeshuijs alhier hebben gepasseert. Het betreft het beeindigen van borgtocht door het overlijden van Jan Willems. Op 19 januari 1682 belooft Willem Joris Muijs, verwer en borger van Amersfoort, als koper van de huijsinge van zijn schoonmoeder Rijckje Peters saliger, lest weduwe van Geurt Jacobsz, de 1000 gulden plus interest over zes maanden te betalen, die Jan Ghijsberts van Deventer als borge voor Rijckje Peters, ten behoeve van de heren Regenten van ’t Weeshuijs op haar huijsinge sprekende heeft, en dat ter minderinge van de verschuldigde penningen van de huijsinge.

Op 11 februari 1676 tekent Johannes Buijs, als speciale gemachtigde van Rijckje Pieters weduwe van Sander Sandersz, een schuldbekentenis van een bedrag van 1600 gulden en 12 stuivers aan Willem Muijs ‘spruitende uit sake van geleverde woll, kettinggaren, verschoten penningen aan Balthasar Schouten, aen Cornelis Moijen sa aen Joffr Ida van Diden, weduwe van Nicasius Bor’. Als onderpand dienen een huis, hof en hofstede in de Sint Jansstraat, vier huizen staende in de Coninckstraat waarvan twee op ijdere hoeck van ’t Brandsteegje en de andere twee naast het huis van majoor Veenhuijzen aan de ene zijde en aan de andere zijde Melis de schoenlapper en een huis in het Pisstraatje ten sijden de wall.

 

Voor en uit dit huwelijk:

Weijmtje Sanders

Willemgen Sanders, gedoopt 5 maart 1635 te Amersfoort. Gehuwd op 8 mei 1653 te Hoevelaken met Hendrick Petersz, overleden 1653-1655. Ondertrouwd op 22 maart 1655 te Amersfoort en gehuwd op 16 april 1655 te Soest (get: oom Peter Jansen namens ouders, moeder Rijckie Peters) met Willem Jorissen

Jan Sanders, gedoopt 16 oktober 1636 te Amersfoort, overleden 1636-1648

Aeltgen Sanders, gedoop 8 november 1638 te Amersfoort, overleden 1667. Ondertrouwd op 11 oktober 1663 en gehuwd op 13 november 1663 te Amersfoort (get: neef Cornelis Lincken, moeder Rijckien Peters) met Jan Cornelisz Vertrijssen

Ermtge Sanders, gedoopt 19 november 1640 te Amersfoort. Ondertrouwd op 4 juli 1661 en gehuwd op 21 juli 1661 te Amersfoort (get: Casper Jansen, moeder Rijckien Peters) met Cornelis Gijsbertsen

Alexander Sanders, gedoopt 10 juli 1642 te Amersfoort, begraven 7 april 1728 te Amersfoort. Ondertrouwd op 26 maart 1663 en gehuwd op 20 april 1663 te Amersfoort (get: grootvader Peeter Hermens, Aeltien Gerrits names zieke moeder) met Woutertje Rutgers van Schothorst, overleden 1670-1677. Ondertrouwd op 12 oktober 1677 en gehuwd op 30 oktober 1677 te Amersfoort met Catharina Peters, overleden 1715

Jacobus Sanders, gedoopt 18 februari 1644 te Amersfoort. Gehuwd op 4 april 1667 te Amersfoort met Stijntje Laurens

Peter Sanders, gedoopt 21 oktober 1645 te Amersfoort

Abraham Sanders, gedoopt 5 juni 1647 te Amersfoort, overleden 1647-1650

10  Joannes Sanders, gedoopt 16 oktober 1648 te Amersfoort

11  Abraham Sanders, gedoopt 31 december 1650 te Amersfoort. Ondertrouwd op 13 mei 1669 en gehuwd op 8 juni 1669 te Amersfoort met Hillitjen Claes, geboren te Nijkerk

12  Gerbrecht Jans, gedoopt 16 februari 1653 te Amersfoort. Gehuwd met Hendrick Woutersz, overleden 1676-1682. Gehuwd op 23 juni 1682 te Amersfoort met Willem Hendricksz de Wijs, zoon van Hendrick de Wijs en Anna Knijf, gedoopt 11 maart 1651 te Amersfoort, begraven 30 december 1719 te Amersfoort