Beersmans, Martinus Arnoldus (ca. 1590-1648)

Martinus Arnoldus Beersmans, landbouwer, zoon van Aert Peter Beersmans en Maijcken Bruijlmans, geboren ca. 1590, begraven december 1648 te Vessem (#)

Gehuwd met

Maria Leonardus

 

Bronnen: 1) bhic.nl, 2) rhc-eindhoven.nl, 3) Peter Beersman – Familiegeschiedenis Beersman Beirsmans Beersemans van Vessem. Tweede uitgave, november 2009

In een schepenbrief van 19 september 1622 is opgenomen: “Wij Andries Ansems ende Willems Andries schepenen in Vessem tuijgen onder onse segelen dat voir ons comen is Delis Claus, eest [lees: heeft] geloeft ter cause van drie hondert gulden Heer Adriaen van den Dijck alle jaer op Lichtmis dach aechthien gulden, ende betaelende binnen de des weken naeden verschijndach sal aende aechtien gulden corten drie gulden, hier voir stellende tot onderpanden huijs hooft ende erffenissen daer aen gelegen inden prochien van Vessem, deen sijde daert aff is gedeijlt met Merten Aert Bersmans, dander sijde aen erve Dirick Peters, deen eynde aen erve Michiel van Boemel, dander eynde aende gemeijnte, waeraff den yersten pacht sal verschijnen Lichtmis toecomende – Geloevende die voorschreven Delis op synen persoen ende goederen nu hebbende ende vercrijgende, de voirschreven rente inde londerpanden te weren ende daer voir goet ende welduegende te naken. Gegegeven int jaer ons Heeren sesthienhondert ende tweeentwintich den negentiensten dach in september ende was besegelt met twee uijthangende segelen in groenen wassche in dobbelen sterte van parckement. Gecollationeert jegens den principaele is dese copie daer mede bevonden t’accorderen – quod attestor loco secretarij G.L. van Ghestel”.

Marten verkrijgt in 1624 twee achtsten van een perceel ‘Op de Halve Mijl’ te Vessem, uit de erfenis van Aert Peter Beersmans.

Op 4 februari 1645 wordt Merten Aert Bersmans als momboir ende Mathijs Nicolaus Thijssen als toesienders metten heeren gestelt over de onmundegge kijnde wijlen Jan Peter Bersmans bij name Maijcken verweckt bij saliger Maijcken sijne gewesene huijsvrouw.

In 1649 is vermeld dat de weduwe Merten Aerts bezit een woenshuijsken met 8 lopensaet lant ende smelen. Volgens het Maatboeck van Antonius Wouters, aangelegd als copie van de landmaeten en sedtboeck van Dirck Thomas van 1651, bezat Marten Aerts de acker en dries groot tsamen 5 lopensaet 4 roeden, de acker mettet padt groot 1 lopensaet 18 roeden, de Witrijt groot 2 lopensaet 18 roeden.

 

Uit dit huwelijk:

Arnoldus Martinus Beersmans. Gehuwd met Joanna Egidius

Leonardus Martinus, overleden > 1657. Gehuwd met Jenneke NN

Dirck Marten Arnoldus Beersman

Maria Martinus, overleden > 1669

Joannes Martinus

Elisabetha Martinus, overleden > 8 juni 1673

Petronilla Beersmans, gedoopt 26 april 1624 RK te Vessem (get: Anna Arnoldus, Joannes Gabriel). Gehuwd met Henricus Cornelius

Egidius (Dielis) Martinus, gedoopt 14 juni 1627 RK te Vessem (get: Joannes Joannis, Maria Jacobi), overleden > 1710. Gehuwd met Maria Arnoldus