Beersmans, Peter (ca. 1540-1624)

Peter Beersmans, overleden 10 februari 1624 te Vessem (#)

Gehuwd met

NN

Gehuwd met

Perijntje NN, overleden > 4 februari 1645

 

Bron: Peter Beersman – Familiegeschiedenis Beersman Beirsmans Beersemans van Vessem. Tweede uitgave, november 2009 (met vermelding van originele bronnen)

NB: Peter Beersman geeft in zijn boek Jan Beersmans en Yefken op als ouders van Peter Beersmans. Ik twijfel daar erg aan. Ik vindt het leeftijdsverschil te groot en denk dat er nog een generatie tussen zit.

Peter Beersmans is in december 1576 vermeld in het abdijarchief van Tongerlo.

Peeter Willem Pauwels en Peeter Jan Beersmans zijn in 1623 ‘vrunden’ van Margriet Pauwels, de dochter van Elisabeth Steven Beersmans en Pauwel Willem Pauwels van Oludenhoven. In dezelfde akte worden ook Aert Peter Jan Bersmans en Peter Art Bersmans genoemd.

Op 10 februari 1624 is Petrus overleden met de vermelding ‘post longa agrituduis’ (na een langdurige ziekte).

Op 4 februari 1645 Merten Aert Bersmans als momboir en Mathijs Nicolaes Thijssen als toesiender metten heeren gestelt over het onmundige kijnde van wijlen Jan Peter Bersmans bij name Maijcke, verwekt bij saliger Maijcken zijn gewesene huijsvrouw mitsgaders voor Jenneke dochter van Aert Peter Bersmans verwekt bij Maijcke, sijn achtergelaten huisvrouwe, alhier present sijnde. Voor het eerste deel. Jan Bersmans de oude als grootvader en momboir metten heeren gestelt over d’onmundighe kijnders wijlen Jan Jan Bersmans alijas Tops, verwekt bij saliger Jenneke sijne gewesene huijsvrouwe ende Adriaen Hendrickx van Eerssel als toesiender. Voor haere deel.
ende Aert Jans en Peter Franssen man en momboir Adriaentke ende Adriaen Aertsse man ende momboir van Sijmen sijne huijsvrouwe, voor ende naekijnderen van Perijntien, weduwe wijlen Jan Willem ende Peter Bersmans, voor een deerden deel. Ende hebben met drie sondagse geboorden, decreet van de schepenen ende een conde van vrienden ende naegeburen daeren geleijdt ten hoogste in volder herberge verkocht opgedragen ende naegeburen daeren geleijdt ten hoogste in volder herberge verkocht opgedragen ende erffelijck overgegeven Wouter Severijns seckere zes geswaij hoijland onder Vessem gelegen in Het Wagengat, gecoomen ende verstoren de vier door Jan Jan Bersmans alijas Tops voornoemd ende de twee door dode ende afflijvichijt van wijlen Willem Peter Bersmans, liggende de selve onder andere onbedeijlt in twelff geswaij, tot Middelberse daer tegen de cooper het graf offte hoij insgelijckx sal hebben te deijlen, offte de grond deijlen soo ende gelijck hij t’selve goet duncken sal, …. Volgt kwijting.

Op dito Jan Jan Bersmans als momboir metten heeren gestelt over de kijnders wijlen Jan Jan Bersmans alijas Tops verweckt bij Jenneken Hendrix sijne overledene huijsvrouwe ende Adriaen Hendrickx als toesiender over de selve, hebben getransporteerd, opgedraeghen ende effelijck overgegeven Sachariass Pauwels, vorster tot Hoogeloon, alsulcks in deerde paerte in eene renthen van vijfftich guldens capitaels … de selve aengecoomen door doode ende afflijvicheijt van Wilbert Aertsen saliger alsulx ahier tot Vessem verleden; met welcke penningen daer van gecoomen als … van de voornoemde getransporteerde goederen sijn affgelost ende gequeeten een somme van hondert gulden metten verloove van dijn als de voornoemde Jan Bersmans op intresten was geldende aen Jenneken onmundeghe dochtere wijlen Aert Peter Beersmans verweckt bij Maijcken Bruijlmans sijne achtergelaeten hijsvrouwe alhier present, gelooven sij voornoemde momboir quito quo super dit opgedraegen ende overgeven goet vast ende stendig te houden onder verbant van hunne respectieve persoonen ende voorts opde goederen vande voornoemde onmundeghe present ende toecoomen actum et testes ut supra.

Op 1 februari 1648 Jan Bersmans als momboir ende Dirck Mertens als toesiender over de kijnders Aert Peter Bersmans met Pauwels Betermans als man ende momboir van Jenneken dochtere Aert Bersmans voornoemd, de selven hun fort ende sterck maeckende voor voornoemde broers en zusters, broeders ende susters kijnderen wijlen Willem Peter Bersmans … ende Peter Adriaens als man en momboir van Adriaentken sijne huijsvrouwe, de selven hun fort ende sterck maeckende voor Adriaen Aertssen man ende momboir Sijmen sijnder huijsvrouwe ten andere sijde, wesende de selve susters wijlen Willem Peter Bersmans voornoemd, ende sijn onder de kinderen uit minnelijken … van goede mannen vuercoomen. In … volgende, als te weethen datsij de penningen wijlen Willem Peter Bersmans voornoemd te weethen de voornoemde gelooffde somme van t’sestich gld bij Hendrick Peterens geloofft, mitsgaders de penningen ende acte die sij hebben, op wijlen Willem Jan Bierens tot Oerle, offte op de weduwe desselffs, dat sij de selve sullen egalijck in twee sijden deelen …

 

Uit het 1e huwelijk:

Aert Peter Beersmans

Willem Peter Beersmans, overleden < 4 februari 1645

Jan Beersmans, overleden < 4 februari 1645. Gehuwd met Maijcke NN, overleden < 4 februari 1645

Uit het 2e huwelijk:

Sijmen Beersmans, overleden > 1 februari 1648. Gehuwd met Adriaen Aertssen

Adriaentje Beersmans, overleden > 1 februari 1648. Gehuwd met Peter Fransen