Berendrecht, Cornelis Ariensz (ca. 1580->1638)

Cornelis Ariensz van Berendrecht, ambachtsbewaarder van Katwijk, zoon van Adriaen Cornelisz van Berendrecht en Trijntgen Thonis, geboren ca. 1580, overleden > 8 maart 1638

Gehuwd met

Aeltgen Claes

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Hoofdgeld beider Katwijken en’t Sant anno 1623, F.J.A.M. van der Helm, 3) Katwijk weesboek 1, J.P. van Brakel, 3) C1. Overige Noordwijkse en Noordwijkerhoutse gezinnen (versie 10/2022) op home.kpn.nl/f.angevaare/bronbew.html, 4) hogenda.nl, 5) Rechterlijk-Archief van Noordwijk no. 168. H.J. van der Waag, Spijkenisse, april 1997, 6) Rechterlijk-Archief van Noordwijk no. 172. H.J. van der Waag, Spijkenisse, maart 1997

In het register van Hoofdgeld uit 1623 is opgenomen: “Cornelis Ariensz van Berendrecht ende Aeltgen Claesdr sijn huijsvrouw met Dirck, Maritgen ende Claes hare kinderen – 5 hoofden”.

Op 15 mei 1624 Cornelis Adriaenszn Berendrecht en Dirck Adriaenszn Berendrecht broers verkopen Adriaen Meeszn Bos een perceel wei- of teelland gelegen op het Westeinde, hen bij overlijden van Trijntje Teunisdr hun moeder aangekomen, hetwelk Adriaen Corneliszn Berendrecht hun vader bevestigt. Belast met 12 gulden 10 st per jaar en moet gedogen een noodweg of uitweg van 12 voet breed volgens de akte van 30 januari 1590, voor 995 gulden contant.

Op 17 januari 1625 Cornelis Arentszn van Berendrecht wonende te Catwijck op Zee verkoopt Aelbert Janszn lakenkoper wonende te Noordwijk een erf groot 24 roe gelegen achter het huis en erf van de koper, eertijds gekomen van Adriaen Corneliszn van Berendrecht vader van de verkoper, voor 42 gulden contant.

Op 13 mei 1635 Cornelis Adriaenszn van Berendrecht en Jan Adriaenszn van Berendrecht mitsgaders Willem Pieterszn Romeijn gehuwd met Aechte Adriaensdr van Berendrecht verwijst naar een procuratie van Adriaen Corneliszn van Berendrecht van 7 mei 1631 voor Daniel van der Bouckhorst notaris alhier en stellen dat hun vader inmiddels is overleden en dragen alsnog op – tevens als voogden van de kinderen van Dirck Adriaenszn van Berendrecht- aan Sijmon Claeszn 4 morgen 4 hond land genaamd de Duinweide, voor 1476
gulden 5 st contant alsmede een schuldbrief van 4428 gulden 15 st.
Op 29 mei 1635 Cornelis Adriaenszn van Berendrecht wonende te Catwijk op Zee eerst voor hem zelve voor de ene helft en nog dezelfde en Jan Adriaenszn van Berendrecht wonende te Sassenheim als voogden van de weeskinderenvan Dirck Adriaenszn van Berendrecht voor de andere helft verkopen Cornelis Claes Corsznzn een huis en erf gelegen in de Kerkstraat te Noordwijk binnen, belast met 22 st 8 p erfpacht en 16 st 10 p erfpacht, 2 mijten en 11 st eeuwige rente alle competerende het Convent te Noordwijk. Voldaan met een schuldbrief. Aanvullend volgt schuldbrief van 915 gulden met hypotheek op het gekochte.

Op 8 maart 1638 doen Cornelis Arentsz van Berendrecht en Jacop Zeun, voogden van de weeskinderen van zal. Bouwen Daendelsz, rekening.

 

Uit dit huwelijk:

1  (?) Dirck Cornelisz

Maritgen Cornelis

Claes Cornelisz, koekebakker, wagenmaker te Katwijk aan den Rijn. Gehuwd met Sara Jans van der Plas